Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, personeel

Wijziging voorwaarden loonkostenvoordelen per 2019

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is opgenomen dat bij de aanvraag van een doelgroepverklaring voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) door het UWV wordt getoetst of de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot één van de doelgroepen van het LKV behoort. Met ingang van 1 januari 2019 wordt […]

Controleer de Whk-beschikking 2019

Begin december is de premie Werkhervattingskas (Whk) naar alle werkgevers gestuurd. De Belastingdienst stuurt de beschikking Whk vóór het einde van het jaar naar alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. De premie bestaat uit 2 delen: de gedifferentieerde premie voor de […]

Eindelijk duidelijkheid over LKV voor stagiairs

Op de website van UWV staan nieuwe regels voor loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs. Die moeten ervoor zorgen dat werkgevers geen LKV mislopen doordat ze de regels niet kennen. Uw organisatie kan bij het aannemen van een stagiair al vanaf het begin van de stage recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Dat staat op de website […]

Lagere loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

Loonheffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij hebben uitsluitend nog recht op korting op het premiedeel, op voorwaarde dat ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Voor het belastingdeel van de arbeidskorting geldt […]

Private aanvulling op WW-uitkering: hoe zit het?

De ‘Private aanvulling op WW-uitkering (PAWW) is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Wat houdt de PAWW precies in en wanneer krijgt u hiermee te maken? Ontdek meer. Per 1 januari 2016 zijn de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-premie gewijzigd. Hierbij wordt de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 […]

Belangrijke aanpassingen sectorindeling per 29-6-2018

Een van de maatregelen uit het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de gedifferentieerde premies voor ZW en WGA wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft. Om voor het in werking treden van de WAB een piekbelasting bij […]

Sommige werkgevers zijn voor de premieberekening nooit klein geweest

Vaak zal een startende werkgever voor de heffing van de premie werknemersverzekeringen kwalificeren als een kleine werkgever. Toch is het mogelijke dat een bedrijf op grote schaal begint en meteen als grote werkgever kwalificeert. Premies werkgeversverzekeringen Werkgevers zijn verplicht de volgende premies voor de werknemersverzekeringen te betalen: premie Werkloosheidswet-Algemeen werkloosheidsfonds; de sectorpremie; premie Uitvoeringsfonds voor […]

Beperking maximale looptijd 30%-regeling ingekomen werknemers

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers beperkt van maximaal acht naar maximaal vijf jaar. De mogelijkheid om de keuzeregeling buitenlandse belastingplicht toe te passen en de mogelijkheid om de daadwerkelijke extraterritoriale kosten gericht vrijgesteld te vergoeden, worden ook beperkt tot maximaal vijf jaar. Evaluatie 30%-regeling […]

Sectorindeling vervalt per 1 januari 2020

Het bedrijfs- en beroepsleven wordt door de Belastingdienst ingedeeld in verschillende sectoren. De sectorindeling is (onder andere) van belang voor het vaststellen van de hoogte van de wachtgeldpremie WW en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Onder het credo ‘de vervuiler betaalt” wordt voor elke sector jaarlijks een individueel premiepercentage vastgesteld. Een werkgever in de sector ‘timmerindustrie’ […]

Nieuw in 2018: Jeugd lage-inkomensvoordeel voor werkgevers

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Vanaf dit jaar kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar oud. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongeren in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. Deze tegemoetkoming compenseert werkgevers […]