Maand: mei 2018

Als alleenstaande een huis kopen en een hypotheek krijgen?

Voor alleenstaanden lijkt het een hele opgave om een huis te kopen. Ben je een alleenstaande starter en wil jij je eerste huis kopen? Of ben je recent gescheiden en op zoek naar een nieuwe woning? Als single zijn er wel degelijk mogelijkheden om een huis te kopen. En kun je berekenen wat je maximale […]

Losse eindjes ‘sieren‘ tijdelijke tegemoetkoming aan mkb fiscale eenheden

Met een aangekondigde overgangsmaatregel tracht staatssecretaris Snel (Financiën) voor het mkb de spoedreparatie voor de fiscale eenheid enigszins te verzachten. Helaas bevat deze maatregel nog teveel losse eindjes. Van een succesvolle missie kan dan ook nog niet worden gesproken. Overgangsmaatregel Op 20 april kondigde de staatssecretaris zijn tegemoetkoming aan het mkb aan. Met een overgangsmaatregel […]

Eisen voor verwerking persoonsgegevens zieke werknemers

Privacy is hot. Maar privacy voor de zieke werknemer is misschien nog wel hotter. En met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei a.s. krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert op dit moment een strikt criterium voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers. […]

Sectorindeling vervalt per 1 januari 2020

Het bedrijfs- en beroepsleven wordt door de Belastingdienst ingedeeld in verschillende sectoren. De sectorindeling is (onder andere) van belang voor het vaststellen van de hoogte van de wachtgeldpremie WW en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Onder het credo ‘de vervuiler betaalt” wordt voor elke sector jaarlijks een individueel premiepercentage vastgesteld. Een werkgever in de sector ‘timmerindustrie’ […]

Nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw aangekondigd

Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers aangekondigd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe kleineondernemersregeling, de omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB), is 1 januari 2020. De OVOB       De OVOB wordt een facultatieve regeling. De regeling staat voor iedere ondernemer open wiens omzet onder een nader vast te stellen omzetgrens […]

De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor elke organisatie verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Heeft een organisatie minder dan 25 medewerkers in dienst, dan mag dit ook de ondernemer zelf zijn. Maar wat doet een preventiemedewerker en […]

Uw ontbonden vennootschap toch niet opgehouden te bestaan?

Het is wettelijk geregeld dat een rechtspersoon blijft voortbestaan na ontbinding voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij vervolgens op te bestaan. Echter, de vennootschap kan herleven ingeval er nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo […]

Tabel bijzondere beloningen altijd verplicht?

Binnenkort is het weer tijd voor de uitbetaling van vakantietoeslag. Op dit loon is de zogenoemde tabel bijzondere beloningen van toepassing. In sommige gevallen kan toepassing van die tabel tot een te hoge of te lage inhouding van loonbelasting, ten opzichte van de verschuldigde inkomstenbelasting, leiden. Uiteraard wordt e.e.a. bij de aangifte inkomstenbelasting rechtgetrokken, maar […]

Dividend uitkeren voor 2020 of niet?

Dividenduitkering vóór belastingwijzigingen in 2020? De tarieven in de vennootschapsbelasting worden in de komende jaren verlaagd, terwijl inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) zwaarder wordt belast. Intussen houdt het kabinet vast aan de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020. Wat kunnen ondernemers die een dividenduitkering willen doen met het oog op de wijzigingen […]

Nieuw in 2018: Jeugd lage-inkomensvoordeel voor werkgevers

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Vanaf dit jaar kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar oud. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongeren in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. Deze tegemoetkoming compenseert werkgevers […]