Tabel bijzondere beloningen altijd verplicht?

Binnenkort is het weer tijd voor de uitbetaling van vakantietoeslag. Op dit loon is de zogenoemde tabel bijzondere beloningen van toepassing. In sommige gevallen kan toepassing van die tabel tot een te hoge of te lage inhouding van loonbelasting, ten opzichte van de verschuldigde inkomstenbelasting, leiden. Uiteraard wordt e.e.a. bij de aangifte inkomstenbelasting rechtgetrokken, maar soms is een betere aansluiting van loon- en inkomstenbelasting gewenst.

Een veelgestelde vraag is dan ook of van de tabel bijzondere beloning mag worden afgeweken. Dat mag inderdaad, zij het onder voorwaarden.

Zo mag de werkgever meer loonbelasting inhouden dan de tabel aangeeft als het vermoeden bestaat dat te weinig loonbelasting wordt ingehouden, maar alleen op verzoek (en dus met toestemming) van de werknemer.

Ook als de tabel bijzondere beloningen vermoedelijk tot een te hoog percentage leidt zijn er mogelijkheden. Een dergelijke situatie kan zich voordoen als een groot deel van het loon bestaat uit bijzondere beloningen of als het huidige jaarloon aanmerkelijk lager is dan het jaarloon dat voor de tabel in aanmerking moet worden genomen. In dat geval kan de werknemer de (voor hem bevoegde) inspecteur verzoeken een lager percentage vast te stellen dan de tabel bijzondere beloningen voorschrijft. De inspecteur komt aan dit (vormvrije) verzoek tegemoet als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Uit een bij het verzoek gevoegde berekening blijkt dat de over de bijzondere beloningen in te houden loonheffing ten minste 10%, maar in ieder geval ten minste € 227, hoger zal zijn dan de vermoedelijk verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, indien een aanslag zou worden opgelegd;
  • Bij die berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wordt een eventueel negatief saldo van box 1 en box 2 buiten beschouwing gelaten;
  • Het verschil tussen de in te houden loonheffing en de vermoedelijk verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen mag niet voortkomen uit aftrekposten (die in beginsel kunnen leiden tot een voorlopige teruggaaf).

Door middel van de beslissing van de inspecteur wordt de werkgever gemachtigd om het lagere percentage in te houden. De werkgever moet deze machtiging bewaren bij de loonadministratie.

(Bron: Full Finance)

Updated: 26 april 2018 — 14:49