Uw ontbonden vennootschap toch niet opgehouden te bestaan?

Het is wettelijk geregeld dat een rechtspersoon blijft voortbestaan na ontbinding voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij vervolgens op te bestaan. Echter, de vennootschap kan herleven ingeval er nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt of na ontbinding nog van het bestaan van een bate blijkt. Wat voor gevolgen brengt dit met zich mee?

Bij de ontbinding van een vennootschap dient een vereffenaar te worden aangewezen die zorg draagt voor het voldoen van lopende schulden van de vennootschap. Op het tijdstip waarop de vereffening eindigt, namelijk wanneer er volgens de vereffenaar geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de vennootschap op te bestaan. Gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan, is er een verlengingsgrond ten aanzien van de verjaring van rechtsvordering van of tegen de rechtspersoon. Om te voorkomen dat door verjaring de mogelijkheid om te verhalen verloren zou gaan, zal om deze reden de verjaringstermijn voortlopen totdat zes maanden zijn verstreken na herleving van de rechtspersoon.

Voorts kan een ontbonden vennootschap bestuurder zijn van een andere vennootschap, failliet worden verklaard of strafrechtelijk worden vervolgd, ingeval de strafvervolging is aangevangen voor het tijdstip van ontbinding. Daarnaast kunnen reeds lopende procedures, ongeacht de hoedanigheid van de vennootschap in de procedure, na ontbinding worden voortgezet. De Hoge Raad heeft hierover bepaald dat het niet meer bestaan van de vennootschap niet in de weg staat aan de voortzetting van een procedure jegens haar, mits de procedure is aangevangen voor het tijdstip van ontbinding van de vennootschap.

Het herleven van de vennootschap is uitsluitend ter afwikkeling van de heropende vereffening. Hiervoor is niet vereist dat de rechtspersoon opnieuw wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Is de teruggevorderde of opgekomen bate uitgekeerd, dan houdt de vennootschap wederom op te bestaan.

(Bron: WVDB)

Updated: 23 mei 2018 — 10:34