Sectorindeling vervalt per 1 januari 2020

Het bedrijfs- en beroepsleven wordt door de Belastingdienst ingedeeld in verschillende sectoren. De sectorindeling is (onder andere) van belang voor het vaststellen van de hoogte van de wachtgeldpremie WW en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Onder het credo ‘de vervuiler betaalt” wordt voor elke sector jaarlijks een individueel premiepercentage vastgesteld. Een werkgever in de sector ‘timmerindustrie’ kent voor het jaar 2018 bijvoorbeeld een lager premiepercentage dan een werkgever in de sector ‘taxi-vervoer’. Maken vele mensen in de timmerindustrie gebruik van de WW/Werkhervattingskas? Dan zal het premiepercentage voor deze sector in 2019 vermoedelijk stijgen.

Sectorindeling vervalt en wordt vervangen voor een nieuw systeem
Het sectoraal indelen van werknemers past volgens het kabinet niet bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt. In het verlengde hiervan wordt in de nieuwe wet ‘Arbeidsmarkt in balans’ voorgesteld om de sectorale indeling van werkgevers te laten vervallen per 1 januari 2020. Ter vervanging stelt het kabinet voor om te differentiëren naar de aard van het contract. Voorgesteld wordt om werkgevers één hoge premie (voor flexibele contracten) en één lage premie (voor vaste contracten) te laten afdragen aan de WW-uitkeringen.

Controleer de sectorindeling en bespaar in de premieafdracht
Uitgangspunt van de sectorindeling is dat een werkgever wordt ingedeeld op basis van haar werkzaamheden en haar functie in het maatschappelijke verkeer. Doordat voor de indeling wordt aangesloten bij hetgeen bij inschrijving in de Kamer van Koophandel is opgegeven, is het goed mogelijk dat een werkgever onjuist is ingedeeld. Hierdoor kan het zijn dat een werkgever onterecht bij een sector een aangesloten en hierdoor (aanzienlijk) te veel premies betaald. De verschillen tussen de premiepercentages zijn namelijk enorm groot.

Praktijkvoorbeeld
Een tech-onderneming is ingedeeld in sector 55 ‘Overige takken van bedrijf en beroep”. Uit onderzoek blijkt dat de werkzaamheden en maatschappelijke functie van de onderneming aansluiten bij sector 44 ‘zakelijke dienstverlening’. De onderneming is derhalve aangesloten bij de onjuiste sector. Besloten wordt om bezwaar te maken tegen de sectorindeling. Herziening van de sectorindeling leidde in dit geval tot een voordeel voor de klant van ruim € 20.000.

Advies
Juist doordat de sectorindeling per 1 januari 2020 vermoedelijk gaat vervallen is het belangrijk om na te gaan of uw sectorindeling juist is.

(Bron: KroeseWevers)

Updated: 23 mei 2018 — 10:58