De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor elke organisatie verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Heeft een organisatie minder dan 25 medewerkers in dienst, dan mag dit ook de ondernemer zelf zijn. Maar wat doet een preventiemedewerker en hoe stelt u deze als organisatie aan?

Wat is een preventiemedewerker?
De preventiemedewerker is een medewerker die zich bezighoudt met het arbobeleid binnen de organisatie. Hij of zij werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie. Het voeren van een effectief arbobeleid vermindert allereerst de kans op bedrijfsongevallen. Tevens wordt het risico op (toekomstig) verzuim verminderd. Doordat medewerkers veilig en op een gezonde manier hun werk kunnen doen, wordt de kans verkleind dat zij vanwege fysieke of psychische klachten uit zullen vallen. Een preventiemedewerker vervult een coördinerende rol, maar draagt geen eindverantwoordelijkheid voor het arbobeleid. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de ondernemer zelf.

Taken preventiemedewerker
De belangrijkste taken van de preventiemedewerker zijn:

  • het opstellen en laten toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • het opstellen van en zorgen voor de uitvoering van het plan van aanpak op basis van de RI&E;
  • het adviseren van de werkgever (en OR/PVT) met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
  • het fungeren als intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen;
  • het bewaken van de uitvoering van het vastgestelde beleid;
  • het fungeren als centraal meldpunt voor ongevallen en onveilige situaties;
  • het up-to-date houden en verspreiden van relevante informatie;
  • het fungeren als vraagbaak op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Aanstellen preventiemedewerker
Het aanstellen van een preventiemedewerker gebeurt door middel van een addendum op de huidige arbeidsovereenkomst en kan pas in gang gezet worden na akkoord van de OR/PVT. In het addendum wordt vastgelegd welke taken de preventiemedewerker gaat vervullen, de bevoegdheden die de preventiemedewerker gaat krijgen, hoeveel uur hij of zij krijgt om de taken uit te voeren en hoe de deskundigheid op peil wordt gebracht en gehouden. De preventiemedewerker heeft ontslagbescherming voor de taken die worden uitgevoerd als preventiemedewerker.

(Bron: WVDB)

Updated: 23 mei 2018 — 10:36