Omvang loonstop bij weigeren passende arbeid tijdens ziekte

Een zieke werknemer is in het kader van zijn re-integratie verplicht om mee te werken aan het verrichten van passende arbeid. Indien een werknemer zonder deugdelijke grond weigert om de passende arbeid te verrichten, dan mag de werkgever op grond van artikel 7:629 lid 3 sub c BW het loon van werknemer stopzetten. Betreft deze zogenaamde loonsanctie dan het gehele loon of alleen het loon over de uren die de werknemer niet werkt, maar daartoe wel in staat wordt geacht? De kantonrechter Groningen heeft zich over deze vraag onlangs uitgelaten.

Een coffeeshop medewerker heeft zich ziek gemeld wegens verminderde belastbaarheid van de voeten en schouders. De medewerker werkt normaal gesproken voor 40 uur per week bij de coffeeshop en zit in de coffeeshop achter een balie van waaruit softdrugs worden verkocht. Volgens de bedrijfsarts kan de betreffende werknemer voor 2 uur per dag passende arbeid verrichten. De werknemer weigert echter dit te doen. De werkgever heeft daarom de loondoorbetaling in zijn geheel gestopt. De werknemer in kwestie vordert betaling van het loon over de uren gedurende de periode waarin hij niet in staat was om passende arbeid te verrichten, te weten 30 uur per week.
De kantonrechter oordeelt dat de werkgever terecht de volledige loondoorbetaling heeft stopgezet engeeft daarbij aan dat wanneer de loonstop slechts betrekking zou hebben op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten maar dit weigert, de sanctie voor een belangrijk deel zijn effect zou verliezen. De loonstop is immers in de wet opgenomen om werknemers aan te sporen mee te werken aan hun re-integratie.
Er is in dit geval niet gebleken dat er omstandigheden zijn die meebrengen dat het vervallen van het recht op doorbetaling van loon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De werkgever kon dus de gehele loondoorbetaling stopzetten gedurende de periode waarin de werknemer weigerde om passende arbeid te verrichten. De loonvordering van de werknemer wordt afgewezen door de kantonrechter.
Conclusie
De loonstop van de arbeidsongeschikte werknemer die weigert passende arbeid te verrichten ziet dus op het volledige loon van de werknemer en niet alleen op loon voor de re-integratie-uren.

(Bron: Dijkstra Voermans)

Updated: 17 juni 2013 — 08:52