Statutair directeur niet goed benoemd? BV gedoemd!

Kan de commercieel directeur – die geen statutair directeur is – bij aandeelhoudersvergadering zomaar worden ontslagen? De Norkem uitspraak.

De zaak
Commercieel Directeur X  (hierna: “CD”) is sinds 2005 in dienst van Norkem B.V. en sinds juni 2011 commercieel directeur van die B.V. Bij aandeelhoudersvergadering van 23 januari 2013 is de benoeming van CD als ‘director’ van Norkem met onmiddellijke ingang beëindigd. De vraag die aan de rechter wordt voorgelegd is of dit ontslag rechtsgeldig heeft plaatsgevonden.

Wanneer is een ontslag rechtsgeldig?
Degene die bevoegd is tot het benoemen van de statutair directeur, is ook bevoegd tot het ontslaan van de statutair directeur. De benoeming vindt plaats zoals in de statuten is bepaald en meestel is dat de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of de Raad van Commissarissen (RvC) .

Wat speelt er?
De centrale vraag die in deze zaak speelt is of CD bij Norkem werkzaam was als statutair directeur of dat hij bij Norkem werkzaam was als gevolmachtigd directeur. Het antwoord daarop is bepalend voor de vraag of CD nog in loondienst is bij Norkem en daarom aanspraak kan blijven maken op betaling van loon.

Wat zijn de argumenten van de commercieel directeur?
De commercieel directeur geeft aan dat hij geen statutair directeur is, maar een ‘gewone’ werknemer.

Wat zegt de rechter?
De rechter oordeelt dat een duidelijke en ondubbelzinnige benoeming van CD tot statutair directeur ontbreekt, hetgeen tot gevolg heeft dat Norkem met een enkel ontslagbesluit de directeur niet zomaar kon ontslaan. CD was zich er ook niet zich bewust van dat hij statutair bestuurder zou worden bij ondertekening van de stukken en ook is niet gebleken dat CD specifieke kennis bezat waardoor hij wist wat de gevolgen waren van hetgeen hij ondertekende.

Oordeel?
Geoordeeld wordt dat de arbeidsovereenkomst vanwege het ontbreken van een ontslagvergunning (of een gerechtelijke titel tot ontbinding) niet rechtsgeldig is geëindigd. De loonvordering van CD wordt toegewezen.

Conclusie
In de praktijk blijken veel fouten gemaakt te worden bij het ontslag van de statutair bestuurder. Dit heeft tot gevolg dat het ontslag niet rechtsgeldig is en, zoals hiervoor al even uiteengezet, zijn er zeker enkele instrumenten voor de statutair bestuurder om dit ontslag aan te vechten.

Enkele praktische tips:

  • Maak altijd bezwaar tegen het ontslag;
  • Vraag eventueel uitstel voor de AvA/RvC, opdat u juridisch advies kunt vragen;
  • Wordt uitstel niet verleend, ga dan naar de AvA en bestrijdt de conclusie dat er redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen of merk op dat er wellicht sprake is van een opzegverbo (ziekte, zwangerschap etc);
  • Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
  • Houd u beschikbaar voor verrichten van uw werkzaamheden;
  • Probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat er geen redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen (omzetgegevens, e-mailberichten, functionerings – en beoordelingsverslagen etc).

(Bron: Pellicaan)

Updated: 14 november 2013 — 08:35