Ondertekening en vaststelling jaarrekeningen rechtspersonen

Volgens artikel 2:210  lid 5 BW betekent ondertekening van een jaarrekening dat deze daarmee ook is  vastgesteld, indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. Dit leidt in  de praktijk tot het ongewenste effect dat deze jaarrekeningen uiterlijk 8  december na afloop van het boekjaar moeten worden gedeponeerd.

Om dit effect  weg te nemen is, mede op verzoek van de NBA, in het wetsvoorstel 33771  (verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013) een gewijzigde wettekst opgenomen.  Naar aanleiding van Kamervragen is deze voorgestelde wijziging weer  ingetrokken, waarbij de Minister wel heeft aangegeven op zo kort mogelijke  termijn met een ander wetsvoorstel te zullen komen tot aanpassing van artikel  2:210 lid 5 BW.

(Bron: NBA)

Updated: 3 maart 2014 — 08:35