Werkwijze fiscus bij wegpoetsen r/c-schuld DGA aan zijn BV

Naar aanleiding van een WOB-verzoek van mr. P Kok van Proced te Amstelveen heeft het Ministerie van Financiën een intern memo van de Belastingdienst gepubliceerd over het belastingvrij afboeken van een vordering in rekening-courant (r/c) van een BV op haar DGA. In het memo wordt aan medewerkers van de Belastingdienst een aantal handvatten gegeven in situaties waarin de schuld van een DGA aan zijn vennootschap belastingvrij wordt afgeboekt. Aanleiding voor dit memo was het feit dat sommige adviseurs dit onderwerp als fiscaal product actief verkochten. Uit het memo blijkt het volgende:

  • Een in de aangifte Vpb gedetecteerde casus is aanleiding om de aanslagregeling IB van de DGA voor alle openstaande jaren aan te houden.
  • In het kader van vooroverleg mag de inspecteur geen inhoudelijk standpunt geven over deze materie. In plaats daarvan moet aan de belastingplichtige worden meegedeeld dat het door hem in te nemen standpunt zal worden bestreden. De door belastingplichtigen gewenste combinatie van een uitdeling zonder navorderingsbevoegdheid sluiten elkaar volgens het memo uit. Een belastingplichtige is óf te goeder trouw en was zich niet bewust van de bevoordeling in dat geval is er geen uitdeling te onderkennen, óf hij was zich daarvan wel bewust en is er een uitdeling, maar dan was sprake van kwade trouw en het bewust doen van onjuiste aangifte.
  • Inspecteurs moeten zeer uitgebreide motiveringen vragen van belastingplichtigen die zich beroepen op een schijnlening. De stelling “schijnlening” vormt volgens het memo als zodanig als een “nieuw feit’ op grond waarvan kan worden nagevorderd, eventueel met oplegging van een boete. De Belastingdienst beschouwt de stelling “schijnlening” verder als een impliciete stelling dat jarenlang onjuiste aangiften IB en Vpb zijn ingediend, wat een strafbaar feit is.
  • In het kader van de onderzoeksplicht van inspecteurs stelt het memo dat een oplopende schuld in r/c er juist op kan wijzen dat er geen sprake is van een uitdeling. Het is in dit verband vaak niet zó duidelijk dat een lening niet kan worden terugbetaald dat daardoor een onderzoeksplicht voor de inspecteur ontstaat.

(Bron: FUTD)

Updated: 24 februari 2017 — 13:53