Afwijkend BTW-tarief op papieren en digitale boeken geen discriminatie

Polen kende verlaagde BTW-tarieven van 8% en 5% voor boeken, kranten en tijdschriften in gedrukte vorm of andere informatiedragers (met name cd of cassette). Boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg werden uitgegeven, waren onderworpen aan het normale tarief van 23%. Het Poolse grondwettelijk Hof besliste dat Polen volgens de BTW-Richtlijn was gedwongen het normale tarief toe te passen op elektronisch geleverde boeken en andere elektronische publicaties. Het Hof twijfelde echter aan de geldigheid van de desbetreffende bepalingen van de BTW-Richtlijn en besloot hierover prejudiciële vragen voor te leggen aan het EU-Hof van Justitie. Het EU-Hof besliste dat de BTW-Richtlijn een verschillende behandeling invoerde voor twee vergelijkbare situaties. Op de elektronische levering van digitale boeken mocht het verlaagde tarief niet worden toegepast terwijl dit op de levering van digitale boeken op alle fysieke dragers wel mocht. Dit onderscheid van vergelijkbare situaties was echter gerechtvaardigd volgens het EU-Hof. Door het verlaagde tarief niet toe te passen op elektronische diensten zorgde de EU-wetgever er voor dat belastingplichtigen en nationale belastingdiensten niet voor elke verrichte soort van elektronische diensten hoefden na te gaan of die volgens de BTW-Richtlijn onder het verlaagde tarief vielen. De maatregel was volgens het EU-Hof geschikt om het beoogde doel te verwezenlijken: het BTW-tarief dat gold voor elektronische diensten met zekerheid kunnen bepalen. Het EU-Hof concludeerde dat het feit dat de BTW-Richtlijn lidstaten niet toestond het verlaagde BTW-tarief toe te passen op de elektronische levering van digitale boeken terwijl dit wel kon voor de levering van digitale boeken op alle fysieke dragers, niet in strijd was met het beginsel van gelijke behandeling.

(Bron: FUTD)

Updated: 9 maart 2017 — 13:42