Verruiming termijn voor indienen informatieformulier PEB

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen maakt het mogelijk dat een pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd wordt beëindigd. Voor deze fiscaal gefaciliteerde beëindiging is onder meer vereist dat tijdig een juist en ingevuld informatieformulier naar de Belastingdienst wordt gestuurd. In de praktijk is de tijd om het informatieformulier in te dienen vaak te kort.

Tot 1 januari 2020 kunnen dga’s hun in eigen beheer opgebouwd (premievrij) pensioen fiscaal gefaciliteerd afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Bij een dergelijke afkoop of omzetting kan het pensioen in eigen beheer (PEB) fiscaal geruisloos worden prijsgegeven als de waarde in het economische verkeer van die aanspraak op het moment van prijsgeven hoger is dan de fiscale balanswaarde van die pensioenverplichting bij het eigenbeheerlichaam. Daarbij moet de dga het PEB volledig afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting en is geen revisierente verschuldigd. Bij afkoop geldt bovendien nog een korting van 25% (2018) op het bedrag dat tot het loon uit vroegere dienstbetrekking behoort.

 

Wettelijke termijn van één maand is te kort

In de praktijk is de termijn van één maand voor het inleveren van het informatieformulier na afkoop of omzetting van het PEB tekort gebleken. Daarom komt de staatssecretaris nu met een aantal goedkeuringen.

 

Goedkeuring: uitstel termijn indienen informatieformulier

Een informatieformulier dat binnen een jaar na afkoop of omzetting van het PEB wordt ingediend, geldt als tijdig ingediend. Heeft de afkoop of omzetting meer dan 46 weken geleden plaatsgevonden, dan krijgt de dga zes weken na 31 oktober 2018 de tijd om het formulier in te dienen. Om van deze goedkeuring gebruik te kunnen maken, moet aan alle overige voorwaarden voor afkoop of omzetting van het PEB zijn voldaan. Bij afkoop van het PEB moet daarbij ook zijn voldaan aan de aangifteverplichtingen en afdracht voor de vanwege de afkoop verschuldigde loonheffingen.

 

Goedkeuring: extra uitstel om medeondertekening (gewezen) partner te krijgen

Als de inspecteur constateert dat een medeondertekening ontbreekt op het informatieformulier door een (gewezen) partner, krijgt de dga nog een periode van zes weken om dit te herstellen en de handtekening te krijgen van zijn (gewezen) partner. Deze herstelmogelijkheid gaat ook gelden voor informatieformulieren die binnen de hierboven verlengde termijn zijn of worden aangeleverd.

(Bron: Taxence)

Updated: 12 november 2018 — 11:48