De discounted cashflow-methode bij bedrijfswaardering

Een waardebepaling van een onderneming wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo vormt het ook een belangrijk onderdeel in het proces van aan- of verkoop van een onderneming. Er zijn verschillende manieren om de waarde van de onderneming te bepalen. Wij gebruiken bij voorkeur de zogeheten discounted cashflow-methode (DCF-methode). Deze methode biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere waardebepalingsmethodes.

Waardebepaling met de discounted cashflow-methode

Bij de discounted cashflow-methode zijn de vrije toekomstige geldstromen van groot belang. Om de economische waarde van de aandelen van de onderneming te bepalen, worden deze vrije toekomstige geldstromen contant gemaakt tegen een nader vast te stellen vermogenskostenvoet (rendementseis, in procenten). Deze vermogenskostenvoet geeft een juist beeld van de risico’s van de onderneming en daarmee de risico’s van de vrije toekomstige geldstromen. Hoe hoger de risico’s, hoe hoger het percentage dat de ondernemingsrisico’s weergeeft. Een hoger risico bij gelijkblijvende vrije kasstromen resulteert in een lagere waarde. De contante waarde van de onderneming wordt berekend op basis van de vrije toekomstige kasstromen en de vermogenskostenvoet en vervolgens gecorrigeerd voor niet-operationele vorderingen en liquide middelen en de rentedragende schulden.

De voordelen van de DCF-methode

  • Toekomstgericht. Als koper bent u juist geïnteresseerd in de toekomst van het overnameobject, omdat u een bepaald rendement wilt behalen. De koper koopt geen financiële historie. De koper koopt met zijn investering toekomstige geldstromen.
  • De discounted cashflow-methode werkt met geldstromen. Niet de boekhoudkundige winst, maar cash is het uitgangspunt. En wordt rekening gehouden met toekomstige investeringen en mutaties in het werkkapitaal.

De nadelen van de DCF-methode

Ook de discounted cashflow-methode kent nadelen, namelijk dat wordt:

  • gewerkt met een meerjarenbegroting. De toekomst voorspellen blijft een lastige zaak.
  • uitgegaan van de premisse van eeuwigdurende onderneming, terwijl de huidige (economische) dynamiek anders is dan jaren geleden.
  • bepaald hoe hoog de vermogenskostenvoet is, terwijl de bepaling van de risico’s van de onderneming behoorlijk subjectief is.

Om een investeringsbeslissing te nemen wilt u vanuit de financiële invalshoek weten of de netto contante waarde van de investering op het investeringsmoment groter is dan nul. Hiervoor maakt u de toekomstige kasstromen contant naar het moment waarop u de investering wilt doen. Hiervoor wordt de discounted cash flow methode gebruikt. De uitkomst vergelijkt u met uw initiële investering.

(Bron: ABAB)

Updated: 28 augustus 2019 — 10:01