Negatief rendement oudedagsverplichting dga

Heeft u als directeuren-grootaandeelhouder (dga) uw pensioenverplichting fiscaal vriendelijk omgezet in een oudedagsverplichting (ODV)? Dan wordt deze ODV-uitkering jaarlijks geïndexeerd. Door de ontwikkelingen op de financiële markten wordt uw pensioenpotje in 2020 gekort of afgewaardeerd. 

Vanaf uw AOW-leeftijd wordt deze verplichting omgezet in ODV-uitkeringen die in twintig gelijke delen wordt uitgekeerd. De fiscale ODV wordt ieder jaar geïndexeerd met een vastgesteld rentepercentage dat is afgeleid van het zogeheten gemiddelde U-rendement over het voorgaande jaar. De gedachte is altijd geweest dat de ODV-waarde of -uitkeringen hierdoor wat zouden stijgen door de tijd heen.

Negatief rendement oudedagsverplichting

Het te hanteren rentepercentage voor 2020 is bekend en is negatief: -0,107%. In de wet is geen minimum te hanteren percentage van 0% opgenomen. Als we de wet volgen, betekent dit het volgende:

  • Voor ODV-uitkeringen die al ingegaan zijn, vindt er een lagere uitkering plaats.
  • Voor ODV-uitkeringen die nog niet zijn ingegaan, wordt de waarde op de balans verlaagd per 31 december 2020 (bij een boekjaar dat gelijk loopt aan een kalenderjaar) ten opzichte van de stand per 1 januari 2020. De verlaging zorgt voor een kleine vrijval in de winst voor het boekjaar 2020. 

Korten of afwaarderen van oudedagsverplichting

In plaats van indexeren zal er dus gekort of afgewaardeerd moeten worden in 2020. Het is niet de verwachting dat de wet wordt aangepast en dat er een minimum van 0% rente zal gaan gelden.

(Bron: ABAB)

Updated: 17 december 2019 — 12:05