Tijdelijke verlaging gebruikelijk loon en deblokkering G-rekening in verband met coronacrisis

De coronacrisis brengt veel ondernemers financieel in de problemen. Om ondernemers in deze financieel zware tijden te helpen om het hoofd boven water te houden, heeft het kabinet economische maatregelen genomen. Daarnaast wordt de normaliter geldende regelgeving versoepeld. In dit kader heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat de DGA de mogelijkheid krijgt om tijdelijk het gebruikelijk loon te verlagen. Daarnaast is er nu de mogelijkheid om de G-rekening te deblokkeren.

Gebruikelijk loon tijdelijk verlagen

Als een aanmerkelijkbelanghouder afziet van salaris, dan wel genoegen neemt met een te laag salaris, dan wordt op grond van de Wet loonbelasting 1964 deze aanmerkelijkbelanghouder geacht toch een gebruikelijk salaris te hebben genoten. Deze wettelijke bepaling staat in de praktijk bekend als de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. 

De gebruikelijkloonregeling houdt op hoofdlijnen in dat het loon van de werknemer die onder die regeling valt, ten minste een bepaald bedrag moet bedragen. Als het feitelijk betaalde loon lager is, wordt het verschil als fictief loon in aanmerking genomen. Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon, wordt sinds 2015 als uitgangspunt genomen: het hoogste van de volgende drie bedragen;

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  2. het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  3. ten minste € 46.000 (2020)

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit heeft de Belastingdienst recentelijk bevestigd. Hiervoor is geen verzoek om instemming van, of vooroverleg met de Belastingdienst nodig. Het gebruikelijk loon voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag voor 2020 dus achteraf bepaald worden. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de BV, wat nodig is om de hoogte van het gebruikelijk jaarloon goed te kunnen bepalen. Dit betekent dat de BV aan het einde van het jaar het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vaststelt en dit vermeldt in de aangifte loonheffingen. 

Het voorgaande is niet van toepassing voor lonen die over de al verstreken periode (maanden) in 2020 zijn toegekend. Over het feitelijk uitbetaalde loon zijn loonheffingen verschuldigd in het loontijd waarin het wordt uitbetaald. Een eenmaal gedane uitbetaling van loon kunt u niet meer met terugwerkende kracht ongedaan maken. De BV en aanmerkelijkbelanghouder kunnen dus alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Om keten- en inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, maken samenwerkende partijen gebruik van een G-rekening. Van keten- en inlenersaansprakelijkheid kan sprake zijn als een organisatie werknemers van derden inschakelt. Als deze derde de verschuldigde loonheffingen (en omzetbelasting) ten aanzien van de uitgeleende werknemers niet kan voldoen, kan de inlenende partij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Er zijn een aantal mogelijkheden voor inlenende partijen om het risico om keten- en inlenersaansprakelijkheid te beperken. Eén hiervan is het gebruik van een G-rekening. 

G-rekening (geblokkeerde rekening)

Een G-rekening (geblokkeerde rekening) is een speciale rekening die alleen gebruikt wordt voor betalingen aan onderaannemers, uitleners en de fiscus of voor ontvangst van gelden van een opdrachtgever. Op de G-rekening dient het deel van de factuursom dat betrekking heeft op de loonheffingen en de omzetbelasting te worden gestort. De opdrachtnemer kan vervolgens met dit geld zijn loonheffingen en omzetbelasting voldoen of het bedrag op diens beurt weer doorstorten naar de (sub)onderaannemer/uitzendbureau. 

Deblokkering G-rekening

Normaal gesproken is de G-rekening geblokkeerd en kunnen de gelden op deze rekening niet voor andere doeleinden aangewend worden. Alleen indien het saldo op de G-rekening hoger is dan het bedrag dat de uitlener moet betalen aan loonheffingen en omzetbelasting, kan de uitlener verzoeken om deblokkering van de G-rekening.

In verband met de coronacrisis heeft het Kabinet een pakket aan economische maatregelen geïntroduceerd. Onder deze maatregelen is ook de mogelijkheid voor ondernemers opgenomen om uitstel van betaling aan te vragen voor diverse belastingsoorten. Dit tijdelijke uitstelbeleid bood geen soelaas voor ondernemers waarbij de samenwerkende partijen het deel van het factuurbedrag dat ziet op de verschuldigde loonheffingen en de verschuldigde omzetbelasting op een G-rekening storten. Zij konden immers niet aan deze gelden komen. 

Om te zorgen dat het tijdelijke uitstelbeleid ook voor ondernemers met een G-rekening financiële ruimte geeft, is het voor ondernemers nu ook mogelijk om de G-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor krijgen deze ondernemers dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder G-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

(Bron: BDO)