Voorkom faillissement met Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Veel ondernemers worden financieel geraakt door huidige onzekerheid in de economie en de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Helaas blijken de steunmaatregelen lang niet altijd toereikend voor ondernemers om aan alle financiële verplichtingen te blijven voldoen. Voor ondernemers in zwaar financieel weer, is er sinds 1 januari 2021 een interessante wet in werking getreden: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze maakt het mogelijk een faillissement te voorkomen door tot een akkoord te komen met een gedeelte van de schuldeisers. In deze column vertellen wij u meer over de wijzigingen die de WHOA met zich meebrengt en de werkwijze van de WHOA.

Geen akkoord van alle schuldeisers nodig door WHOA

Tot 1 januari 2021 kon een ondernemer die in financieel zwaar weer verkeerde slechts een akkoord bereiken met zijn schuldeisers als alle schuldeisers het hierover eens waren. Hiermee had iedere schuldeiser feitelijk een prikkel om instemming te weigeren om mogelijk een betere positie voor zichzelf te creëren. Indien één schuldeiser dwars ging liggen, kon dit al leiden tot een faillissement.

Sinds de invoering van de WHOA per 1 januari 2021 is dit niet meer het geval en kan ook een bindend akkoord worden gesloten zonder dat alle schuldeisers hun goedkeuring hebben gegeven. Ondernemers met toekomstperspectief hebben hiermee een instrument in handen om een faillissement te voorkomen. De verwachting is dat dit beter is voor zowel werknemers, de ondernemer zelf en de schuldeisers. Overigens biedt de WHOA ook de mogelijkheid om gecontroleerd te stoppen met ondernemen.

Lastige werkwijze voor Wet homologatie onderhands akkoord

De praktische uitvoering van de WHOA kent de nodige voorwaarden en luistert zeer nauw. Bovendien is het maatwerk. Laat u daarom goed informeren alvorens u start. Hieronder beschrijven wij de werkwijze van de WHOA in een notendop.

Feitelijk kan een ondernemer zelf een WHOA-traject starten door een verklaring te deponeren bij de rechtbank en in overleg te treden met de schuldeisers. De uit het overleg voortvloeiende afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord. In het conceptakkoord worden schuldeisers ingedeeld in verschillende klassen (o.b.v. rangorde). Het conceptakkoord wordt vervolgens per klasse in stemming gebracht bij de schuldeisers.

Na de stemming dient een advocaat het homologatieverzoek in bij de rechtbank. Schuldeisers kunnen tot aan de dag van de zitting bij de rechtbank een verzoek indienen tot afwijzing van het homologatieverzoek. De rechtbank toetst vervolgens of is voldaan aan de voorwaarden. Is dit het geval, dan zal de rechtbank het akkoord bevestigen. Na bevestiging door de rechtbank is het akkoord bindend voor alle schuldeisers. Ook schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd moeten zich hier aan houden, zelfs als dit leidt tot (gedeeltelijke) oninbaarheid van hun vorderingen.

(Bron: DRV)