Stilzwijgende verlenging: concurrentiebeding blijft van kracht

Een concurrentiebeding hoeft niet opnieuw overeengekomen te worden, wil het zijn geldigheid behouden.

 

Geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst

Wanneer er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen, hoeft er voor de geldigheid van het concurrentiebeding geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst overeengekomen te worden ingeval de overeenkomst overgaat naar een contract voor onbepaalde tijd.

Standpunt werknemer

De werknemer in deze zaak is van mening dat hij niet gehouden is aan een concurrentiebeding omdat hij nooit een contract voor onbepaalde tijd heeft ondertekend waar een concurrentiebeding in is opgenomen.

Standpunt werkgever

De werkgever is van mening dat er wel degelijk sprake is van een geldend concurrentiebeding, omdat in de drie tijdelijke en ondertekende contracten een concurrentiebeding was opgenomen. Na deze drie contracten is de arbeidsovereenkomst stilzwijgend voortgezet onder dezelfde voorwaarden.

Kantonrechter

De kantonrechter heeft in eerste aanleg de werknemer gelijk gegeven. De kantonrechter was van mening dat er geen sprake is van een concurrentiebeding omdat het niet expliciet is overeengekomen in een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd.

Hof Den Bosch

Het Hof Den Bosch denk daar anders over. Het Hof volgt de werkgever in haar redenering. Het Hof verwijst naar art. 7:668 lid 1 BW. Daarin staat opgenomen dat als een arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd deze geacht wordt onder dezelfde voorwaarden te zijn aangegaan. Dat betekent dat het concurrentiebeding wat in de laatste ondertekende tijdelijke arbeidsovereenkomst is opgenomen nog steeds geldt.

Hof ‘s-Hertogenbosch 8 januari 2013, LJN: BY 8228

Tip

De rechter neemt in deze uitspraak duidelijk stelling over de geldigheid van een concurrentiebeding bij stilzwijgende voortzetting. Er is in de jurisprudentie echter sprake van wisselende uitspraken over dit thema. Het blijft daarom verstandig om een concurrentiebeding altijd uitdrukkelijk schriftelijk overeen te komen.

(Bron: HRPraktijk)

Updated: 19 februari 2013 — 09:01