Checklist bewaren en bewijzen

Onderstaand is een checklist opgenomen hoe zaken gearchiveerd moeten worden om zaken op een later moment gemakkelijker te kunnen bewijzen:

1 Zijn alle gegevens in Uw organisatie beschreven ?
2 Is bij al Uw gegevens aangegeven of zij zijn geconverteerd
en/of uitgewisseld ?
3 Zijn alle gegevens onderdeel van een systematische ordening ?
4 Is deze systematische structuur vastgelegd in een
procedurebeschrijving ?
5 Is deze systematische structuur onderdeel van de
toegankelijkheidsmiddelen?
6 Bestaat er een onderhoudsorganisatie voor de systematische
structuur ?
7 Wordt van de verwerking van de gegevens een logboek
bijgehouden ?
8 Wordt in het logboek de identiteit van de verantwoordelijke
functionaris voor de verwerking van de gegevens vastgelegd ?
9 Wordt de identiteit van de uitvoerder van de bewerker of de
verantwoordelijke batch-file daarvoor vastgelegd ?
10 Worden in het logboek de aard en het onderwerp van de
verwerkte gegevens vastgelegd ?
11 Worden in het logboek de datum en de plaats van verwerking
van de gegevens vastgelegd ?
12 Worden storingen in de verwerking geregistreerd ?
13 Indien de audit trail als logboek fungeert: voldoet de audit trail
aan de voorwaarden zoals in 8-11 gedefinieerd ?
14 Indien de audit trail als logboek fungeert: is de audit trail ook
voor een derde toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk ?
15 Wordt een index van de gegevens bijgehouden ?
16 Is deze index beschreven in een procedure ?
17 Worden wijzigingen in de index door verwerking of verzending
vastgelegd in het logboek ?
18 Is bij de (ontvangen) gegevens duidelijk beschreven wat de
authentieke bron is ?
19 Zijn de gegevens gedurende de hele bewaartermijn leesbaar
te presenteren ?
20 Kan de beheersgeschiedenis van de gegevens in het archief
aangetoond worden ?
21 Zijn de gegevens voorzien van identificatiegegevens ?
22 Is er bewijsvergrendeling toegepast ?
23 Wordt periodiek de compleetheid en kwaliteit van de
gegevens getoetst ?
24 Is de opzet en uitvoering van de steekproef beschreven in
een procedure ?
Updated: 26 augustus 2013 — 08:00