Wat zijn de gevolgen van tussentijds opzeggen huurcontract?

“Ik heb een bedrijf in een gehuurde winkelruimte en wil nu het huurcontract opzeggen omdat de resultaten tegenvallen. Het contract loopt nog drie jaar door. Wat zijn de consequenties?”

Als u een huurcontract voor een winkelruimte tussentijds opzegt, bent u schadeplichtig, want in dat geval pleegt u wanprestatie. De verhuurder zal dan schadevergoeding eisen. Uitgangspunt voor die schadevergoeding is in principe het totale bedrag aan huur dat tot de einddatum van het contract nog betaald had moeten worden. De kantonrechter kan hier ook van afwijken.

U bent in principe verplicht om de schadevergoeding in een keer op te hoesten, maar afhankelijk van uw financiële situatie – en als de verhuurder daarmee instemt – kunt u gespreid betalen.

U kunt ook proberen om het met de verhuurder eens te worden dat de huurovereenkomst eerder eindigt dan was overeengekomen. Er kan dan een afkoopsom worden afgesproken. Vraag is alleen wat de verhuurder hier voor baat bij heeft. Kunt u tot afspraken komen, leg deze dan schriftelijk vast.”

Er ís een uitweg
“U kunt onder de schadevergoeding uitkomen als u iemand weet te vinden die het huurcontract overneemt. Dit heet indeplaatsstelling. Het huurcontract wordt dan met alle daaraan verbonden rechten en plichten op iemand anders overdragen. 

De verhuurder moet in principe medewerking verlenen aan een indeplaatsstelling, tenzij deze bijvoorbeeld het vermoeden heeft en bij de kantonrechter aannemelijk kan maken dat de nieuwe huurder zich niet als goed huurder zal gedragen en/of de huurovereenkomst niet volledig zal nakomen. De verhuurder zal daarvoor wel van goeden huize moeten komen.

Let op! Een verhuurder mag de nieuwe huurder geen hogere huur in rekening brengen. Dan is er namelijk sprake van een nieuwe huurovereenkomst en niet van indeplaatsstelling.”

* Voor winkelruimten zijn contracten van tien jaar (twee keer vijf jaar) verplicht (dwingend recht). De (hoogte van de) schadevergoeding vloeit voort uit het feit dat tussentijdse opzegging (binnen de termijnen van vijf jaar) niet is toegestaan, zelfs niet als dit in de huurovereenkomst werd opgenomen. Na tien jaar (tenzij anders wordt afgesproken) ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van een jaar.

Updated: 6 november 2013 — 08:35