De beloning van de commissaris

Kenmerkend aan de functie van de commissaris is dat hij niet aan gezag is onderworpen. Geen dienstbetrekking dus, of toch wel? Hoe werkt het met de beloning van de commissaris?

Fictieve dienstbetrekking

Eén van de drie voorwaarden van de aanwezigheid van een dienstbetrekking is de gezagsverhouding. Kenmerkend voor de functie van commissaris is dat hij voor zijn werkzaamheden aan geen enkel gezag is onderworpen. Sterker nog, het is juist de bedoeling dat een commissaris zijn werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoert. Hij is immers toezichthouder. Er is dus geen sprake van een echte dienstbetrekking. Maar in de wet is wel bepaald dat een commissaris in beginsel in fictieve dienstbetrekking is. Dit is alleen anders als de commissaris beschikt over een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming of directeur-grootaandeelhouder. Wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden rondom de VAR, dan hoeft er geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te worden gehouden over zijn beloning. Dit zal echter niet vaak voorkomen.

 

Loonheffingen

Gevolg van de fictieve dienstbetrekking is dat voor de commissaris de reguliere regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen gelden. De verstrekte vergoeding is dus belast. Commissarissen zijn echter niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Er hoeven dan ook geen premies werknemersverzekeringen in te worden gehouden voor de commissaris. Denk er ook aan dat voor de commissaris administratieve verplichtingen van toepassing zijn. Zo moet identificatie van de commissaris plaatsvinden aan de hand van een geldig identificatiebewijs en hiervan moet een kopie bij de loonadministratie worden bewaard, net als van de overige gegevens die voor de aangifte loonheffingen relevant zijn.

 

Kostenvergoeding

Bij sommige commissariaten is afgesproken dat de commissaris (alleen) een kostenvergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangt. Hierbij kan voor de commissaris gebruik worden gemaakt van dezelfde belastingvrije vergoedingsmogelijkheden als die ook voor werknemers open staan. Eventueel kan de commissaris voor de regelmatig terugkerende kosten een vaste kostenvergoeding ontvangen, in plaats van vergoedingen op declaratiebasis. Zorg er dan wel voor dat de vaste kostenvergoeding vooraf wordt gespecificeerd naar soort en vermoedelijke omvang. Bij voorkeur aan de hand van een representatief kostenonderzoek.

 

Belast loon

Als een commissaris voor zijn werkzaamheden een factuur met btw stuurt (waartoe hij in beginsel verplicht is), is het bedrag van de factuur exclusief btw belast loon. Stel dat de beloning van de commissaris € 1.000 is en de kostendeclaratie € 100 bedraagt. De factuur vermeldt een btw-bedrag van € 231 (21% van € 1.100). De totale factuur bedraagt dan € 1.331. In de loonadministratie moet de in te houden loonbelasting/premies volksverzekeringen worden berekend over de beloning exclusief btw en kostendeclaratie, dus over € 1.000.

 

Doorbetaald loon

Het komt ook voor dat een werknemer voor zijn dienstbetrekking als commissaris werkt bij een ander bedrijf. Hij is in dat geval door zijn (hoofd)werkgever aangewezen om bij dat bedrijf als commissaris te fungeren. Daarbij heeft de werknemer de verplichting om het commissarisloon af te staan aan zijn hoofdwerkgever. Onder bepaalde voorwaarden hoeft de vennootschap of de organisatie die het loon van de commissaris betaalt, geen loonheffingen in te houden  In feite betaalt de hoofdwerkgever het totale loon aan de commissaris, inclusief zijn loon voor het commissariaat. We spreken dan over de doorbetaaldloonregeling. Voor toepassing van de doorbetaaldloonregeling is allereerst toestemming nodig van de Belastingdienst. Deze toestemming kunnen de doorbetaler, hoofdwerkgever en werknemer samen aanvragen. Op dit verzoek beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking. De doorbetaler mag alleen afzien van inhouding van loonheffingen na een positieve beslissing.

 

Voorwaarden regeling

Naast de aanwezigheid van een beschikking zijn er nog de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is voor zijn dienstbetrekking bij de hoofdwerkgever ook in dienstbetrekking bij de doorbetaler.
  • De werknemer woont in Nederland. Als de werknemer niet in Nederland woont, geldt als extra voorwaarde dat Nederland het recht moet hebben om loonheffingen in te houden op het doorbetaalde loon.
  • De hoofdwerkgever is gevestigd of woont in Nederland.
  • De doorbetaler betaalt het loon en de bijbehorende (vrije) vergoedingen rechtstreeks aan de hoofdwerkgever.
  • De doorbetaler geeft geen (vrije) verstrekkingen aan de werknemer zonder dit vooraf aan de hoofdwerkgever te laten weten.

(Bron: Taxence)

Updated: 11 december 2013 — 08:35