Verzekerd of niet? “Vanaf 1 januari 2016 nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder”

Per 1 januari 2016 is de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (‘dga’)  in werking getreden. Deze regeling bepaalt wanneer een bestuurder als dga wordt aangemerkt en niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

De nieuwe regeling was noodzakelijk in verband met de introductie van de Flex B.V. per 1 oktober 2012. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen in de jurisprudentie verwerkt in deze nieuwe regeling.

Beslissend criterium blijft of sprake is van een gezagsverhouding. Net als in de oude regeling gaat het om het vaststellen van de feitelijke macht op basis van de statuten bij het ontslag van de statutaire bestuurder. In de nieuwe regeling is duidelijker dan voorheen als leidend beginsel vastgelegd dat geen sprake is van een gezagsverhouding als de bestuurder zelf kan besluiten over zijn ontslag, en derhalve niet tegen zijn wil ontslagen kan worden. Indien de bestuurder niet in een ondergeschikte positie verkeert, is derhalve geen sprake van een werknemer en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Onder een dga wordt in de Regeling verstaan de bestuurder die:

  • al dan niet tezamen met zijn echtgenoot houder is van een zodanig aantal aandelen dat hij, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, ingevolge de statuten van de vennootschap zelf kan besluiten over zijn ontslag; of
  • tezamen met bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet samen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die ten minste twee derde van de stemmen vertegenwoordigen zodat hij over zijn ontslag kan besluiten;
  • een zodanige zeggenschap heeft door tussenkomst van één of meer rechtspersonen waarvan hij bestuurder is en door tussenkomst van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, dat hij hierdoor over zijn ontslag kan besluiten;
  • die behoort tot een groep van bestuurders die samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en alle aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van de vennootschap vertegenwoordigen (de zogenaamde nevengeschiktheid).

Door de nieuwe regeling in combinatie met alle mogelijkheden die de Flex B.V. heeft, heeft de bestuurder het zelf in de hand om te bepalen of hij al dan niet als dga wordt aangemerkt. De flexibiliteit van de Flex B.V. werkt dus door naar de sociale verzekeringen. De inrichting van de statuten en de wijze van besluitvorming over ontslag van een bestuurder is dus erg belangrijk.

(Bron: DVan)

Updated: 6 januari 2016 — 17:41