Geen afroommethode als vergelijkbaar loon dga beschikbaar is

BV X verleende diensten op het gebied van het implementeren en beheren van pensioencontracten. Alle aandelen van BV X waren in handen van A Ltd, die ook nog belangen van 30% tot 51% hield in vier andere vennootschappen. DGA Y van BV X was ook de enige werknemer van BV X. De inspecteur corrigeerde het loon van Y op basis van de afroommethode en legde aan BV X naheffingsaanslagen LB op over 2007 tot en met 2010. Hof Den Haag besliste dat de inspecteur het gebruikelijk loon mocht vaststellen met behulp van de afroommethode. Het Hof was het echter wel met BV X eens dat de inspecteur de afroommethode inconsequent had toegepast. De inspecteur kon niet in jaren waarin BV X een substantiële winst behaalde, waardoor het gebruikelijk loon (op basis van de afroommethode) hoger was dan het aan Y betaalde loon, het gebruikelijk loon in de belastingheffing betrekken, en in jaren waarin BV X een verlies of een bescheiden winst behaalde, waardoor het gebruikelijk loon lager was dan het aan Y uitbetaalde loon, het aan Y uitbetaalde loon aanmerken als belastbaar loon. Het Hof besliste dat de inspecteur het belastbare loon van Y voor die jaren op maximaal 70% van € 120.000 (€ 84.000) kon stellen, waarbij € 120.000 het loon was dat in het economische verkeer gebruikelijk was voor een dienstbetrekking als die van Y, maar waarbij een a.b. geen rol speelde. De staatssecretaris ging in cassatie. De Hoge Raad besliste dat uit de tekst van de wet, de daarbij gegeven toelichting noch de rechtspraak van de Hoge Raad volgde dat het gebruikelijk loon in een geval als dit moest worden bepaald met behulp van de afroommethode. Uit artikel 12a, lid 1, Wet LB volgde juist dat de wettelijke regeling was gebaseerd op een vergelijkingssystematiek. Als dus een loon beschikbaar was van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als die van de DGA, was toepassing van de afroommethode volgens de Hoge Raad niet aan de orde. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond.

Updated: 27 juni 2016 — 12:34