Maand: juli 2016

Geen laag btw-tarief voor sportactiviteiten van evenementenbureau

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat van terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie slechts sprake kan zijn als X bv daarvan het exclusieve gebruiksrecht heeft. X bv exploiteert een evenementenbureau. Zij organiseert buitenactiviteiten voor de particuliere en de zakelijke markt. De activiteiten vinden voornamelijk plaats op zee, op het strand en in de duinen. Het betreft […]

Pensioen eigen beheer wordt afgeschaft; hoe verder?

Veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) bouwen in eigen beheer een pensioen op. ‘In eigen beheer’ wil zeggen dat de eigen BV als verzekeraar optreedt en de gelden niet worden afgestort bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds. Pensioen eigen beheer is lange tijd een prima product geweest in die zin dat het een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting opleverde terwijl […]

Belastingdienst controleert juiste sectorindeling

De Belastingdienst gaat vanaf juli 2016 controleren of de door de werkgever aangegeven sector wel gelijk is aan de bij haar geregistreerde sector. De Belastingdienst stelt de sectorcode bij beschikking vast. De werkgever vindt de juiste sectorcode in de beschikking sectoraansluiting die hij heeft ontvangen toen hij zich aanmeldde als werkgever bij de Belastingdienst. Ook […]

Rentederivaten in het MKB, de AFM en het herstelkader

De Nederlandse grootbanken hebben jarenlang renteswaps verkocht aan het midden- en kleinbedrijf, als een product waarmee de rente op een lening met een variabele rente vast kon worden gezet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft al in 2013 vastgesteld dat verschillende banken bij het adviseren over en het aangaan van renteswaps de belangen van hun […]

Feitelijke bestuurder had betalingsonmacht van de BV moeten melden

Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van betalingsonmacht is alleen de acute liquiditeit van het lichaam van belang en niet de liquiditeit op (korte) termijn. De balanspost ‘debiteuren’ mag dus niet worden gerekend tot de liquide middelen. Hof Amsterdam benadrukte dit in de volgende zaak. Direct na het vertrek van de formele bestuurder […]

Werknemer is meer tijd kwijt aan het spelen van Pokémon-go dan aan zijn baan

Als kind droomde ik er ooit al van om Pokémontrainer te worden. Deze jeugddroom is nu een stapje dichterbij gekomen dankzij de nieuwe app “Pokémon-go”. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk Pokémon te vangen en te trainen. Dit doe je door met behulp van je smartphone in je omgeving te zoeken naar […]

Tbs met BV eindigde pas bij daadwerkelijke levering van aandelen aan dochter

X bezat alle aandelen in BV A. Het bedrijfspand was eigendom van X en werd door hem verhuurd aan BV A. De dochter van X was werkzaam in de onderneming en wilde de zaak overnemen. Op 8 april 2000 vond daarom een bespreking plaats met een adviseur. Het was de bedoeling dat de onderneming zou […]

Bezwaar kan niet telefonisch worden ingetrokken

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Belastingdienst aan het gesprek met de echtgenoot van belanghebbende X niet de conclusie heeft mogen verbinden dat X het bezwaar had ingetrokken. Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een aanslag IB/PVV 2013 van haar inmiddels overleden vader. Er vindt een telefoongesprek plaats tussen de echtgenoot van X en de inspecteur, […]

Uitgever bewees in 2017 te verwachten voordeel niet: geen bron van inkomen

X richtte in 2006 een uitgeverij op, die een serie boeken uitbracht. Tot en met 2014 waren er geen positieve resultaten. Na een controle deelde de inspecteur X mee dat hij de uitgeefactiviteiten vanaf 2012 niet langer als bron van inkomen zou beschouwen. Toen X in zijn aangifte IB 2012 toch weer een verlies uit […]

Oninbare vordering? Vergeet de teruggaaf van btw niet

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer terugvragen? U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat […]