RJ-Uiting 2016-11 “Actuele kostprijs” uitgebracht

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-11 ‘Actuele kostprijs’ uitgebracht. De Raad stelt voor om in hoofdstuk 212 “Materiële vaste activa” nadere duiding te geven over het begrip actuele kostprijs en de toepassing hiervan in de praktijk.

Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel 34 176) in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2015, nr. 349). Deze Uitvoeringswet heeft een aantal in het BW opgenomen voorschriften voor de financiële verslaggeving aangepast. Het Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van bijbehorende Besluiten, waaronder het Besluit actuele waarde, is op 19 oktober 2015 in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2015, nr. 350 en 351).

Met de wijziging van Besluit actuele waarde is het begrip vervangingswaarde vervallen, en wordt daarvoor in de plaats het nieuwe begrip actuele kostprijs voorgeschreven. Bij waardering tegen actuele waarde geldt de actuele kostprijs voor materiële vaste activa en immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen. Deze wijziging is reeds verwerkt in de RJbundel 2015.

Ten Geleide

In de Ten Geleide van de RJ-bundel jaareditie 2015 heeft de RJ aangekondigd dat nog nader overleg zou plaatsvinden over de (mogelijke) gevolgen van de wijzigingen in het Besluit actuele waarde. De RJ stelt naar aanleiding van dit nader overleg voor in hoofdstuk 212 Materiële vaste activa nadere duiding te geven over het begrip actuele kostprijs en de toepassing hiervan in de praktijk.

Na de wijziging in Besluit actuele waarde is er bij de waardering van buiten gebruik gestelde materiële vaste activa geen principieel verschil meer tussen de grondslagen van historische kostprijs en actuele kostprijs. Daarom wordt voorgesteld alinea 501 voor beide grondslagen te harmoniseren.

De actuele kostprijs zal vaak afwijken van de tot nu toe bepaalde vervangingswaarde, en ook van de marktwaarde. In alinea 707 wordt voorgesteld de informatie op basis van het actuele waarde model te vervangen door de vermelding van de marktwaarde, zowel bij waardering tegen historische kostprijsprijs als bij waardering tegen actuele kostprijs.

Het toepassen van actuele kostprijs in plaats van vervangingswaarde is een stelselwijziging die verwerkt wordt in overeenstemming met hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen. Voor de RJk-bundel wordt voorgesteld in alinea 114 van Hoofdstuk B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen de verhouding tussen de actuele kostprijs en de realiseerbare waarde te verduidelijken, met tevens een verwijzing naar de RJ-bundel.

Ingangsdatum

De RJ stelt voor om de aanpassingen in hoofdstuk 210 Immateriële vaste activa, hoofdstuk 212 Materiële vaste activa en hoofdstuk B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen van kracht te laten worden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Eerdere toepassing wordt aanbevolen indien de nieuwe wettelijke bepalingen eveneens eerder worden toegepast.

(Bron: Accountancyvanmorgen)

Updated: 28 juli 2016 — 11:44