RJ-Uiting 2016-13 “Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties” gepubliceerd

In de RJ-Uiting 2016-13 heeft de Raad de ontvangen commentaren op Uiting 2016-8 “Ontwerp-RJ 650 Fondsenwervende organisaties” en ontwerp-RJk C2 “Kleine fondsenwervende organisaties” verwerkt.

De belangrijkste commentaren en de verwerking zijn:

Belangrijkste wijzigingen in RJ 650

  • Het model voor de staat van baten en lasten is gewijzigd.
  • In het model voor de staat van baten en lasten worden baten van particulieren en baten van bedrijven onderscheiden
  • In alinea 102 is opgenomen dat fondsenwervende organisaties naast RJ 650 ook RJ 640 en de andere hoofdstukken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten toepassen.

Belangrijkste wijzigingen in RJk C2

  • Het model voor de staat van baten en lasten is gewijzigd.
  • In alinea 102 is opgenomen dat kleine fondsenwervende organisaties naast RJk C2 ook RJk C1 en de andere hoofdstukken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen moeten toepassen. Voor het bestuursverslag past de kleine fondsenwervende organisatie RJk C2 toe.
  • De nummering van de alinea’s in RJk C2 is ten opzichte van RJ-Uiting 2016-8 op enkele plaatsen gewijzigd om daarmee de volgorde van de posten van de staat van baten en lasten aan te houden.

Als gevolg van de ontvangen commentaren op RJk C2 zijn ook enkele alinea’s in RJk C1 gewijzigd.

Wijzigingen in RJ 640 Organisaties zonder winststreven en RJk C1 Kleine Organisaties zonder winstreven

In RJ 640 zijn enkele bepalingen toegevoegd met betrekking tot de verwerking en waardering van nalatenschappen:

  • In de praktijk is er vaak onduidelijkheid over het moment waarop baten uit nalatenschappen moeten worden verwerkt in de jaarrekening. In RJ 640.208 en RJk C1.207 is daarom opgenomen dat de nalatenschap als bate moet worden verwerkt als een betrouwbare schatting van de omvang van de nalatenschap kan worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst van de akte van verdeling.
  • In RJ 640.208 en RJk C1.207 is toegevoegd dat wanneer een organisatie een nalatenschap verkrijgt dat belast is met vruchtgebruik, bij de waardering van die nalatenschap rekening moet worden gehouden met het recht van vruchtgebruik.

Ingangsdatum

Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties en Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties en de overige wijzigingen in Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven worden van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

(Bron: Accountancyvanmorgen)

Updated: 12 oktober 2016 — 12:42