Maand: oktober 2016

Aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning verdwijnt mogelijk per 2017

 Ondernemers kunnen waarschijnlijk alleen nog in 2016 van de aftrekpost ‘onzelfstandige werkruimte huurwoning’ gebruik maken. In antwoord op Kamervragen meldde de Staatssecretaris gisteren dat hij een wetswijziging voorbereid waardoor deze aftrek vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Afgelopen augustus bepaalde de Hoge Raad nog dat een ondernemer met een onzelfstandige werkruimte in de huurwoning onder […]

Inspecteur verdeelt aftrekbare hypotheekrente terecht 50-50 onder echtpaar

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur de afgetrokken eigenwoningrente terecht heeft gecorrigeerd. Nu zowel X als A de volledige hypotheekrente in aftrek heeft gebracht, mag de inspecteur aan ieder de helft toerekenen. Belanghebbende, X, is gehuwd met A. X dient een pro forma bezwaarschrift in tegen de IB-aanslag 2012. In haar bezwaarschrift verzoekt X om […]

Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer

Door de plannen van het kabinet voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer, is vanaf 2017 pensioenopbouw in uw eigen bv niet meer mogelijk. Maar wat als uw pensioen al is ingegaan? Mag u dan ook afkopen? Het antwoord is ja, maar de belastingkorting wordt berekend over een lagere fiscale (balans)waarde dan de waarde […]

Kamervragen over telefonisch intrekken van bezwaar

Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over onder meer het telefonisch intrekken van bezwaren. Aanleiding hiervoor zijn de interne werkinstructies die via een WOB-verzoek openbaar zijn geworden. De heer Omtzigt wil in de eerste plaats weten waarom de Belastingdienst in strijd met artikel 6.14, lid 1, Awb bij […]

Inspecteur hanteert te korte periode om recht op aftrek voorkoming dubbele belasting vast te stellen

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. X maakt namelijk aannemelijk dat er voldoende evenredigheid bestaat tussen de verlofperiode en de gewerkte periode. X verricht werkzaamheden in Angola. Hij heeft daar gewerkt in de periode van 14 november 2012 tot en met 12 april 2013. In deze periode […]

Dga micro bv deponeren vóór 8 november

Als u voor de jaarrekening 2015 van de dga bv gebruik wilt maken van het micro-regime, moet u de jaarrekening vóór 8 november a.s. deponeren. Steeds vaker gebruik micro-regime Uit helpdeskvragen van leden blijkt dat het deponeren volgens micro-regime steeds meer voorkomt. Vaak wordt de inrichtingsjaarrekening wel uitgebreider opgesteld maar is de publicatiejaarrekening zo beperkt […]

Zzp’er mag vaste werknemer tijdelijk vervangen

ZZP’ers kunnen ook onder de Wet DBA worden ingezet als tijdelijke vervangers van vaste werknemers. Dat meldde staatssecretaris Wiebes onlangs in antwoord op kamervragen. De Belastingdienst wekte eerder tijdens webinars over de regels van de Wet DBA de indruk dat vervanging door zzp’ers als dienstbetrekking zal worden gezien. D66-kamerlid Steven van Weyenberg stelde vragen over […]

Geen grove schuld bij laakbaar slordig handelen rittenregistratie auto

Het niet-noteren van de omrijdkilometers en het niet effectief controleren van het verbod op privégebruik van de auto van de zaak, wil in het kader van de beboeting voor het niet toepassen van de bijtelling privégebruik nog niet zeggen dat sprake is van grove schuld. Zo oordeelde Hof Amsterdam in de volgende zaak. Het ging […]

Btw van gezamenlijke kosten in uw medische praktijk

Werkt u als medicus samen met andere collega’s of praktijken? Dan heeft u vaak gezamenlijke kosten. Denk aan het salaris van een gemeenschappelijke secretaresse of receptioniste in een praktijk van samenwerkende huisartsen die werkzaamheden verricht voor iedere aangesloten huisarts. Deze loonkosten zijn gemeenschappelijke kosten. Bij het verdelen van die kosten bestaan btw-risico’s. De kostenmaatschap In […]

RJ-Uiting 2016-13 “Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties” gepubliceerd

In de RJ-Uiting 2016-13 heeft de Raad de ontvangen commentaren op Uiting 2016-8 “Ontwerp-RJ 650 Fondsenwervende organisaties” en ontwerp-RJk C2 “Kleine fondsenwervende organisaties” verwerkt. De belangrijkste commentaren en de verwerking zijn: Belangrijkste wijzigingen in RJ 650 Het model voor de staat van baten en lasten is gewijzigd. In het model voor de staat van baten […]