All posts in Nieuws voor de Zelfstandige zonder personeel (ZZP), belastingnieuws, auto

Fiscaal vriendelijk autorijden wordt steeds lastiger! Zeker nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel. Maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep berijders beschikbaar. Wij zetten voor u de regels uiteen en geven een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Rijdt u in een milieuvriendelijke auto? Dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Maar u kunt ook in 2023 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Bijtelling privégebruik auto: de algemene regels

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Maar voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt nog een korting op de bijtelling. Die korting geldt in de maand van tenaamstelling en in de volgende 60 volle maanden. Daarna wordt de bijtelling jaarlijks opnieuw bepaald aan de hand van de dan geldende tarieven. Auto’s zonder uitstoot die in 2018 op kenteken zijn gezet hebben in een deel van 2023 nog een bijtelling van 4%. In de loop van 2023 zal voor deze auto’s de bijtelling moeten worden herzien op basis van de regels van 2023 (zie hierna).

Auto’s :De cijfers en regels van 2019

Elektrische auto’s die in het jaar 2019 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 4%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 50.000. Is de cataloguswaarde meer dan €50.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Auto’s zonder CO2-uitstoot op waterstof hebben ook een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2020

Elektrische auto’s die in het jaar 2020 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 8%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 45.000. Is de cataloguswaarde meer dan €45.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Auto’s op waterstof hebben ook een bijtelling van 8% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2021

Elektrische auto’s die in het jaar 2021 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 12%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 40.000. Is de cataloguswaarde meer dan €40.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2021 een bijtelling van 12% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2022

Elektrische auto’s die in het jaar 2022 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 16%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 35.000. Is de cataloguswaarde meer dan €35.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere. Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2022 een bijtelling van 16% over de gehele cataloguswaarde.

De cijfers en regels van 2023

Elektrische auto’s die in het jaar 2023 op naam zijn gesteld, hebben een bijtelling van 16%. Die bijtelling geldt echter tot een cataloguswaarde van € 30.000. Is de cataloguswaarde meer dan €30.000? Dan betaalt u 22% bijtelling over het meerdere.  Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2023 een bijtelling van 16% over de gehele cataloguswaarde. Voor nieuwe auto’s gelden in 2023 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort autoBijtellingCO2-uitstoot
Elektrisch16% tot € 30.000/22% over meerdere0
Waterstof16%0
Zonnecel16%0
Overig22%>0

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op! Het verlaagde percentage van 16% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Let op! Is het kenteken van uw auto voor 31 december 2016 geregistreerd? Dan krijgt u auto na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%.  Dit is niet het geval als het een auto betreft die geen CO2 uitstoot.

Let op! Auto’s die geen CO2 uitstoten, krijgen in 2023 een korting van 6% op de normale bijtelling tot een cataloguswaarde van €30.000. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een elektrische auto uit 2016 in 2023 een bijtelling geldt van 19% (25% -/- 6%) tot een cataloguswaarde van € 30.000. Daarboven is de bijtelling 25%. Voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat in 2023 een bijtelling gelden van 16% (22% -/- 6%) tot een cataloguswaarde van €30.000 en van 22% over het meerdere. Auto’s die de periode van 60 maanden achter de rug hebben, lopen dus jaarlijks mee met de wettelijke wijzigingen in de bijtelling.

Tip! Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.

Let op! Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Vanaf 2026 is er maar één bijtellingspercentage

Vanaf 2026 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22%. Er is dus geen voordeel meer voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Tot die tijd wordt de bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot in 2025 nog één maal verhoogd van 16% naar 17% over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde. Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Minder dan 500 kilometer privé?

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving via de VAMIL-regeling voor waterstofpersonenauto en zonnecelpersonenauto

Er bestaat in 2023 geen recht op de voor personenauto’s, wel voor bestelauto’s. Voor de waterstofpersonenauto heeft u recht op maximaal 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 75.000.

In 2023 geldt de van 45% over een bedrag van maximaal €75.000 voor de waterstofpersonenauto en de milieu-investeringsaftrek van 36% voor de zonnecelpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km.

Willekeurige afschrijving 2023 (WKA) voor beroepspersonenvervoer, auto’s zonder CO2 en nieuwe bestelauto’s

In 2023 geldt voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen een eenmalige mogelijkheid om maximaal 50% van de aanschafkosten willekeurig af te schrijven. Een deel van de afschrijving wordt daarmee naar voren gehaald, waardoor het fiscale voordeel van de afschrijving eerder tot uitvoering komt. Deze willekeurige afschrijving geldt voor personenauto’s, echter moeten die auto’s worden gebruikt in het beroepspersonenvervoer (bijvoorbeeld taxi’s) en voor auto’s zonder CO2-uitstoot (inclusief elektrische auto’s). Nieuwe bestelauto’s (ongeacht hun brandstof) komen hiervoor ook in aanmerking.

Let op! Schrijft u door een andere regeling al willekeurig af, zoals de of een ander bedrijfsmiddel? Dan kunt u geen gebruikmaken van de regeling voor willekeurige afschrijving die voor 2023 geldt.

Elektrische bestelauto of waterstofbestelauto: MIA

Voor een elektrische bestelauto heeft u in 2023 recht op 45% MIA. Het bedrijfsmiddel komt echter voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 11.000 in aanmerking voor de MIA. Voor een elektrische bestelauto van bijvoorbeeld € 50.000 krijgt u dus MIA over € 39.000. Voor een waterstofbestelauto heeft u ook recht op 45% MIA. U krijgt dan MIA over een investeringsbedrag van maximaal € 125.000.

Onderstaand de regelingen op een rij.

Soort autoMIA %VAMILMaximaal investeringsbedragWKA 2023
Elektrische personenautoNeeNeen.v.t.Ja
Waterstofpersonenauto34%Ja€ 75.000Ja
Zonnecelpersonenauto36%Nee€ 100.000Geen samenloop met VAMIL
Elektrische bestelauto45%NeeGeen; wel € 11.000 aftrekJa
Waterstofbestelauto36%Nee€ 125.000Ja

Oplaadstation

Ook voor het oplaadstation van uw elektrisch aangedreven auto die op uw eigen bedrijfsterrein staat, geldt in 2023 de MIA. Het aftrekpercentage voor het oplaadstation bedraagt 45%. Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische (bestel)auto worden aangemeld.

Melding RVO noodzakelijk MIA en VAMIL

Wilt u in aanmerking te komen voor MIA en/of VAMIL? Dan is een tijdige melding van de investering bij RVO noodzakelijk. De investering moet worden gemeld binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Het moment van ingebruikname of facturering is daarbij niet van belang.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (mrb) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van uw auto. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt tot 2025 een vrijstelling. Voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt tot 2025 een halftarief (dat wil zeggen de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt).

Ondernemers betalen voor een bestelauto die op diesel rijdt minder mrb. Voorwaarde is dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Dit moet u desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is niet vereist.

Bpm personenauto’s

Als uw auto op kenteken wordt gezet, wordt bpm geheven. De hoogte van de bpm is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. Tot 2025 geldt nog een vrijstelling bpm voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor personenauto’s waarvoor geen vrijstelling geldt, is de bpm hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Tip! Ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling bpm. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn. Deze vrijstelling wordt per 2025 afgeschaft.

(Bron: Moore DRV)

Heb jij een elektrische auto met een catalogusprijs van € 30.000 of meer? Je betaalt dan vanaf 2023 een hogere bijtelling. Dit komt omdat de lage bijtelling van 16% nog maar gaat gelden tot een catalogusprijs van € 30.000 in plaats van € 35.000 nu. Over het meerdere wordt de bijtelling 22%.

Maximale verhoging € 300
De hogere bijtelling kan een automobilist maximaal € 300 extra aan bijtelling kosten. Over maximaal € 5.000 extra cataloguswaarde wordt de bijtelling immers 6% hoger. Over deze € 300 moet de belastingplichtige extra belasting betalen. Hoeveel dit is, hangt af van jouw belastingtarief.

Let op bij elektrische auto’s ouder dan vijf jaar
De verhoging gaat ook de automobilist geld kosten met een elektrische auto die ouder is dan vijf jaar. De oorspronkelijke bijtelling bij aankoop van de auto geldt namelijk maar voor vijf jaar. Daarna gaat de bijtelling gelden die op dat moment van toepassing is.

Zo gaan auto’s die in 2018 voor het eerst op kenteken zijn gezet, in de loop van 2023 met de hogere bijtelling van 16% over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere te maken krijgen. Voor een elektrische auto van vóór 2017 wordt over de eerste € 30.000 zelfs 19% bijtelling betaald en over het meerdere 25% (tenzij de elektrische auto ouder is dan 15 jaar).

Zonnecel- en waterstofauto blijven buiten schot
De verhoging van de bijtelling geldt niet voor auto’s die rijden op waterstof of op zonnecellen. Voor deze auto’s blijft de bijtelling 16% over de gehele catalogusprijs.

(Bron: De Jong & Laan)

Als een ondernemer een bestelauto koopt, geldt er een vrijstelling van BPM als deze ondernemer de auto voor meer dan 10% gebruikt voor zijn onderneming. Deze vrijstelling komt per 1 januari 2025 te vervallen.

Het reguliere BPM-tarief voor bestelauto’s geldt dan ook voor ondernemers. De grondslag voor bestelauto’s wordt omgezet naar Co2-uitstoot. Voor de inschrijving van bestelauto’s is daarmee voortaan bpm verschuldigd afhankelijk van de Co2-uitstoot.

(Bron: ABAB(

De bijtelling voor benzine- en dieselauto’s van de zaak verandert niet in 2023. Het standaardpercentage voor de bijtelling blijft 22%. Voor elektrische auto’s verandert de grondslag waarover de verlaagde bijtelling berekend wordt in 2023.

Aanpassing bijtelling elektrische auto

Uit het Klimaatakkoord volgt dat de stimulering van emissievrije auto’s met stapsgewijze aanpassingen voort wordt gezet tot en met 2025. Dit betekent dat de korting ieder jaar afneemt tot uiteindelijk 0% in 2026. Vanaf 2026 geldt dan het algemene bijtellingspercentage van 22%.

De korting geldt tot een bepaalde cataloguswaarde. In 2022 bedraagt deze € 35.000. Per 1 januari 2023 wordt deze verlaagd naar € 30.000. In de volgende tabel zijn de verlaagde bijtellingspercentages weergeven en de daarmee samenhangende korting.

 Verlaagde bijtellingspercentageKortingMaximale korting
202216%6%-punt€ 2.100
202316%6%-punt€ 1.800
202416%6%-punt€ 1.800
202517%5%-punt€ 1.500
202622%0%-punt

(Bron: Abab)

Per 1 januari 2023 gaat de onbelaste kilometervergoeding omhoog naar €0,21 per kilometer.

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding was al aangekondigd in de Voorjaarsnota. Nu kunnen werkgevers nog maximaal €0,19 per kilometer onbelast vergoeden aan een werknemer. In 2023 stijgt dit naar €0,21. In 2024 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding verder omhoog naar €0,22.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

U mag vanaf 2023 een hoger bedrag per kilometer belastingvrij vergoeden aan uw personeel. Het hangt af van afspraken tussen u en uw werknemers of u ook daadwerkelijk meer gaat betalen. Uiteraard staat het u vrij om werknemers een hogere reiskostenvergoeding te geven dan wat fiscaal is toegestaan. Het meerdere vormt dan loon. Dit kunt u dan belasten of aanwijzen aan de werkkostenregeling.

(Bron: Abab)

Wordt aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking gesteld? Dan geldt in beginsel ook voor alle auto’s de bekende bijtelling. Dit is anders als de werknemer alleenstaand is of als er in zijn gezin maar één persoon een rijbewijs heeft. Als daar sprake van is, geldt per 1 januari 2022 de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste bijtelling.

Bijtelling 2021

Werknemers met een auto van de zaak krijgen vanwege het privégebruik van de auto met een bijtelling op het inkomen te maken. Die bedraagt voor nieuwe auto’s in 2021 standaard 22%, voor elektrische auto’s is dit 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Over het meerdere is de bijtelling ook 22%.

Hoogste bijtelling

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat als er meerdere auto’s ter beschikking staan en er niet voor elke auto bijgeteld hoeft te worden, per 1 januari 2022 de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste bijtelling geldt. Tot 1 januari 2022 is dat voor de auto met de hoogste cataloguswaarde.

Waar zit het verschil?

Het verschil kan onder andere optreden in situaties waarin ook een elektrische auto ter beschikking staat. Die heeft dan wellicht een hogere cataloguswaarde, maar niet automatisch de hoogste bijtelling omdat deze voor elektrische auto’s lager is. 

Let op! De wijziging kan ook effect hebben voor auto’s die vóór 2017 vanwege een verminderde CO2-uitstoot nog recht hebben op een lagere bijtelling of nog te maken hebben met de hogere bijtelling van 25%.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat een werknemer de beschikking heeft over twee auto’s, een elektrische met een cataloguswaarde van € 50.000 en een niet-elektrische met een cataloguswaarde van € 40.000.

Als de auto’s in 2021 voor het eerst op kenteken worden gezet, bedraagt de bijtelling voor de elektrische auto € 40.000 x 12% + € 10.000 x 22% = € 4.800 + € 2.200 = € 7.000.

Voor de niet-elektrische auto bedraagt de bijtelling € 40.000 x 22% = € 8.800.

De wijziging kost dan € 8.800 -/- € 7.000 = € 1.800 meer aan bijtelling.

(Bron: De Jong & Laan)

Vanaf het voorjaar van 2021 kunnen ondernemers voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije oftewel schone bestelbus tot € 5.000 subsidie krijgen. Dit heeft staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat onlangs bekendgemaakt.

Om ondernemers te stimuleren over te gaan tot de aanschaf of lease van een schone bestelbus gaat er in het voorjaar van 2021 een subsidieregeling gelden voor deze bestelbussen. De subsidie is 10% van de nieuwprijs van de bus met een maximum van € 5.000. Deze regeling geldt tot en met 2025. In totaal is er € 185 miljoen aan subsidie beschikbaar, voor 2021 is dit € 22 miljoen. Ondernemers moeten er waarschijnlijk wel snel bij wezen want op is op

Actieradius van 100 kilometer is voorwaarde

Om de subsidie voor de schone bestelbus te kunnen claimen moet een ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De bestelbus moet een minimale actieradius hebben van 100 kilometer.
  • Er geldt een maximum voor het aantal bestelbussen waar een onderneming subsidie voor kan aanvragen.
  • Bij doorverkoop van de bestelbus binnen drie jaar moet de subsidie deels worden terugbetaald.

Bij de aanschaf van een schone bestelbus kunnen ondernemers natuurlijk ook gebruikmaken van de andere fiscale regelingen zoals de milieu-investeringsaftrek.

(Bron: Rendemant)

Rijdt u in een auto van uw onderneming? Let dan op de bijtellingsregels- en percentages. Wij lichten ze toe.

Bijtellingspercentages gewone auto

Voor auto’s waarvan de datum van eerste toelating op de weg (DET) in 2016 ligt, eindigt de overgangsperiode van 60 maanden in 2021. Als op grond van de bijtellingsregels uit 2016 nog een verlaagd bijtellingspercentage van toepassing is, zal dit in 2021 na verloop van de overgangsperiode wijzigen naar 25%. U moet dus rekening houden met een eventueel hogere bijtelling voor privégebruik.

Bijtellingspercentages elektrische auto

Voor elektrische auto’s geldt nog steeds een verlaagd gecombineerd bijtellingspercentage. In 2020 bedraagt het bijtellingspercentage 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000. Over het meerdere moet u 22% bijtelling betalen. Dit wordt de komende jaren verder afgebouwd. In 2021 is het verlaagde tarief namelijk 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. De datum van eerste toelating van de auto is bepalend voor het bijbehorende bijtellingspercentage. Het verlaagde gecombineerde tarief is 60 maanden van toepassing, gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Daarna geldt het algemene percentage van 22%. Mogelijk is het interessant om dit jaar nog een elektrische auto aan te schaffen.

(Bron: ABAB)

De bijtelling voor de auto van de zaak is altijd in beweging en dat kan een reden zijn om – als dat nog lukt – dit jaar een nieuwe auto aan te schaffen. Er zijn namelijk nog steeds fiscaal interessante mogelijkheden en deze worden ieder jaar minder.

Een elektrische auto van de zaak

Bent u van plan om een nieuwe elektrische auto aan te schaffen? Dan is het interessant om dat nog dit jaar te doen. De bijtelling over het privégebruik van een elektrische auto bedraagt in 2020 in principe 8% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 45.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Vanaf 1 januari 2021 wordt die regeling echter weer iets minder interessant. Dan bedraagtde bijtelling namelijk 12% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 40.000 en 22% over het meerdere. Koopt u de auto nog dit jaar, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige percentages blijven toepassen. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

Tip als u een elektrische auto aanschaft: Voor een elektrische auto heeft u onder voorwaarden recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra aftrek op uw winst van 13,5% over de aanschafwaarde van uw auto met een maximum van € 40.000. Om de MIA te kunnen toepassen moet u de investering in de elektrische auto hebben aangemeld bij de RVO binnen drie maanden na de opdracht tot levering van de auto. Het moet bovendien gaan om een nog niet eerder gebruikte elektrische auto.

Een waterstofauto van de zaak

Hoewel de keuze nog beperkt is en het tanken van brandstof een uitdaging kan zijn, kan uw keuze ook uitgaan naar een waterstofauto. Doe dat dan nog in 2020. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot die op waterstof rijden, geldt in 2020 namelijk een bijtelling van 8%. Dat percentage geldt bovendien voor de volledige aanschafprijs, zonder de drempel die bij elektrische auto’s nog wel geldt. De bijtelling van 8% mag u gedurende maximaal 60 maanden na aanschaf blijven toepassen.

Tips als u een waterstofauto aanschaft: Als ondernemer heeft u voor een waterstofauto recht op MIA. De MIA is een extra aftrekpost op de winst van 36% van de aanschafwaarde tot maximaal € 75.000 van het investeringsbedrag. Bij investering in een waterstofauto kunt u ook nog eens maximaal 75% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven en daarmee een liquiditeitsvoordeel behalen. Voor de MIA en de willekeurige afschrijving is van belang dat de investering in de waterstofauto binnen drie maanden na het aangaan van de koopovereenkomst aanmelden bij de RVO.

(Bron: Flynth)

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor de komende jaren bekend, waaronder een aantal plannen met betrekking tot de auto. Dit overzicht laat zien wat ons, waarschijnlijk, te wachten staat.

Hogere bijtelling elektrische auto

De bijtelling voor elektrische auto’s bedraagt nu nog 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en een bijtelling van 22% over het meerdere. Volgens het Klimaatakkoord gaat de bijtelling volgend jaar naar 8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere.

In 2021 moet dit stijgen naar 12% over maximaal € 40.000. In de jaren na 2021 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000, vanaf 2026 bestaat voor de bijtelling geen onderscheid meer tussen elektrische en gewone auto’s.

Hogere accijns benzine en diesel

De accijns op benzine en diesel gaat volgend jaar met 1 eurocent per liter omhoog, ter financiering van de belastingkorting die voor elektrische rijders zijn weggelegd.

Andere berekening BPM

Er komt een andere methode ter berekening van de BPM. De BPM betaalt u bij aanschaf of import van een nieuwe auto en is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. De nieuwe methode berekent de uitstoot nauwkeuriger. Door de nieuwe methode wordt de BPM gemiddeld niet hoger, maar dit kan in individuele gevallen wel zo zijn. Door de nieuwe methode kan de BPM echter ook iets lager uitvallen.

Hogere motorrijtuigenbelasting vervuilende diesels

Dieselauto’s met een uitstoot van fijnstof van meer dan 5 mg/km, krijgen volgend jaar te maken met een MRB-verhoging van 15%.  Voor bestelauto’s van ondernemers op diesel geldt dit alleen voor auto’s die in 2019 12 jaar of ouder zijn.

Extra toets import schadeauto’s

Bij import van een gebruikte auto betaalt u aan de grens een deel van de BPM. Voor schadeauto’s bestaat een specifieke methode ter bepaling van de rest-BPM. Omdat de import van schadeauto’s onevenredig toeneemt, wordt er een extra toets door een onafhankelijke derde ingevoerd ter fiattering van de aangegeven BPM.

Teruggave BPM voor taxi’s afgeschaft

Taxibedrijven krijgen vanaf 2020 de BPM op aangeschafte auto’s die gebruikt worden als taxi, niet meer terug. Op deze manier wil het kabinet de aanschaf van schonere taxi’s stimuleren.

Heeft u vragen over de automaatregelen per 2020, neem dan contact met ons op.

(Bron: SRA)