Het vaak vergeten Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA)

Jaarlijks dient er in de laatste aangifte van het jaar een correctie gemaakt te worden op de btw die in aftrek is gebracht voor het privégebruik of het gebruik voor persoonlijke behoeften van het personeel: de zogenaamde BUA-correctie. Veelal een vergeten item en een aandachtspunt van de Belastingdienst bij een belastingcontrole.

Het BUA sluit de aftrek van btw op kosten voor het persoonlijk gebruik van de ondernemer of zijn personeel uit. Het BUA kent drie categorieën waarvoor de aftrek van btw is uitgesloten:

  1. Het voeren van een zekere staat. Dat wil zeggen handelingen in de persoonlijke levenssfeer van iemand waarmee men een bepaalde status probeert te voeren.
  2. Het geven van relatiegeschenken of giften in natura aan relaties die geen recht op aftrek van btw hebben, zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gevraagd of een vergoeding die lager is dan de kostprijs.
  3. Personeelsvoorzieningen, zoals loon in natura, het verlenen van huisvesting, sport en ontspanning en andere handelingen voor persoonlijk gebruik.

Daarnaast is nog een aantal afzonderlijke uitsluitingen geregeld. Dit zijn de kantineregeling en het ter beschikking stellen van een fiets voor woon-werkverkeer.

De ondernemer mag de btw die op deze kosten ziet in eerste instantie gewoon in aftrek brengen conform zijn aftrekrecht. Aan het eind van het jaar vindt hierop een correctie plaats als het totaalbedrag per werknemer van bovengenoemde prestaties het drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) overschrijdt. Wordt het bedrag overschreden, dan is de aftrek volledig uitgesloten en moet de btw als verschuldigd worden aangegeven. Als de werknemer een eigen bijdrage voldoet, dan telt dit deel niet mee voor de berekening van het totaalbedrag.

Naast de BUA-correctie dient ook jaarlijks een btw-correctie gemaakt te worden voor het privégebruik van een auto van de zaak. Bekeken dient te worden op basis van het werkelijk gebruik van de auto welk deel van de kilometers zakelijk was en welk deel privé. Dit kan gedaan worden aan de hand van de kilometeradministratie. De verdeelsleutel die hieruit volgt, dient te worden toegepast op de btw die op de (kosten ten aanzien van de) auto zag. Het deel wat zag op de zakelijke kilometers kan in aftrek worden gebracht. Het overige deel niet. Mocht een kilometeradministratie niet voorhanden zijn, dan mag ook het forfait van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto als correctie worden opgegeven.

De ervaring leert dat nogal eens vergeten wordt jaarlijks een BUA-berekening te maken en een eventuele correctie te maken. Bij een controle van de Belastingdienst is dit dan ook vaak een onderdeel wat gecontroleerd wordt. Om een inventarisatie van de risico’s te maken of voor hulp bij het maken van de jaarlijkse berekening en eventuele correctie, kunnen wij u uiteraard helpen!

(Bron: Schipper Groep)

Updated: 16 januari 2017 — 13:21