Bedrijf overnemen of verkopen let goed op formuleringvan de Letter of intent / intentieverklaring

De letter of intent (LOI), ook wel intentieverklaring genoemd, vormt een niet te missen schakel in het verkooptraject van een onderneming. Alhoewel partijen vaak de bedoeling hebben hun intenties vast te leggen en niet meer dan dat, kan de LOI verstrekkende gevolgen hebben. De vraag of sprake is van een intentie of een bindende afspraak tussen partijen is namelijk niet afhankelijk van het ‘kopje’ intentieverklaring of overeenkomst.

 

Schadeplichtig

De vraag of sprake is van een intentie of bindende afspraak wordt namelijk bepaald door de formulering van de bepalingen. Zo klinkt ‘partijen wensen de uitgangspunten voor verdere onderhandelingen vast te leggen‘ een stuk vrijblijvender dan ‘partijen zijn overeengekomen dat”. Hier moet je op bedacht zijn. De gevolgen kunnen groot zijn. Als je bindende afspraken hebt gemaakt en de onderhandelingen afbreekt, dan kan je schadeplichtig zijn. Wanneer je enkel intenties hebt vastgelegd zal dit niet snel het geval zijn. Ter voorkoming van discussies over de vraag of het om een intentie of bindende afspraak gaat, kan er ook voor worden gekozen om in de LOI op te nemen dat geen verplichting tot schadevergoeding ontstaat wanneer de onderhandelingen worden afgebroken.

 

Combinatie van afspraken

Het is overigens ook mogelijk om een combinatie van bindende en niet bindende afspraken vast te leggen in één LOI. Verder kunnen afspraken onder opschortende of ontbindende voorwaarde in de LOI worden opgenomen. In het eerste geval is de afspraak afhankelijk van een nog te vervullen voorwaarde, bijvoorbeeld toestemming van het bestuur of de aandeelhouders. In de tweede situatie vervallen de gemaakte afspraken door het intreden van de voorwaarde. Hierbij valt te denken aan een financieringsvoorbehoud. Door opschortende of ontbindende voorwaarden op te nemen in een LOI, kan dus ook een ‘escape’ worden gecreëerd.

Updated: 26 juli 2017 — 07:30