Stelt u arbeidskrachten ter beschikking? Denk aan Waadi en StiPP!

Als u arbeidskrachten ter beschikking stelt aan andere organisaties, is het belangrijk om dit te vermelden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratieplicht vloeit voort uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) die tot doel heeft om het voortbestaan van malafide uitzendondernemingen tegen te gaan.

Ook als u alleen incidenteel een arbeidskracht ter beschikking stelt, is de registratieplicht van toepassing.

Boetes

Het Ministerie van SZW houdt toezicht op de naleving van de wet. Waar nodig kunnen boetes opgelegd worden die oplopen tot € 36.000 per arbeidskracht! Ook als u zelf arbeidskrachten inleent, bent u verplicht om de Waadi-check te doen om mogelijke boetes te voorkomen (de bewijslast ligt bij u).

Wanneer is er sprake van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten?

  • Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
  • De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
  • De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld, werkt onder leiding en toezicht van de onderneming aan wie hij/zij ter beschikking is gesteld.

Aanschrijving door het StiPP

De toevoeging van de Waadi-vermelding in het Handelsregister, is voor de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) aanleiding om u een brief met vragenlijst te sturen. Het invullen en terugsturen van deze lijst leidt (ongeacht de inhoud) vaak tot de conclusie dat de organisatie zich verplicht moet aansluiten bij het StiPP. Deze conclusie is in veel gevallen niet juist. De feitelijke situatie binnen uw onderneming vormt het namelijk het juiste uitgangspunt. Daarbij is ook de inhoud van de gehanteerde voorwaarden en de uitzendcontracten van groot belang.

Duidelijkheid over verplichtstelling StiPP

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in november 2016 is eindelijk duidelijkheid geschept over wanneer een onderneming als een uitzendorganisatie wordt gezien.

Als u meer dan 50% van het totaal premieplichtig loon aan arbeidskrachten ter beschikking stelt waarbij leiding en toezicht wordt uitgevoerd door de opdrachtgever, valt u onder het uitzendwezen.

Niet alleen de verplichtstelling van StiPP maar ook de overige cao-verplichtingen en de sectorindeling zijn in dat geval op u van toepassing!

Wat te doen bij aanschrijving door het StiPP?

Als u (ten onrechte) wordt aangeschreven door het StiPP, vormt een zorgvuldig geformuleerde sluitende toelichting de eerste aanzet tot de gewenste oplossing. Laat u daarbij bijstaan door een pensioenadviseur en/of een arbeidsrechtjurist bij het traject.

Het achterhalen van de feitelijke situatie binnen de onderneming en het uitvoeren van een risicoanalyse vormen de basis van de inventarisatie. Op basis hiervan ontvangt u een advies en wordt een toelichting aan het StiPP geformuleerd.

(Bron: Abab)

Updated: 25 september 2017 — 07:27