Belangrijke aanpassingen sectorindeling per 29-6-2018

Een van de maatregelen uit het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de gedifferentieerde premies voor ZW en WGA wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft. Om voor het in werking treden van de WAB een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen, past minister Koolmees de regels voor de sectorindeling al per direct aan met drie specifieke maatregelen. De maatregelen zullen terugwerken tot 29 juni 2018 17.00 uur, en worden hieronder verder toegelicht.

Vanaf 1 januari 2020 bepaalt het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de WW-premie. De sectorpremie wordt afgeschaft en op termijn ook de (gedeeltelijke) sectorale differentiatie voor de Werkhervattingskas (ZW en WGA). Dit vloeit voort uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Sectorindeling: hoofdpijndossier

De sectorindeling is in de afgelopen jaren een steeds groter hoofdpijndossier geworden voor de Belastingdienst. De problemen worden met name veroorzaakt door de verouderde omschrijvingen van de sectoren, waardoor het vaak moeilijk is om de werkzaamheden van een werkgever aan een sector toe te wijzen, en door het sterk toegenomen ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen. Dit heeft geleid tot een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling.

Maatregelen sectorindeling

Ook is het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen sterk gestegen – inmiddels zijn het er ruim duizend per jaar. Dit legt volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onverantwoord groot beslag op de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving neemt hij daarom per direct drie maatregelen.

Deze 3 maatregelen zijn per 29 juni 2018 ingegaan:

  • Wijzigingen in de sectorindeling kunnen niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd en over verstreken periodes kunnen te veel betaalde premies niet meer worden terugontvangen. Een aanpassing van de sectorindeling kan alleen nog maar op een datum in de toekomst ingaan. Er is één uitzondering: als er door een verkeerde indeling te weinig sectorpremie betaald is, dan kan de Belastingdienst de indeling wél met terugwerkende kracht veranderen.
  • Men kan geen gesplitste aansluitingen meer aanvragen. De Belastingdienst behandelt geen verzoeken meer om verschillende delen van de onderneming in verschillende sectoren in te delen.
  • Men kan geen groepsaansluitingen meer aanvragen. De Belastingdienst behandelt geen verzoeken meer om concern, nevenbedrijven en –instellingen in dezelfde sector in te delen.

De maatregelen hebben geen invloed op de huidige indeling. Indien er al een gesplitste aansluiting of een groepsaansluiting is, houdt men deze zolang aan de voorwaarden voldaan wordt.

(Bron: BDO)

Updated: 18 juli 2018 — 14:44