Private aanvulling op WW-uitkering: hoe zit het?

De ‘Private aanvulling op WW-uitkering (PAWW) is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Wat houdt de PAWW precies in en wanneer krijgt u hiermee te maken? Ontdek meer.

Per 1 januari 2016 zijn de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-premie gewijzigd. Hierbij wordt de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Door de PAWW wordt de maximale periode WW weer verhoogd naar 38 maanden.

Is de PAWW-premie verplicht?

Cao-partijen kunnen vrijwillig besluiten tot deelname aan de PAWW. Zij sluiten zich dan aan bij één van de verzamel-cao’s waar de PAWW is ondergebracht. De werkingssfeer van een verzamel-cao overstijgt het niveau van de werkingssfeer van de gebruikelijke bedrijfstakken en sectoren.

Verzamel-cao

De verzamel-cao is een optelsom van werkingssferen van verschillende reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s (bedrijfstakken en ondernemingen). In de verzamel-cao wordt alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht. Deze cao komt dan naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaarden-cao van een bedrijf.

Voor elke verzamel-cao zal een algemeen verbindendverklaring worden aangevraagd. Dat betekent dat als uw bedrijf onder de werkingssfeer van deze verzamel-cao valt, de PAWW-regeling gevolgd moet worden. De PAWW geldt dan voor álle werkgevers en werknemers die gebonden zijn aan een verzamel-cao waarin de PAWW is opgenomen. De uitvoering van de afspraken in de verzamel-cao’s wordt ondergebracht bij het landelijk fonds (Stichting PAWW).

Wie betaalt de PAWW-premie?

De PAWW-premie wordt maandelijks door de werkgever ingehouden op het brutoloon van de werknemer en bedraagt 0,2 procent van het brutoloon van de werknemer in 2018.  In de jaren daarna zal dit naar verwachting steeds met 0,1% stijgen met een percentage van 0,6% in 2022.

Hoe wordt een PAWW- uitkering aangevraagd?

Als uw werknemer werkloos wordt en een WW-uitkering ontvangt, dan moet hij een maand voor de beëindiging van zijn WW-uitkering de PAWW-uitkering aanvragen bij Stichting PAWW. De hoogte van de PAWW uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-premie. Deze uitkering wordt geregeld door stichting PAWW en net als bij de WW-uitkering, gelden voor de PAWW-uitkering dezelfde regels wat betreft (o.a.) de sollicitatieplicht en het opnemen van vakantie.

(Bron: Flynth)

Updated: 27 augustus 2018 — 09:37