Vaststellen vermogenskostenvoet bij waardebepaling

De discounted cash flow (DCF) methode is de meeste zuivere methode om de waarde van een onderneming te bepalen. Een belangrijke parameter bij het uitvoeren van een waardering gebaseerd op een DCF-methode is de vermogenskostenvoet.

Belang van vermogenskostenvoet en tijdvoorkeur

De vermogenskostenvoet is belangrijk om de toekomstige vrije geldstromen terug te rekenen naar het waarderingsmoment (het zogenaamde disconteren). Een bedrag van €100.000 dat over één jaar vrijkomt of datzelfde bedrag dat over vijf jaar vrijkomt; de contante waarde zal in het eerste geval veel hoger zijn. Tijd heeft invloed op de waarde; met de tijdswaarde van geld wordt rekening gehouden.

De vermogenskostenvoet verschilt per onderneming

De vermogenskostenvoet verschilt per onderneming. Bij het Capital Asset Pricing Model (CAPM) wordt de vermogenskostenvoet samengesteld uit de risicovrij voet (vaak de rente van 10-jarige Nederlandse staatsobligaties) plus de marktrisicopremie (de premie die investeerders in eigen vermogen eisen boven de risicovrij voet) vermenigvuldigd met de Bèta (de graadmeter hoe de opbrengsten van specifieke groepen van ondernemingen/branches zich verhouden tot de opbrengsten van een relevante marktbenchmark) plus een specifieke ondernemingspremie.

De specifieke ondernemingspremie is een toeslag die gebaseerd is op de onderneming zelf. Verschillende elementen die de waarde en/of verkoopbaarheid beïnvloeden, spelen hierin een rol. Voor een onderneming die kleinschaliger wordt, moet hiervoor een extra premie worden toegekend. Ook de grote mate van afhankelijkheid van het management bij kleine onderneming kan meespelen. Voor een zeer specifieke, kleine onderneming is het vaak lastiger een koper te vinden.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat – als alle andere variabelen gelijk zijn – een hogere vermogenskostenvoet leidt tot een lagere waarde. Het omgekeerde is ook waar. U zult merken dat een afwijking in de vermogenskostenvoet van slechts één procent een grote invloed heeft op de uitkomst. Het spreekt voor zich dat de vermogenskostenvoet daarom zorgvuldig moet worden vastgesteld.

(Bron: ABAB)

Updated: 16 oktober 2018 — 15:08