Autobrief Weekers: auto’s schoner voor fiscaal voordeel

Automobilisten moeten nóg schonere en zuinigere nieuwe auto’s kopen om de fiscale voordelen te krijgen die ze nu hebben. Dat is het gevolg van een aanscherping van de milieunormen voor fiscaal aantrekkelijke auto’s door staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.
De stimulansen als vrijstellingen op de aanschafbelasting (bpm) en op de motorrijtuigenbelasting hebben geleid tot een hoge vlucht van de verkoop van zuinige auto’s de afgelopen jaren. Het gevolg daarvan is dat de fiscus minder geld binnenkrijgt uit de autobelastingen.
­
“De auto kan geen melkkoe zijn, maar ik moet wel de belastingopbrengsten op peil houden”, zei Weekers woensdag in een toelichting op zijn ‘autobrief’, die hij woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
­
Nu voldoet al één op de drie de nieuwverkochte auto’s aan de milieueisen. Als de normen niet worden aangescherpt, zou in 2015 62 procent van de nieuwverkochte auto’s aan de eisen voldoen. Als Weekers niks doet, loopt de schatkist de komende jaren honderden miljoenen euro’s aan autobelastingen mis, oplopend tot 900 miljoen euro in 2015. Dat kan Weekers als hoeder van de belastinginkomsten zich niet veroorloven.
­
Weekers wees er woensdag op dat Nederland in Europa al vooroploopt met schone auto’s. Het doel voor 2015 (gemiddelde uitstoot onder de 130 gram CO2 per gereden kilometer) wordt nu al gehaald. In 2015 moet maximaal 12 procent van de auto’s in de categorie schoon en zuinig vallen en in aanmerking komen voor fiscale voordelen.
­
De meeste aangescherpte normen gelden vanaf 1 juli volgend jaar, zodat autofabrikanten tijd hebben zich voor te bereiden. Ook in de toekomst blijft de categorie van meest zuinige auto’s vrijgesteld van de bpm. De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor de allerschoonste categorie blijft gelden tot begin 2014, een jaar langer dan eerder was toegezegd.
De overheidsmaatregelen hebben de autoverkoop een slinger geven, na het crisisjaar 2009. 2010 werd afgesloten met een verkoopstijging van bijna 25 procent. Ook het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop met 25 procent.
­
De autobranche kan zich vinden in de keuze van Weekers. Door de overheidsmaatregelen zat de groei hem vooral in de verkoop van kleine, zuinige auto’s, waaraan de autobedrijven nauwelijks verdienden.
­
In de Tweede Kamer steunen VVD en CDA Weekers. “De auto’s moeten ieder jaar een stukje zuiniger worden en daarom moeten de eisen ook ieder jaar aangepast worden”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De PVV ziet nog ‘haken en ogen’ waarnaar gekeken moet worden.

Rittenregistratie

In de Autobrief wordt ook gevolg gegeven aan een eerdere toezegging om te komen tot een alternatief voor de rittenregistratie voor de bestelauto van de zaak. Berijders die niet of minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto rijden, moeten dat nu aantonen door een rittenregistratie bij te houden om geen bijtelling te hoeven betalen.
­
De afgelopen tijd zijn met de branche verschillende alternatieven besproken. Dat overleg is nog gaande. Een variant die al per volgend jaar ingevoerd zou kunnen worden en een oplossing biedt voor een deel van de gebruikers, is die waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk verklaren dat de bestelauto niet privé (tot maximaal 500 km/jaar) wordt gebruikt. Ook de mogelijkheid van een pilot met een geautomatiseerde rittenregistratie voor bestelauto’s om te komen tot een bijtelling naar rato van het aantal privékilometers wordt bekeken.

Accijnzen

In de Autobrief kondigt het kabinet verder aan dat de accijnzen op benzine en diesel voorlopig niet worden verhoogd. Daarmee wordt de verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten als accijnzen voorlopig op de lange baan geschoven. Een accijnsverhoging is alleen zinvol als buurlanden Duitsland en België dat ook zouden doen en daar lijkt op korte termijn geen sprake van. De accijnzen op gasvormige autobrandstoffen zoals LPG, LNG en CNG worden met elkaar in overeenstemming gebracht. Groen gas wordt op dit moment gestimuleerd in de zogenoemde SDE-plus regeling. Dit blijft zo, ook als het groen gas wordt ingezet in het wegverkeer.

Eurovignet

Het kabinet zal verder in overleg met verdragspartners België, Luxemburg, Denemarken en Zweden bezien of het Eurovignet kan worden afgeschaft. Het Eurovignet is een gebruiksrecht voor het gebruik van de snelweg door zware vrachtwagens (zwaarder dan 12 ton). Afschaffen zou gedekt kunnen worden door de MRB voor die zware vrachtwagens te verhogen.
­
De voorstellen rond MRB, BPM en bijtelling zullen nader worden uitgewerkt in het Belastingplan 2012. Op een aantal andere maatregelen zal op een ander moment worden teruggekomen.

(Bron: ANP/Pleinplus 6-6)

Updated: 6 juni 2011 — 20:41