Wat verandert er in de wetgeving over vakantiedagen?

De wetgeving op het gebied van vakantiedagen is op enkele punten aangepast. Vanaf 1 januari 2012 krijgen langdurig arbeidsongeschikte werknemers recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Op dit moment bouwen zij alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van hun ziekteperiode. Ook verandert de maximumtermijn waarbinnen werknemers hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen.

  • Volledige vakantieopbouw zieke werknemers
  • Verplicht opnemen vakantiedagen binnen 6 maanden
  • Geen terugwerkende kracht vervaltermijn vakantiedagen

Volledige vakantieopbouw zieke werknemers

De nieuwe regel over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen. Die worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Verplicht opnemen vakantiedagen binnen 6 maanden

Werknemers moeten per 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden (na afloop van het betreffende kalenderjaar) opnemen. Nu geldt hiervoor nog een termijn van 5 jaar. Deze wijziging is nodig omdat het uitstellen van vakantie nadelen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De termijn van 6 maanden geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig vakantie op te nemen. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.

Geen terugwerkende kracht vervaltermijn vakantiedagen

De nieuwe vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen die u opbouwt vanaf 1 januari 2012. Voor vakantiedagen die u al heeft opgebouwd voor die datum, blijven nog de ‘oude’ regels gelden.

 

(Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid juli 2011)

Updated: 18 juli 2011 — 21:20