Fiscaal pakket 2012: autobelastingen

Minister de Jager en Staatssecretaris Weekers van Financiën hebben op de vrijdag voor Prinsjesdag het Fiscaal pakket 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2012, de Geefwet, de Wet uitwerking autobrief, de Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen en de Overige fiscale maatregelen 2012. Hieronder staan per wetsvoorstel alle maatregelen op het gebied van de autobelastingen. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingstredingsdatum 1 januari 2012.

Belastingplan 2012

 • Het Eurovignet wordt per 1 januari 2013 afgeschaft (BPM).

Wet uitwerking autobrief

De huidige stimuleringsmaatregelen hebben ertoe geleid dat het aandeel zeer zuinige auto’s in het totale aantal nieuwverkopen sterk aan het oplopen is. Ten tijde van de totstandkoming van het Belastingplan 2011 bedroeg dit aantal 25%, in mei 2011 was dit aantal al toegenomen tot zo’n 33% en naar verwachting zal dit in 2015 ruim 60% zijn. Het kabinet vindt dan ook dat de huidige stimuleringsmaatregelen aanpassing behoeven, opdat in de toekomst uitsluitend de meest zuinige auto’s voor een fiscaal gunstige stimulering in aanmerking komen. Het kabinet heeft de aanpassingen opgenomen in het Belastingplan 2012 en in het wetsvoorstel uitwerking autobrief. De in dit wetsvoorstel uitwerking autobrief opgenomen maatregelen hebben vooral betrekking op de BPM, de MRB en de bijtelling LB/IB. De in dit wetsvoorstel opgenomen maatregelen komen samengevat op het volgende neer:
Voor wat betreft de BPM:

 • De CO2-schijven worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld (in 2012 per 1 juli). Tot 1 juli 2012 is de tariefstructuur zoals beschreven in het Belastingplan 2011 van toepassing. In het nieuwe wetsvoorstel worden de CO2-schijfgrenzen voor de jaren tot en met 2015 vastgelegd. In de nieuwe tariefstructuur vangt de eerste schijf in de eindsituatie aan bij een CO2-uitstoot van 83 gr/km. Dit is een forse aanscherping ten opzichte van de huidige vrijstellingsgrens, op grond waarvan benzineauto’s zijn vrijgesteld bij een maximale uitstoot van 110 gr/km en dieselauto’s zijn vrijgesteld bij een maximale uitstoot van 95 gr/km. De tariefstructuur wordt ten opzichte van de huidige structuur uitgebreid met een vierde schijf.
 • De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.
 • De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde dieseltoeslag. Deze toeslag wordt dan ook met ingang van die datum verschuldigd en zal tot en met 2015 jaarlijks worden bijgesteld.
 • Er zal mogelijk aanleiding zijn om de tariefstructuur aan te passen ingeval blijkt dat het aandeel zuinige auto’s in de nieuwverkopen weer spectaculair stijgt.

Voor wat betreft de MRB:

 • De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Hierdoor zal de MRB vanaf 2014 alleen nog op gewicht zijn gebaseerd.
 • Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).
 • Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld.
 • De korting bij jaarbetaling MRB wordt afgeschaft.

Overige fiscale maatregelen 2012

BPM

 • Toepassing forfaitaire tabel in binnenlandse situaties. In de formulering van het belastbare feit bij ombouw van een geregistreerd motorrijtuig wordt expliciet vermeld dat vaststelling van de belasting geschiedt aan de hand van de forfaitaire afschrijvingstabel.
 • Vergunning aangifte per tijdvak. In de Uitvoeringsregeling BPM 1992 wordt opgenomen dat de inspecteur nadere voorwaarden en beperkingen kan stellen aan een vergunning voor het achteraf per tijdvak voldoen van verschuldigde BPM.
 • BPM-heffing omgebouwde motorrijtuigen. De praktijk van verrekening van eerder voor een motorrijtuig betaalde belasting krijgt nu een wettelijke basis. Belasting wordt per saldo alleen geheven voor zover de belasting na ombouw hoger is dan die vóór de ombouw. Het te verrekenen bedrag wordt gemaximaliseerd tot het bedrag van de verschuldigde belasting.
 • Buitenlandse leaseauto’s. In de uitvoeringssfeer was reeds goedgekeurd dat voor een in een andere EU-lidstaat of EER-staat geregistreerde leaseauto onder voorwaarden al direct bij de aangifte BPM de teruggaaf bij export wordt verrekend. Deze goedkeuring wordt nu vervangen door een wettelijke regeling. De regeling kan maximaal vier jaar worden toegepast. Bij wijziging van de huurperiode, of als niet langer aan de voorwaarden voor verrekening wordt voldaan, wordt de verrekende teruggaaf herzien.

MRB

 • Houderschapssystematiek autobussen: a) Vanaf 1 januari 2012 wordt ook voor autobussen de MRB geheven ter zake van het houderschap van de autobus. De huidige tarieven voor autobussen worden met 11% naar beneden bijgesteld. b) Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt de Wet MRB op enkele plaatsen nader onder te verdelen en zo een overzichtelijker indeling te bieden.
 • Minimumbedrag teruggaaf en heffing bij kort tijdvak. De minimumdrempel van € 5 bij teruggaaf geldt ook bij de heffing van belasting. Dit wordt nu expliciet in de wet opgenomen.
 • Minimumbedrag heffing bij tariefwijzigingen. De minimumdrempel van € 10 bij tariefsaanpassing geldt ook bij de heffing van belasting. Dit wordt nu expliciet in de wet opgenomen.

Provinciale opcenten

 • Het aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting dat provincies mogen heffen wordt m.i.v. 1 januari 2012 gemaximeerd op 105.
 • Dit maximum wordt m.i.v. 1 januari 2013 jaarlijks geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor.
 • De datum waarop provincies de opcenten kunnen wijzigen, wordt verlegd van 1 april naar 1 januari van enig jaar

(Bron: Vakstudienieuws Vandaag 16-9-2011)