Actuele aanpassingen in de autobelastingen 2012

Onderwerpen die aan de orde komen: Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak, Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn, Overgangsregeling voor huidige (zeer) zuinige auto’s, Nieuw regime elektrische auto’s 2014
Alternatief voor rittenregistratie bestelauto’s ondernemers, Aanscherping BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s
Overzicht BPM-heffing 2011-2015 voor gangbare auto’s, Vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s vervalt
Kortingsregeling jaarbetaling motorrijtuigenbelasting vervalt, Oldtimervrijstelling voor 30 jaar oude auto’s, Nieuwe regels in de omzetbelasting voor privégebruik auto van de zaak.Inkomstenbelasting en loonbelastingWijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak

Voor de auto van de zaak geldt een fiscale bijtelling, het autokostenforfait. Het autokostenforfait bedraagt een bepaald percentage van de catalogusprijs van de auto. Er gelden 4 percentages: 25%, 20% en 14% en 0%. Een en ander is afhankelijk van de op emissienormen gebaseerde CO2-uitstoot van de auto. Hoe schoner de auto is, des te lager is het autokostenforfait.De emissienormen worden de komende jaren fors aangescherpt. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe schoon een auto van de zaak de komende jaren moet worden om voor een lage(re) fiscale bijtelling van 20% of 14% in aanmerking te komen en voor welke auto’s een bijtelling van 25% geldt.NB

Zie voor het 0%-procent tariefhet bericht “Nieuw regime elektrische auto’s 2014”

Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn
Vanaf 1 juli 2012 geldt het dan geldende bijtellingspercentage voor nieuw gekochte auto’s nog ‘slechts’ voor een periode van 60 maanden. Na afloop van deze periode moet opnieuw worden bekeken of de auto nog schoon genoeg is om voor het lage(re) bijtellingspercentage in aanmerking te komen.

Overgangsregeling voor huidige (zeer) zuinige auto’s

Op dit moment geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 111 gr/km (diesel: <96) een bijtelling van 14%. Voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 gr/km geldt op dit moment een bijtelling van 20%. Deze auto’s kunnen de komende jaren uiteraard niet zuiniger worden en dus zou het fiscale voordeel van de lage(re) bijtelling door de aangescherpte emissienormen al snel komen te vervallen. Het kabinet vindt dat ongewenst en daarom komt er een overgangsregeling.
De overgangsregeling houdt in dat als de eerste tenaamstelling van de auto plaats heeft gevonden voor 1 juli 2012, het vanaf die datum geldende bijtellingspercentage ‘eeuwigdurend’ blijft behouden. Daaraan wordt wel de voorwaarde gekoppeld dat de auto niet van eigenaar mag wisselen.
Als de eerste tenaamstelling van de auto voor 1 juli 2012 heeft plaatsgevonden en de auto na 1 juli 2012 van eigenaar wisselt geldt de volgende regeling: het bijtellingspercentage zoals dat gold voor 1 juli 2012 blijft behouden tot 1 juli 2017. Op die datum wordt opnieuw bekeken hoe schoon de auto is en welk bijtellingspercentage alsdan in aanmerking moet worden genomen. Wisselt de auto bijvoorbeeld op 1 januari 2015 van eigenaar. Dan geldt voor de nieuwe eigenaar tot 1 juli 2017 het oude percentage zoals dat gold voor 1 juli 2012.

Tip!

Overleg met uw adviseur of het zinvol is om nog voor 1 juli 2012 een (zeer) zuinige auto aan te schaffen. Doe dat wel tijdig want voor sommige typen (zeer) zuinige auto’s geldt een levertijd van enkele maanden. Doorslaggevend voor het gebruik van de overgangsregeling is immers dat het kenteken van de nieuwe auto voor 1 juli 2012 op naam is gesteld.

Nieuw regime elektrische auto’s 2014
Op dit moment geldt voor elektrische auto’s en plug-in hybrides van de zaak die ook privé worden gereden een bijtelling van 0%. De Tweede Kamer heeft echter definitief besloten om met ingang van 1 januari 2014 een bijtelling van 7% in te voeren voor deze auto’s. Het gaat hierbij om auto’s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2014 voor het eerst op naam wordt gesteld.
Gaat het om een auto die reeds voor 1 januari 2012 op naam is gesteld, dan bedraagt de bijtelling tot 1 januari 2017 0%. Daarna gaat de bijtelling 7% bedragen als de auto nog aan de dan geldende emissienormen voldoet.
Voor auto’s waarvan het kenteken voor het eerst op naam wordt gesteld in de jaren 2012 en 2013 bedraagt de fiscale bijtelling 0% gedurende 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld.

Alternatief voor rittenregistratie bestelauto’s

Werknemers die een fiscale bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto van de zaak willen voorkomen zijn tot op heden aangewezen op het bijhouden van een sluitende rittenadministratie. Met ingang van 1 januari 2012 komt er echter een alternatief. Werkgever en werknemer kunnen dan gezamenlijk bij de Belastingdienst verklaren dat de bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. Met deze gezamenlijke verklaring wordt aangegeven dat met de bestelauto geen enkele kilometer privé wordt gereden, waarmee een bijtelling kan worden voorkomen.
Een rittenregistratie is gedurende de periode dat een dergelijke verklaring door de Belastingdienst is afgegeven, niet langer noodzakelijk.
Deze verklaring wordt toegevoegd aan het bestaande instrumentarium. Het is namelijk ook nu al mogelijk om een bijtelling te voorkomen als er sprake is van een verbod van de werkgever om de bestelauto privé te gebruiken. De bestelauto wordt dan aan het einde van de werkdag op de werkplek achter gelaten. Voorts is het op dit moment ook al mogelijk om een bijtelling te voorkomen door middel van een sluitende rittenregistratie. De bestaande instrumenten worden op korte termijn dus niet afgeschaft, wel wordt een alternatief aangeboden waarmee de rittenregistratie kan worden voorkomen.
Door de Belastingdienst zal hiervoor een digitaal formulier ter beschikking worden gesteld. De ondernemer kan de rittenregistratie achterwege laten als hij van de inspecteur een ontvangstbevestiging van de verklaring heeft ontvangen.
De ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ is ook van toepassing voor de IB-ondernemer die in een bestelauto rijdt van zijn onderneming.

Controle
De Belastingdienst gaat de naleving van de verklaring door middel van zogenaamd ‘ambulant toezicht’ (bijvoorbeeld cameratoezicht) controleren. Indien de inspecteur als gevolg van bijvoorbeeld camerabeelden het vermoeden heeft dat een bestelauto voor privédoeleinden wordt gebruikt terwijl er ten aanzien van die auto een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto is afgegeven, wordt contact gezocht met de werknemer en de werkgever. Zij krijgen de mogelijkheid het zakelijke karakter van de rit aan te tonen. Slagen zij daarin niet dan volgt een naheffingsaanslag.
Indien de werkgever een onjuiste verklaring heeft afgelegd, indien hij de werknemer toestemming heeft gegeven of als hij weet dat de werknemer de auto voor privédoeleinden gebruikt, dan wordt de naheffingsaanslag aan de werkgever opgelegd. Daarnaast kan een boete worden opgelegd op grond van het niet nakomen van informatieverplichtingen.

Tip!

Aan de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto wordt de voorwaarde verbonden dat de auto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. Ga met uw adviseur na of dit een haalbare optie is alvorens te kiezen voor deze regeling. Dat kan ongewenste naheffingsaanslagen en boeten voorkomen.

Belasting op personenauto’s en Motorrijwielen (BPM)

Aanscherping BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s

Voor de zuinigste auto’s zal een vrijstelling van BPM blijven bestaan, zij het dat de grenzen van de in de BPM opgenomen CO
2-schijven jaarlijks per 1 januari (in 2012 per 1 juli) naar beneden worden bijgesteld. Per 1 januari 2015 zullen de grenzen (voorlopig?) voor het laatst worden verlaagd. De bestaande tariefverschillen tussen benzine- en dieselauto’s zijn dan verdwenen.

Vrijstellinggrenzen BPM 2011-2015 (gr/km)
2011 1/1/2012 1/7/2012 2013 2014 2015Benzine <111 <111 <103 <96 <89 <83
Diesel < 96 < 96 < 92 <89 <86 <83

Tip!

Bent u van plan om in 2012 een nieuwe auto te kopen waarvoor nu een BPM-vrijstelling bestaat? Ga dan na of u dit voor 1 juli 2012 moet doen. Het is immers op dit moment de vraag of het model van uw keuze na 1 juli 2012 nog voldoet aan de per die datum aangescherpte CO2-normen.

Overzicht BPM-heffing 2011-2015 voor gangbare auto’s
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van een aantal voorbeelden van auto’s (prijspeil 2011) en de verschuldigde BPM die voor deze auto’s in de jaren 2012 tot en met 2015 van toepassing zal zijn.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s vervalt

Tot 1 januari 2014 blijft de huidige vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s gehandhaafd en gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Vanaf 2014 vervalt de vrijstelling van de MRB voor zowel nieuwe als bestaande auto’s en zal de belasting alleen nog op gewicht zijn gebaseerd. Uitzondering hierop vormt een vrijstelling tot en met 2015 voor zeer zuinige auto’s met een uitstoot van niet meer dan 50 gr/km.

Kortingsregeling jaarbetaling motorrijtuigenbelasting vervalt

De verschuldigde motorrijtuigenbelasting wordt over het algemeen per kwartaal betaald. Het is echter ook mogelijk om de motorrijtuigenbelasting voor een jaar vooruit te betalen. Dat levert een korting op van 3 euro per vooruitbetaald kwartaal. De korting was ooit bedoeld als stimulans voor het kiezen van de meest efficiënte betalingsvorm. De automatisering van de belastingheffing en de ontwikkelingen in het betalingsverkeer hebben echter niet stilgestaan. Betaling per automatische incasso per maand vergt minder administratieve lasten en uitvoeringkosten dan handmatige betaling per jaar. Het streven is daarom om de betaling van MRB juist zoveel mogelijk te laten plaatsvinden via automatische incasso. Het percentage houders dat de belasting voor 4 kwartalen vooruitbetaalt, is inmiddels gedaald tot onder de 8 procent. Overigens is het effect van de vaste korting van 3 euro per kwartaal ook niet evenwichtig. Bij lage MRB-bedragen vormt de korting van in totaal 12 euro per jaar een relatief hoog percentage van de verschuldigde belasting, bij hoge MRB-bedragen is de korting relatief onbeduidend. Daarom wordt de korting bij jaarbetaling met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft.

Oldtimervrijstelling voor 30 jaar oude auto’s
Op dit moment geldt er voor auto’s die ouder zijn dan jaar 25 jaar een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (de oldtimervrijstelling). Deze regeling zou per 1 januari 2012 worden afgeschaft voor auto’s die na deze datum de leeftijd van 25 jaar zullen bereiken. De Tweede Kamer heeft er echter voor gezorgd dat de oldtimervrijstelling blijft gehandhaafd. Wel wordt de leeftijdsgrens opgetrokken van 25 jaar naar 30 jaar. Voor oldtimers die nu tussen de 25 jaar en 29 jaar oud zijn, is een overgangsregeling getroffen. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting blijft voor deze auto’s behouden.

Omzetbelasting

Nieuwe regels in de omzetbelasting voor privégebruik auto van de zaak

Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto van de zaak. In 2011 moeten daarom zowel oude als nieuwe regels worden toegepast. Aanleiding hiervoor is een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem van 1 juni 2011. Over de toepassing van de nieuwe regels ter zake van de bijtelling voor de omzetbelasting voor het privégebruik over 2011 (aan te geven over het vierde kwartaal van 2011) bestaat op dit moment nog geen 100% duidelijkheid. Hierover is overleg met de Belastingdienst gaande. Wij houden u op de hoogte. 

(Bron: Fiscanet)

Updated: 18 februari 2012 — 13:11