Contributie voor personeelsvereniging belastingvrij

Bij veel bedrijven met een wat groter  personeelsbestand is er, al dan niet op initiatief van de werkgever, een  personeelsvereniging opgericht. Hoewel het lidmaatschap van die  vereniging onmiskenbaar met de dienstbetrekking verbonden is, waren tot  2007 bijdragen van de werkgever aan de vereniging of een vergoeding voor  de contributie niet belastingvrij.

Per 1 januari 2007 is daarin verandering gekomen. Voor  personeelsverenigingen is nu een soortgelijke regeling als voor  personeelsfestiviteiten: de vergoedingen en verstrekkingen ter zake van  personeelsverenigingen en dergelijke zijn volledig belastingvrij.

Wat is een personeelsvereniging ?

Wat  verstaat de Belastingdienst onder een personeelsvereniging? Dat is een  gezelligheidsvereniging van en voor het personeel die als voornaamste  doel heeft het bevorderen en organiseren van sociale en  gezelligheidsactiviteiten ten behoeve van de brede werknemerskring.  Verder moet deelname aan de personeelsvereniging openstaan voor ten  minste 75% van de werknemers. De achtergrond daarvan is dat een  personeelsvereniging per organisatorische eenheid (de inkoopafdeling of  het managementteam, bijvoorbeeld) niet goed denkbaar is omdat het  collectieve karakter dat aan een personeelsvereniging eigen is, dan  ontbreekt.

Een andere voorwaarde is dat doel en feitelijke  werkzaamheden van de personeelsvereniging dienen te bestaan uit het  organiseren van activiteiten en voorzieningen met een gezamenlijk  karakter ten behoeve van de werknemers. Daarbij kan bijvoorbeeld worden  gedacht aan sociale activiteiten als een Sint-Nicolaasfeest of een  kerstfeest, aan culturele en recreatieve activiteiten. Eventuele  andersoortige activiteiten zullen van ondergeschikte betekenis moeten  zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het van oudsher voor  personeelsverenigingen gebruikelijke bedingen van kwantumkortingen ten  behoeve van het personeel. Een voorbeeld is de kwantumkorting op de huur  van vakantiehuisjes. Het wordt anders als de personeelsvereniging voor  gratis vakantiehuisjes zorgt. Dat gaat te ver, en dan is er geen sprake  meer van een personeelsvereniging, met als gevolg dat de  werkgeversbijdragen aan de vereniging als belast loon zullen worden  aangemerkt.

In wezen ligt deze vrijstelling voor  personeelsverenigingen in de lijn van de voorgestelde algehele  vrijstelling voor personeelsfestiviteiten. Er zijn sinds 2007 geen  grenzen meer als het leuke activiteiten voor het personeel betreft.

Lief- en leedpot: interne representatie

Ook  vallen de lief- en leedpotten onder het regime van de  personeelsverenigingen. Een lief-en-leedpot is een door de werknemers  zelf gemaakte ‘geldpot’ om daaruit attenties aan collega’s te betalen,  zoals het bloemetje bij ziekte en een cadeau op de verjaardag of bij de  geboorte van een kind van de werknemer. Hiervoor mag de werkgever vrije  vergoedingen geven.

De vrijstelling voor personeelsverenigingen  en dergelijke is niet bedoeld voor fondsen voor geldelijke uitkeringen  aan individuele werknemers. Een dergelijk fonds is geen  personeelsvereniging. Evenmin valt een rechtstreekse attentie van de  werkgever aan de werknemer bij een lief-of leedgebeurtenis onder de  belastingvrijstelling. Op zich vreemd dat de werkgever geen  belastingvrij bloemetje kan geven bij een blijde of droevige  gebeurtenis, maar hiervoor is de geschenkenregeling.

Opmerking Ambitions.nu: Het grote voordeel van een personeelsvereniging is dat de eindheffing ontweken kan worden als voldaan wordt aan de voorwaarden van een personeelsvereniging. Onder de werkkostenregeling kan dit al snel 80% schelen. Voor werkgevers die de werkkostenregeling niet toepassen is het afhankelijk van de tabellen voor eindheffing in loonbelasting volgens de oude wijze. Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact op via info@ambitions.nu

(Bron: De Ondernemer)

(Bron: DeOndernemer.nl)

Updated: 23 oktober 2012 — 10:42