Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

De Belastingdienst heeft de verwachte regels  vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen gepubliceerd in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013.

Loonbegrip

De tarieven en percentages voor 2013 zijn nog niet bekend, besluitvorming  over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Uniformering loonbegrip: grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zvw gelijk, het zogenoemde uniforme loonbegrip

2 Veranderingen premiekortingen voor ouderderen en arbeidsgehandicapte werknemers

3 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten:

– het uitbreiden van de codes voor de loonbelastingtabel met codes 251 en 252

– het toevoegen van inkomenscode (looncode) 53

– het vervallen van code aard arbeidsverhouding (code dienstbetrekking) 5

– het toevoegen van code reden einde inkomstenverhouding flexwerker 6

– het vervallen en toevoegen van codes Zorgverzekeringswet – het samenvoegen van de lonen voor de Zorgverzekeringswet (loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking)

– het aanpassen van de omschrijving van code Zorgverzekeringswet I

– het toevoegen van de rubriek ‘Tijdelijke heffingskorting’

– het toevoegen van de rubriek ‘Pseudo-eindheffing hoog loon’

Belangrijke aandachtspunten zijn:

– het invullen van de aanwas van de cumulatieve premielonen

– het aantal SV-dagen (loondagen) en loonuren bij het opnemen van levenslooptegoed

– het invullen van de rubriek ‘Indicatie vakantiebonnen’

4  Verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd

Bijtelling voordeel privégebruik auto

– 14% bijtelling bij max 88 (diesel)/95(geen dielsel) gram Co2 uitstoot per kilometer; – 20% bijtelling bij max 112 (diesel)/124(geen dielsel) gram Co2 uitstoot per kilometer; – 25% bijtellilng overig.

6   Tarief pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen verhoogd

Per 1 januari 2013 wordt het tarief van de pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen verhoogd van 30% naar 75% ver het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die in 2009 of later bij u uit dienst gaan, een cirisismaatregel uit het Lenteakkoord. U betaalt in de volgende situaties: –  De werknemer gaat in 2013 bij u uit dienst en de vertrekvergoeding is hoger dan het toetsloon. Het toetsloon voor 2013 is op dit moment nog niet bekend. – U doet in 2013 nog nabetalingen voor een werknemer die in 2009, 2010, 2011 of 2012 bij u uit dienst is gegaan.
De pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen geeft u apart aan met het formulier Aangifteloonheffingen pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding. De vertrekvergoeding zelf moet u als loon van de werknemer in de reguliere aangifte loonheffingen verwerken.

Heffingsrente wordt belastingrente

 

Onderwerp  Heffingsrente   tot 2013 Belastingrente   vanaf 2013
periode waarover de rente berekend wordt periodes tot en met 31-12-2011 periodes vanaf 1 januari 2012
naheffingsaanslag: einddatum van de periode   waarover u rente aan ons moet betalen (de begindatum is onveranderd*) de datum van de naheffingsaanslag de datum waarop u de naheffings­aanslag uiterlijk betaald moet   hebben: de datum van de naheffings­aanslag plus 14 kalenderdagen
teruggaaf over perioden in een voorgaand jaar:   vergoeden van rente aan u vergoeding van de rente in alle gevallen vergoeding van de rente alleen als het tijdstip van de teruggaaf   het gevolg is van een vormverzuim** of een tijdverzuim*** van ons
Correctie of verzoek om teruggaaf: begindatum   van de periode waarover wij u rente vergoeden 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de correctie   of het verzoek om teruggaaf betrekking heeft 8 weken nadat wij uw oorspronkelijke correctie of verzoek om   teruggaaf hebben ontvangen, maar nooit eerder dan 1 april van het jaar dat   volgt op het jaar waarop de correctie of het verzoek betrekking heeft
Correctie of verzoek om teruggaaf: wij u rente   vergoeden de datum van de datum van de beschikking de beschikking plus  14   kalenderdagen
bezwaar tegen een aangifte: begindatum van de   periode waarover wij u rente vergoeden 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het bezwaar   betrekking heeft de dag na ontvangst van de betaling van de aangifte, maar nooit   eerder dan 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het bezwaar   betrekking heeft
bezwaar tegen een aangifte: einddatum van de   periode waarover wij u rente vergoeden de datum van de beschikking de datum van de   beschikking plus 14 kalenderdagen
rentetarief heffingsrente: deze rente   wordt elk kwartaal vastgesteld wettelijk rentepercentage voor niet­handelstransacties

*   De begindatum van de periode waarover u rente aan ons moet betalen bij naheffingsaanslagen, is onveranderd: 1 januari van het jaar dat volgt op de periode waarvoor de naheffingsaanslag geldt. ** Bij een vormverzuim herzien wij een eerder standpunt waardoor u een teruggaaf krijgt. ***  Bij een tijdverzuim handelen wij een verzoek of bezwaar te laat af, dat wil zeggen meer dan 8 weken nadat u het verzoek  of bezwaar hebt ingediend.

(Bron: Elsevierfiscaal)

Updated: 2 november 2012 — 09:38