Gewijzigde regels omtrent te laat betalen

Binnen 60 dagen betalen, anders ben je – naast de hoofdsom – rente én boete verschuldigd!
Met name grote afnemers dwingen maar al te vaak een betalingstermijn van 90 dagen (of langer) af. Oftewel, als ondernemer moet u 90 dagen (of langer) een gratis ‘krediet’ verstrekken. Gemiste inkomsten, in deze toch al financieel zware tijden. Daarnaast is één van de belangrijkste oorzaken voor faillissementen een gebrek aan liquide middelen. Nog een reden om achter uw geld aan te zitten. Zelfs als dit misschien wel ten koste gaat van de relatie met de afnemer.
Sinds 16 maart van dit jaar geldt echter dat afnemers hun betalingstermijn niet meer onbeperkt mogen oprekken. Uw afnemer moet uiterlijk binnen 30 dagen uw factuur voldoen. U kunt een andere termijn overeenkomen, maar deze is – in beginsel – maximaal 60 dagen. Verder, mocht uw afnemer de rekening alsnog niet tijdig betalen, is deze – naast rente – een instant boete verschuldigd.
De hoogte van de rente is afhankelijk van het percentage dat u bent overeengekomen met uw afnemer. Wij adviseren in verband hiermee in uw algemene voorwaarden op te nemen dat de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) van toepassing is. Deze wettelijke handelsrente heeft twee belangrijke voordelen boven de wettelijke rente. Ten eerste is deze meteen verschuldigd, na afloop van de overeengekomen dan wel wettelijke betalingstermijn. Het is dus niet nodig uw afnemer een tweede keer in de gelegenheid te stellen om alsnog te betalen. Daarnaast is de wettelijke handelsrente veel hoger dan die van de wettelijke rente. Per 1 januari 2013 bedraagt de wettelijke rente 3% terwijl de wettelijke handelsrente 7,75% is.
De hoogte van de instant boete is minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-. De boete geldt als vergoeding voor de door u gemaakt invorderingskosten. De afnemer is deze, net als de wettelijke handelsrente, zonder aanmaning aan u verschuldigd.
Tot slot mag u, als uw afnemer ondanks diverse acties van uw zijde de rekening nog steeds niet betaalt, buitengerechtelijk incassokosten in rekening brengen. Houdt echter wel rekening met de ervaringsregel: ‘hoe langer debiteuren openstaan, hoe groter de kans dat ze helemaal niet meer betalen’. In welk geval u helemaal achter het net vist.
Tips:
1. Neem in uw algemene voorwaarden op dat in alle gevallen waarin rente kan worden berekend, de wettelijke handelsrente in rekening wordt gebracht.
2. Verklaar op al uw werkzaamheden uw algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing en stel deze altijd tijdig aan uw afnemer ter hand.
3. Breng – in geval uw afnemer niet tijdig betaalt – altijd de minimale boete van € 40,- én de overeengekomen rente in rekening bij uw afnemer.
(Bron: Dijkstra Voermans)
Updated: 26 april 2013 — 07:25