Maand: april 2013

Gewijzigde regels omtrent te laat betalen

Binnen 60 dagen betalen, anders ben je – naast de hoofdsom – rente én boete verschuldigd! Met name grote afnemers dwingen maar al te vaak een betalingstermijn van 90 dagen (of langer) af. Oftewel, als ondernemer moet u 90 dagen (of langer) een gratis ‘krediet’ verstrekken. Gemiste inkomsten, in deze toch al financieel zware tijden. […]

Hof Den Bosch: Bedrijfopvolgingsregeling niet discriminatoir

Het gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (art. 26 BUPO en art. 14 EVRM). Het hof oordeelde dit in hoger beroep op de uitspraak van de Rechtbank Breda. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis oordeelt het hof dat de wetgever met de invoering […]

Ontlopen tbs door bv-structuur is toegestaan

Als een aandeelhouder-natuurlijk persoon een geldlening verstrekt aan een vennootschap onder firma waarin zijn eigen bv deelneemt, is sprake van terbeschikkingstelling (tbs). Maar is de schuldenaar een lichaam waarin de schuldeiser een belang van minder dan 5% houdt, dan valt de vordering gewoon in box 3. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de fiscus dit […]

Commandiet: aansprakelijk of niet?

De commandiet heeft binnen de C.V. een bijzondere positie. De beherend vennoot van een C.V. is in beginsel altijd hoofdelijk verbonden voor alle schulden van de C.V. Voor de commandiet geldt echter dat, zolang hij of zij geen daad van beheer verricht of werkzaam is in de zaken van de C.V., de commandiet slechts aansprakelijk […]

Opzegging arbeidsovereenkomst bij ziekte; hoe zit dat?

Wanneer werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzegt, besluit de werknemer beroep te doen op vernietigbaarheid van deze wegens ziekte.   Bedrijfsarts Door het oordeel van de bedrijfsarts ontstaat er een geschil tussen de partijen en de werknemer begint een kort geding. Een arbeidsovereenkomst mag niet worden opgezegd wanneer er een opzegverbod wegens ziekte geld. […]

Checklist: uurtarief bepalen

Het vaststellen van een uurtarief kan voor een startende ondernemer of ZZP’er best moeilijk zijn. In de huidige economie kan het vragen van een te hoog uurloon concurrenten die minder vragen in de hand werken, maar te laag gaan zitten is ook niet goed. U moet natuurlijk wel van uw inkomsten kunnen leven. In dit […]

Checklist verzekeringen voor zelfstandig ondernemers

Veel zelfstandig ondernemers hebben moeite om het kaf van het koren te scheiden als het om verzekeringen gaat. Patrick Terranea van zelfstandig ondernemersplatform ZIP geeft zes tips bij de verschillende vormen van verzekeren en hoe je hier als zelfstandig ondernemer maximaal voordeel uit kunt halen. Pas op voor oververzekeren, doe een jaarlijkse check Er is […]

Minder risico met verklaring betalingsgedrag

Als een werkgever personeel inleent bij bijvoorbeeld een uitzendbureau, loopt hij het risico om te maken te krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Eén van de mogelijkheden om dit risico in te perken is de verklaring betalingsgedrag. Maar die geeft geen 100% zekerheid. Bedrijven die arbeidskrachten inlenen kunnen door de Belastingdienst hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige loonheffingen […]

Uit welke onderdelen bestaat uw pensioen?

Uw pensioen bestaat uit minimaal één, maar meestal uit meer van de volgende onderdelen: AOW-pensioen: Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. Dit is het basispensioen van de overheid. In 2013 gaat de AOW in als u 65 jaar + 1 maand bent. Sinds 2013 verschuift de ingangsdatum van de AOW door […]

Door ziekenhuis ingehuurde verpleegkundige btw-plichtig

Staatssecretaris Weekers ontkent de in Kamervragen geschetste onduidelijkheid over btw-heffing bij zelfstandigen in de zorg. In zijn algemeenheid verrichten verpleegkundigen die door een ziekenhuis worden ‘ingehuurd’ niet zelfstandig gezondheidskundige diensten, maar doen dit onder leiding en toezicht van een arts. Dit betekent dat verpleegkundigen die als zzp’er werkzaam zijn in een ziekenhuis, btw-plichtig zijn voor […]