Pas op bij oplopende schuldvorderingen binnen een maatschap

Een maatschap kan een schuldvordering hebben op één of meer van zijn medeparticipanten. Deze schuldvordering wordt opgenomen op de kapitaalrekening van de maat. Soms loopt een vordering zo hoog op dat deze niet kan worden terugbetaald. Kan dit verlies worden afgetrokken van de fiscale winst?
Uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat een zakelijke vordering gedeeltelijk het karakter van een onzakelijke vordering kan krijgen. Dit betekent dat bij een kwijtschelding en afwaardering van de vordering op de maat het onzakelijk deel niet (meer) kan worden afgetrokken van de fiscale winst.
Casus
Een aantal personen oefende een maatschap uit. Eén van deze maten (de zoon) nam jaarlijks geld op om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De opgenomen bedragen waren hoger dan zijn winstaandeel in de maatschap. Daarmee kreeg de maatschap een (steeds oplopende) vordering. In 2007 hebben de ouders een groot bedrag kwijtgescholden en de resterende vordering tot de helft kwijtgescholden. De kwijtgescholden en afgewaardeerde bedragen werden in aftrek gebracht van de winst. De inspecteur was het hiermee niet eens.
Het hof oordeelde dat de lening in het begin wel zakelijk was, maar dat met het oplopen van de schuld een debiteurenrisico werd aanvaard dat onzakelijk was. Boven het bedrag van € 100.000 werd vanwege de persoonlijke verhouding tot de zoon een risico aanvaard, dat een zakelijk handelende derde niet zou hebben genomen.
Dit betekende dat de maatschap de onzakelijke vordering boven de € 100.000 niet kon aftrekken van de winst.
(Bron: ABAB)
Updated: 14 augustus 2015 — 07:53