Wijziging Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Per 19 mei 2012 zijn het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Btcg) en het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp gewijzigd.

De wijzigingen van het Btcg betreffen:

  1. de aanscherping van het afbakeningscriterium fysiotherapie en oefentherapie voor het recht op de tegemoetkoming ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
  2. de opname van het gebruik van alle hulpmiddelen die duiden op een levenslange beperking in de afbakeningscriteria als een zelfstandig criterium voor het recht op de tegemoetkoming;
  3. de verbetering van de aansluiting van de regelgeving op de indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit onderdeel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2010;
  4. de aanpassing van de optelsystematiek voor de hoge tegemoetkoming;
  5. het met vier procent verlagen van de tegemoetkomingen om het amendement van de Tweede Kamerleden Van der Staaij en Dijkstra op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (Kamerstukken 33 045) te kunnen financieren;
  6. het achterwege laten van de indexering van de tegemoetkomingsbedragen over de jaren 2012 tot en met 2014.

De wijziging van het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp betreft het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer door het Centraal Administratiekantoor ten behoeve van de vaststelling van de tegemoetkoming.

[ Bron: Redactie Plein+ ]
Updated: 2 juni 2012 — 10:13