Krijgt u een ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding en belastingheffing


Krijgt u een ontslagvergoeding? Dan moet uw werkgever hierover loonbelasting inhouden. De belasting wordt direct of in termijnen geheven. Wordt de ontslagvergoeding direct aan u uitbetaald, dan ontvangt u de nettovergoeding. Ontvangt u de ontslaguitkering in termijnen, dan houdt de instantie die de uitkeringen doet loonbelasting in op het moment dat een termijn wordt uitbetaald.
In dit bericht leest u meer over de volgende mogelijkheden:
– Uitbetaling ineens
– Uitbetaling in termijnen: banksparen of verzekeren
– Uitbetaling in termijnen: oprichten stamrecht-bv
Of de volledige ontslagvergoeding omgezet kan worden in een (toekomstig) recht op periodieke uitkeringen is afhankelijk van de samenstelling van de ontslagvergoeding. Achteraf betaald loon valt hier bijvoorbeeld niet onder.

Als u direct over uw ontslagvergoeding wilt beschikken


De ontslagvergoeding wordt direct aan u uitbetaald. Hierover houdt uw (ex-)werkgever direct belasting in. Omdat de ontslagvergoedingbij uw inkomsten uit werk en woning (box 1) wordt geteld, kan er eeninkomenspiek ontstaan. Dit kan betekenen dat u meer belasting moet betalen. Of u daadwerkelijk ineens meer belasting moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Van invloed zijn onder andere de hoogte van de ontslagvergoeding en andere inkomsten in dat jaar.
Daarnaast komt u misschien wel in aanmerking voor de middelingsregeling. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen uit de twee voorafgaande of de twee opvolgende jaren van het ontslagjaar. Door deze regeling kunt u de hogere belasting (vanwege de inkomenspiek in het ontslagjaar) achteraf vaak (deels) compenseren.

Als u ervoor kiest om uw ontslagvergoeding in termijnen te ontvangen
U laat uw ontslagvergoeding stallen op een geblokkeerde spaar- ofbeleggingsrekening bij een bank of een beleggingsinstelling, of u laat deze doorstorten naar een verzekeringsmaatschappij. De
(bruto)ontslagvergoeding moet hierbij direct door uw (ex-)werkgever naar de betreffende financiële instelling worden overgemaakt. Het resultaat dat u met de geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening behaalt, wordt toegevoegd aan uw geblokkeerde tegoed. Dit geldt ook
voor het resultaat dat de verzekeraar met de ontslagvergoeding behaalt. Met het opgebouwde tegoed koopt u een reeks periodieke uitbetalingen (lijfrente) aan. Op het moment dat u de periodieke uitbetaling krijgt, moet u hierover belasting betalen.
Voorwaarden:
De belangrijkste voorwaarden voor banksparen of verzekeren zijn:
– Het moet gaan om een ontslagvergoeding.
– De (ex-)werkgever moet deze vergoeding rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij of op de spaar- of beleggingsrekening overboeken.
– De rekening is een geblokkeerde rekening. Bij overboeking naar een verzekeraar blijft het recht bij deze verzekeraar. U kunt uw geld dus niet vrij opnemen. De opgebouwde rendementen worden
bijgeschreven op de rekening of de lijfrente. Deze rendementen zijn
ook geblokkeerd.
– Met het eindsaldo moet u een reeks van periodieke uitkeringen aankopen.

Let op:
Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt de volledige ontslagvergoeding, inclusief het behaalde rendement, op dat moment geheel belast in box 1. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het tegoed toch voortijdig opneemt of als het hele tegoed ineens aan u wordt uitgekeerd. Daarnaast bent u dan ook nog 20% revisierente verschuldigd over deze afkoopsom.

De stamrecht-BV
U richt zelf een eigen stamrecht-bv op. U moet met de bv een ‘stamrechtovereenkomst’ sluiten. Daarin is geregeld dat de bv u een reeks uitkeringen verstrekt in ruil voor de ontslagvergoeding.
Meer informatie over stamrechtovereenkomsten die door deBelastingdienst zijn goedgekeurd, vindt u op www.belastingdienst.nl
Voorwaarden
U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen als u een stamrechtbv wilt oprichten. Kort samengevat komen deze voorwaarden erop neer dat de bv het geld op een verantwoorde manier moet beheren,
zodat het rendement dat in de stamrechtovereenkomst is bepaald (oprentingspercentage) voor u ook wordt behaald. Als oprichter van uw bv bent u zowel bestuurder als aandeelhouder. U kunt daarom meer invloed uitoefenen op de wijze waarop de bv uw ingelegde ontslagvergoeding beheert. Dit betekent echter niet dat u hierdoor vrij over dit bedrag kunt beschikken. Door een
stamrechtovereenkomst aan te gaan, moet de bv een reeks bedragen periodiek aan u uitkeren. De hoogte van deze uitkeringen wordt vooraf tussen u en uw bv in de stamrechtovereenkomst vastgelegd. De uitkeringen zijn gebaseerd op de ingelegde ontslagvergoeding inclusief het rendement dat de bv met dit kapitaal behaalt. Hierover worden in de stamrechtovereenkomst tussen uw bv en u zakelijke afspraken gemaakt.
Als u niet aan de voorwaarden voldoet

Als u met uw bv afspraken maakt die u met een onafhankelijke bank of verzekeringsmaatschappij nooit zou zijn aangegaan, kan sprake zijn van onzakelijk handelen. Van onzakelijk handelen is ook sprake als u zichzelf bevoordeelt en uw bv benadeelt uit privé-motieven. Kan de bv door onzakelijk handelen van de bestuurder niet meer aan zijn uitkeringsverplichting voldoen? Dan wordt de gehele
ontslaguitkering alsnog ineens bij u belast, inclusief het rendement dat de bv tot dan toe hierover heeft behaald. Ook moet u dan alsnog belasting betalen in box 1 over het hele afkoopbedrag. Daarnaast moet  u 20% revisierente over het hele afkoopbedrag betalen.

Wanneer is sprake van onzakelijk handelen?
Van onzakelijk handelen is bijvoorbeeld sprake als de bv:
– geld uitleent tegen een onzakelijke (lage) rente of zonder dat er voldoende verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn
– uitgaven doet die niet ten goede komen aan de doelstelling van de bv om het ontslaggeld zo goed mogelijk te beheren, bijvoorbeeld wanneer u via de bv voor uzelf luxeartikelen aanschaft
Als de BV winst behaalt
Als de bv met de beheerde ontslagvergoeding een hoger rendement weet te behalen dan in de stamrechtovereenkomst is overeengekomen, dan is dit winst voor de bv. Hierover moet de bv dan op enig moment vennootschapsbelasting betalen. Als u over dit bedrag (na afdracht van de vennootschapsbelasting door de bv) wilt beschikken, vormt dit weer inkomen voor u in box

Updated: 6 oktober 2012 — 09:25