Mogelijk lagere transitievergoeding voor kleine werkgever

Het is u vast niet ontgaan: vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Bent u een kleine werkgever, is uw financiële situatie niet rooskleurig en moet u daarom
noodgedwongen uw werknemer ontslaan, dan bent u mogelijk een lagere en wellicht zelfs geen transitievergoeding verschuldigd. U moet dan welaan een aantal voorwaarden voldoen.
Dankzij een overgangsregeling die geldt tot 1 januari 2020 is het mogelijk dat u als kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) niet de geheletransitievergoeding verschuldigd bent aan uw werknemer. Onder voorwaarden telt namelijk de arbeidsperiode van uw werknemer vóór 1 mei2013 niet mee voor de hoogte van de transitievergoeding. Uw slechte financiële situatie moet dan wel de bedrijfseconomische reden zijn om uwwerknemer te ontslaan.
Toetsingscriteria
Voor deze overgangsregeling gelden drie zware toetsingscriteria:
1. het nettoresultaat van uw onderneming is in de drie boekjaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of door u nietwordt voortgezet, negatief geweest;
2. er is sprake van een negatief eigen vermogen;
3. de waarde van de vlottende activa is aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het jaar van beëindiging of niet voortzetting van dearbeidsovereenkomst, kleiner dan de kortlopende schulden. Dit zijn schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar.
Let op!
Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om een lagere transitievergoeding te betalen, dan moet u aantonen dat u aan bovenstaande drietoetsingscriteria voldoet. Zowel u als uw werknemer kunnen het UWV vragen te beoordelen of hieraan is voldaan.
(Bron: RSM)
Updated: 12 augustus 2015 — 07:28