Teveel betalen bij naverrekenen verzuim- en inkomensverzekeringen?

In deze periode ontvangt u als werkgever vaak het verzoek van uw verzekeraar om de gegevens aan te leveren voor de naverrekening van vorig jaar. Waarom naverrekenen? Welke salarisbestanddelen worden verzekerd? Hoe kunt u voorkomen dat u betaalt voor medewerkers waar geen premie voor afgedragen hoeft te worden?

Waarom naverrekenen?
Bij de start van uw verzuim- en/of inkomensverzekeringen (zoals WGA-gat en WIA-excedent) heeft u de benodigde gegevens van uw medewerkers verstrekt aan de verzekeraar. Na het betreffende jaar wordt exact vastgesteld hoeveel medewerkers u in dienst had en wat de loonsom was. Bij groei van het personeelsbestand zult u premie bij moeten betalen en bij krimp zult u premie terug ontvangen van de verzekeraar. De voorschotpremie voor het nieuwe jaar wordt vastgesteld op het actuele personeelsbestand, zodat de premie in lijn ligt met het risico dat er verzekerd wordt.

Naverrekenen en vaststellen uitkering(en)
Naast het definitief vaststellen van de premie wordt tevens de (eventuele) definitieve uitkering bij een verzuimverzekering vastgesteld. De uitkeringen die gedaan zijn, zijn op basis van de vooraf verstrekte gegevens  uitgekeerd. Hier kan gelden dat u nog een extra uitkering ontvangt.

Welke salarisbestanddelen vallen onder de verzekerde loonsom?
De meeste verzuimverzekeringen kennen een maximaal te verzekeren salaris, vaak is dit € 125.000,-. Het deel van het salaris boven het maximum behoort niet tot de verzekerde loonsom. Vaak is het te verzekeren loon, het overeengekomen loon inclusief vakantiegeld en andere structurele toeslagen. Eventuele niet-structurele loonbestanddelen, zoals een bonus, behoren niet in alle gevallen tot het te verzekeren loon. In de polisvoorwaarden is opgenomen wat onder het te verzekeren loon valt. Soms worden, naast de polisvoorwaarden, afwijkende afspraken gemaakt welke niet in polisvoorwaarden opgenomen zijn.

Voorkomen dat u betaalt voor medewerkers die niet verzekerd zijn?
Soms zijn medewerkers uitgesloten voor deelname aan de verzuim- en inkomensverzekeringen. De loonsom van deze medewerkers dient uiteraard NIET meegenomen te worden als onderdeel van de te verzekeren loonsom bij de verzekeraar. Vaak is dit opgenomen in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Medewerkers welke normaliter NIET onder dekking vallen zijn:

  • Directeur Grootaandeelhouder – die niet verzekerd is voor werknemersverzekeringen;
  • werknemers met een No-riskpolis;
  • werknemers met een AOW-uitkering;
  • gedetacheerden / uitzendkrachten en stagiaires;
  • arbeidsongeschikte medewerkers – IVA, WGA en WAO zonder restverdiencapaciteit of werknemers welke uitgesloten zijn van de verzekering.

De premies die in rekening gebracht worden, worden berekend over de loonsom. Geef derhalve alléén de loonsom van de medewerkers door welke daadwerkelijk verzekerd zijn!

(Bron: Van Oers)

Updated: 28 maart 2019 — 10:58