Overzicht Belastingplan 2012

Het Belastingplan 2012 bevat vijf wetsvoorstellen: Het Belastingplan 2012, Overige fiscale maatregelen 2012, Wetsvoorstel uitwerking Autobrief; Geefwet, Wetsvoorstel toepassing dwangsomregeling toeslagen. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het Belastingplan 2012 en het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen. Het aantal belastingen wordt teruggebracht van 22 naar 15.

 

Vereenvoudigingspakket:

 • Afschaffen kleine belastingen: de afvalstoffenbelasting, grondwaterbelasting, de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, de belasting op leidingwater de verpakkingenbelasting en het eurovignet worden afgeschaft;
 • Omzetting zelfstandigenaftrek in een vaste basisaftrek van € 7.280 die niet wordt geïndexeerd.;
 • Afschaffing kindertoeslag heffingsvrije vermogen box 3;
 • Vitaliteitspakket: de spaarloonregeling en de levensloopregeling verdwijnen;
 • Nieuwe renteregeling: Het tijdvak waarover rente worde berekend vangt aan op 1 juli na afloop van het belastingjaar;
 • Bijtelling bestelauto’s;
 • Winstdrempel belastingplicht stichtingen en verenigingen.

Maatregelen gericht op soliditeit:

 • Objectvrijstelling vaste inrichtingen;
 • Renteaftrekbeperking overnameholding;
 • 30%-regeling;
 • Verlaging leeftijdsgrens aftrek levensonderhoud kinderen;
 • Verlaging leeftijdsgrens jongste kind voor niet-inkomensafhankelijke deel alleenstaande-ouderkorting: De heffingskorting voor alleenstaande ouders (het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande ouderkorting) wordt aangescherpt door de leeftijdsgrens van het (jongste) kind te verlagen van 27 naar 18 jaar. De leeftijdsgrens van de aanvullende alleenstaande ouderkorting blijft 16 jaar;
 • Geleidelijk schrappen uitzonderingen uitbetaling algemene heffingskorting;
 • Aanpassing doorwerkbonus;
 • Afschaffing kindertoeslag heffingvrije vermogen in box 3;
 • Nieuwe renteregeling;
 • Wijziging (her)bestedingsreserve;
 • Jaarlijkse neerwaartse bijstelling CO2-schijfgrenzen BPM;
 • Vervallen vrijstelling MRB zeer zuinige personenauto’s per 1 januari 2014;
 • Jaarlijkse neerwaartse bijtelling CO2-grenzen voor bijtelling loon-/inkomstenbelasting

In het Belastingplan is ook de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% opgenomen.

Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2012

 • Elektronische aanmelding EIA/MIA;
 • Defiscalisering vorderingen/schulden;
 • Vereenvoudiging bij nummerverwerving;
 • Uitbreiding soepele herziening;
 • Afschaffen 10% regeling toeslagen;
 • Inperking reikwijdte herleiden inkomen na overlijden bij toeslagen;
 • Verruimen aanvraagtermijn toeslagen;
 • Wijziging fondswervende instellingen;
 • Maatregelen ter bestrijding van fraude.

Maatregelen gericht op fraudebestendigheid:

 • Eén bankrekeningnummer;
 • Verbreding inzet automatische nummerplaatherkenning;
 • Vergrijpboete na verzuimboete na nieuwe bezwaren;
 • Verhoging boetes toeslagen;
 • Bestrijding Edelweissroute;
 • Verplichting fiscaal vertegenwoordiger verzekeringsmaatschappijen buiten de EU.

Reeds getroffen maatregelen gericht op fraudebestendigheid in de uitvoeringssfeer:

 • In de communicatie met burgers wordt er extra op gewezen dat het invullen van gefingeerde gegevens strafbaar is;
 • De procedure die leidt tot het wijzigen van een bankrekeningnummer waarop een teruggaaf wordt uitbetaald, is recent gewijzigd. Wijzigingen worden pas doorgevoerd nadat de burger wijziging van het te gebruiken bankrekeningnummer heeft bevestigd;
 • Wanneer een ondernemer meer dan twee jaar een nihil-aangifte doet voor de omzetbelasting, wordt de onderneming afgevoerd. Zo wordt het risico voorkomen dat met “lege btw-nummers” ten onrechte teruggaaf van omzetbelasting wordt gevraagd;
 • Aan ondernemers die als afnemer deel uitmaken van een keten waarin zeer waarschijnlijk btw-fraude wordt gepleegd, wordt een waarschuwingsbrief gezonden. Daardoor kan aftrek van aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting worden geweigerd en kunnen zij bij voortzetting uiteindelijk ook strafrechtelijk worden aangepakt;
 • Voordat uitbetaling plaatsvindt, wordt gecontroleerd of de opgegeven bankrekening wordt gebruikt door verschillende burgerservicenummers (BSN), hetgeen op fraude kan duiden;
 • Aanvragen voor kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht worden extra gecontroleerd voordat ze worden afgehandeld;
 • In april is een koppeling tussen DigiD en het BSN voor de kinderopvangtoeslag gerealiseerd. Recent is deze koppeling ook aangebracht voor de huur- en zorgtoeslag;
 • Aanvragen van teruggaaf en aangiftes worden scherper beoordeeld door extra controles van intelligence en risicoselectie;
 • Aan personen zonder bij de Belastingdienst bekende woon- of verblijfplaats wordt niet meer uitbetaald, omdat het risico van oninbaarheid hier te groot is;
 • De consistentieregels worden aangescherpt.

Nog te treffen maatregelen:

 • De Belastingdienst zal aanvragen van teruggaven en toeslagen beoordelen met contra-informatie die beschikbaar is in bestaande databases en gaat inventariseren welke bestanden nog meer in aanmerking komen voor koppeling;
 • Aanvragen die betrekking hebben op het verleden vormen een extra risico, mede gezien het feit dat het dan vaak om een grote bedragen gaat. Tot nu toe vindt uitbetaling ervan snel plaats. Uitbetaling van deze bedragen zal pas plaatsvinden na controle vooraf;
 • Toekenning van een voorlopige teruggaaf wordt geweigerd als over voorgaande jaren ten onrechte geen aangifte is ingediend;
 • Overleg met de banken om na te gaan of een vorm van structurele samenwerking en uitwisseling van gegevens over en weer het detecteren van systeemfraude kan vergemakkelijken

(Bron: Fiscaal Totaal 16-9-2011)

Updated: 20 september 2011 — 10:37