Overige fiscale maatregelen 2014

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 is het volgende voorgesteld:

 • Het kabinet introduceert de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte.
 • Het APV-regime wordt aangescherpt. Het niet langer toerekenen van tot een APV behorende a.b.-aandelen of -winstbewijzen aan de belastingplichtige leidt tot een belaste (fictieve) vervreemding, ongeacht of de belastingplichtige (voormalige) a.b.-houder daarnaast nog een a.b. blijft behouden in de desbetreffende vennootschap of niet. Ook mag pas een vervreemdingsverlies in aanmerking worden genomen als het APV de desbetreffende aandelen of winstbewijzen heeft vervreemd aan een derde of bij overlijden van de voormalige a.b.-houder, echter uiterlijk na tien jaar na de vervreemding. In de Wet Vpb wordt een maatregel opgenomen om de doorwerking van de toerekeningsstop van artikel 2.14a, lid 7, Wet IB 2001 uit te sluiten voor de renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage. Deze wijziging werkt door naar andere wetsartikelen in de Wet Vpb waarbij verbondenheid een rol speelt.
 • Vanwege wijzigingen in de Wft met ingang van 22 juli 2013 zouden de mogelijkheden om gebruik te maken van het regime van de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) in de Vpb door DGA’s onbedoeld kunnen worden beperkt. Er is een bepaling opgenomen waarmee deze beperking wordt voorkomen.
 • Voorgesteld wordt om fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s) toe te staan dat zij bijkomstige werkzaamheden onderbrengen in een belaste dochtervennootschap, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met het beleggen in vastgoed door de FBI.
 • Serviceflats mogen voor de erfbelasting worden gewaardeerd op de WEV op het moment van overlijden, als deze in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde.
 • Belangen tot een derde gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten (als bedoeld in de Wft) worden buiten het bereik van de overdrachtsbelasting gebracht, zonder onderscheid tussen open en besloten fondsen.
 • Partijen bij een notariële akte krijgen inzage in de gegevens die over hun akte zijn geregistreerd.
 • Voor de mogelijkheid tot teruggaaf van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, is het voortaan voldoende dat de desbetreffende installatie een elektrisch vermogen heeft van minimaal 60 kW in plaats van de nu geldende eis van minimaal 1 mW.
 • Er komt een vrijstelling van de frisdrankbelasting tot 12.000 liter vruchten- of groentesap.
 • De leidingwaterbelasting wordt niet langer geheven voor afzonderlijke watervoorzieningen, tenzij de betrokken leverancier in totaal via minimaal 1.000 aansluitingen leidingwater levert.
 • Er worden enkele technische verbeteringen aangebracht met betrekking tot het tijdstip van verschuldigdheid van energiebelasting bij het ontbreken van een factuur en bij leveringen op een directe lijn.
 • De kennisgeving-vooraf bij spontane gegevensuitwisseling wordt afgeschaft. Ook blijft bij automatische inlichtingenuitwisseling de verplichte publicatie in de Staatscourant van de aanwijzing van de gevallen waarin deze zal plaatsvinden en van de voorwaarden waaronder, voortaan achterwege.
 • Er komt een uitbreiding van de weigerings- of intrekkingsgronden van de ANBI-status naar misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht.
 • Het partnerbegrip wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 zodanig aangepast dat voor de IB en de Awir alleen meerderjarigen partner kunnen worden. Verder wordt geregeld dat partners met uitgesloten familierelaties aanspraak op kinderopvangtoeslag hebben.
 • De verlenging van de termijn voor het aanvragen van een toeslag wegens een nog lopende aangiftetermijn van een medebewoner, wordt alleen gehanteerd wanneer de draagkracht van de medebewoner in aanmerking wordt genomen voor de hoogte van de toeslag van de aanvrager.
 • De horizonbepaling op de multiplier voor giften aan culturele instellingen in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb wordt met een jaar verlengd.

(Bron: FUTD)

Updated: 18 september 2013 — 09:21