All posts in Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, inventaris (ook bedrijfsmiddelen, gebouwen en terreinen)

Vastgoedbeleggers kunnen bij verkoop van beleggingsvastgoed de boekwinst doorschuiven naar een volgende investering met een fiscale faciliteit: de herinvesteringsreserve. Wanneer als gevolg van de coronacrisis niet tijdig aan alle voorwaarden kan worden voldaan, dreigt alsnog acute belastingheffing. Een overzicht van de herinvesteringsreserve in coronatijd en de recente handreiking van de Staatssecretaris van Financiën.

Herinvesteringsreserve in het kort:

Het vormen van een herinvesteringsreserve voorkomt acute belastingheffing bij verkoop: de boekwinst mag worden gereserveerd voor een toekomstige vervangende investering. Zo blijft belastingheffing (voorlopig) achterwege en kan de vastgoedbelegger dus over liquide middelen beschikken. De gereserveerde verkoopwinst wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vervangende investering.

Dat resulteert in een lagere grondslag voor fiscale afschrijvingen. Fiscale afschrijvingen zijn in de praktijk veelal echter toch al zeer beperkt, omdat de fiscale boekwaarde als gevolg van deze afschrijvingen niet onder de WOZ-waarde mag dalen. De lagere fiscale boekwaarde resulteert bij een verkoop van de vervangende investering wel in een hogere fiscale boekwinst – maar zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, kan ook die boekwinst wederom worden gereserveerd voor een vervangende investering. Zo is de herinvesteringsreserve een behulpzame fiscale faciliteit om belastingheffing over verkoopwinsten (langdurig) uit te stellen.

Bedrijfsmiddel of voorraad:

Een belangrijk onderscheid dat moet worden aangebracht: was het verkochte object bestemd om als bedrijfsmiddel voor langere tijd dienstbaar te zijn aan de onderneming of kwalificeerde het als voor de verkoop bestemde voorraad? Boekwinst gerealiseerd bij verkoop van voorraad kan namelijk niet worden gereserveerd in de vorm van een herinvesteringsreserve. 

Indien bij verplaatsing van een productielocatie industrieel vastgoed van de hand wordt gedaan, is vermoedelijk sprake van een bedrijfsmiddel. Appartementen die een projectontwikkelaar realiseert en verkoopt, kwalificeren vermoedelijk als voorraad. In de praktijk is het onderscheid echter niet altijd helder. Hoe kwalificeert bijvoorbeeld een initieel voor de verhuur bestemd appartementencomplex in aanbouw dat gedurende de realisatiefase wordt verkocht aan een eindbelegger? Het onderscheid tussen bedrijfsmiddelen en voorraad is een grijs gebied waarover regelmatig discussie wordt gevoerd met de Belastingdienst. 

Herinvesteringsvoornemen:

Om in het jaar van verkoop een herinvesteringsreserve te kunnen vormen, moet aantoonbaar sprake zijn van het voornemen om binnen drie jaar te herinvesteren. Dat voornemen moet in de jaren daarna ook doorlopend én aantoonbaar aanwezig zijn, omdat de gereserveerde winst anders alsnog vroegtijdig wordt belast. Het kunnen aantonen van een (voortdurend) herinvesteringsvoornemen is daarmee een belangrijk aandachtspunt voor de praktijk om onvoorziene belastingheffing te voorkomen.

Wij adviseren het herinvesteringsvoornemen terugkerend en inhoudelijk te behandelen in bestuursvergaderingen en de zoektocht naar een vervangende investering zorgvuldig te documenteren. Daarbij valt te denken aan het formeel verstrekken van een zoekopdracht aan een makelaar, maar bijvoorbeeld ook aan het bewaren van informele e-mailcorrespondentie met potentiële verkopers en/of intermediairs (netwerk). Ook het vastleggen van bevindingen bij de bezichtiging van potentiële vervangende investeringsobjecten kan een positieve bijdrage leveren in een discussie met de Belastingdienst over het herinvesteringsvoornemen.

Vervangingstermijn

Ook als er doorlopend én aantoonbaar sprake is van een herinvesteringsvoornemen moet het in principe binnen drie jaar na de verkoop daadwerkelijk tot een vervangende investering komen. Als dat niet lukt, wordt de gereserveerde winst in het derde jaar na de verkoop alsnog belast. Tenzij een begin is gemaakt met een vervangende investering, maar die investering is vertraagd door een bijzondere omstandigheid: dan wordt de driejaarstermijn opgerekt en blijft belastingheffing (voorlopig) achterwege. 

(Bron: BDO)

Voor uw bedrijf een nieuwe investering doen van minimaal 1500 euro? Dan kunt u mogelijk korting krijgen op uw investering met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). U krijgt die korting in de vorm van een vermindering van uw loonheffing. De investeringskorting geldt voor bedrijven met medewerkers in dienst– en die dus loonheffing afdragen – en belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Welke investeringen voor de BIK

Het gaat om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (dus geen tweedehands) van meer dan € 1.500. Per aanvraag moet het totale bedrag aan investeringen minimaal € 20.000 bedragen. De BIK is van toepassing op investeringsverplichtingen die zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarnaast geldt dat de volledige bedrijfsinvestering in 2021 of 2022 moet zijn betaald en de investering binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik wordt genomen. Let op, want als een investering in het vierde kwartaal van 2020 ook in 2020 volledig is betaald, heeft u daarvoor geen recht op de BIK.

Uitgesloten van de BIK

Bijvoorbeeld verbeteringen van een bedrijfsmiddel en bedrijfsmiddelen voor de verhuur zijn uitgesloten van de BIK. Gaat u bijvoorbeeld uw asbesthoudende dak vervangen, dan wordt dat als een verbetering aangemerkt en komt dit niet voor de BIK in aanmerking.

Hoogte investeringskorting

De investeringskorting bedraagt 3,9% van het investeringsbedrag, tot en met 5 miljoen vermeerderd met 1,8% van het investeringsbedrag boven de 5 miljoen. Deze percentages zijn van toepassing als de Europese Commissie goedkeuring geeft om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK.
Geeft de Europese Commissie deze goedkeuring niet, dan zullen de percentages worden verhoogd naar 5% tot met 5 miljoen en daarboven 2,08%.

De BIK geldt (vooralsnog onbeperkt) naast de andere fiscale investeringssubsidies; de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), WBSO en de fiscale regelingen (EIA, MIA en VAMIL).

Wanneer kan ik de BIK aanvragen

Vanaf 1 september 2021 kunt u de BIK aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan dan uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling op de investering is gedaan. De BIK-verklaring kunt u maximaal 4 keer per jaar aanvragen en maximaal 1 keer per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt binnen 12 weken na de aanvraag een BIK-verklaring afgegeven. Hierop staat vermeld welk bedrag u in mindering mag brengen op de loonheffing.

(Bron: Flynth)

Het kabinet wil met een tijdelijke investeringsregeling het economisch herstel bevorderen. Op Prinsjesdag was de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-afdrachtvermindering) al aangekondigd, maar de regeling zelf was nog niet bekend. Het wetsvoorstel is op 5 oktober 2020 ingediend. Daarmee zijn de contouren van de regeling bekend. Wat worden de voorwaarden en hoe kan jij straks gebruikmaken van de BIK?

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-afdrachtvermindering) is een nieuwe investeringsregeling voor bedrijven die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022 nieuwe bedrijfsmiddelen aanschaffen. De BIK wordt verleend als een afdrachtvermindering loonbelasting. Het bedrag van de BIK is 3% van het investeringsbedrag tot een totale jaarinvestering van € 5.000.000, daarboven geldt 2,44%. De BIK geldt naast bestaande investeringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de Milieu-investeringsaftrek, de Energie-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

Belangrijke voorwaarden BIK-afdrachtvermindering

 • Aanschaffingskosten van nieuwe bedrijfsmiddelen

De BIK-afdrachtvermindering kan alleen worden toegepast op zelf aangeschafte nieuwe bedrijfsmiddelen met een minimaal bedrag van € 1.500. Per aangevraagd BIK-verklaring (zie hierna) moeten de investeringen minimaal € 20.000 bedragen. Voor de BIK-afdrachtvermindering zijn bedrijfsmiddelen nieuw als zij niet eerder zijn gebruikt. Voor zelf ontwikkelde of voortgebrachte bedrijfsmiddelen kan de BIK niet worden toegepast. Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de BIK, zoals bedrijfsmiddelen die worden verhuurd. De uitsluitingen zijn hetzelfde als die voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.  

 • Investeringsverplichting in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022

De investeringsverplichting ga je aan door het tekenen van een (koop)overeenkomst (of accepteren van een offerte) voor het bedrijfsmiddel. Het gaat dus niet om het moment van de factuur.

 • BIK-verklaring aanvragen bij RVO.nl

Bedrijven moeten een BIK-verklaring aanvragen via de website van RVO.nl. Aanvraag moet plaatsvinden binnen 3 maanden na de laatste betaling op de investering. Aanvraag van de BIK-verklaring, kan nu nog niet, dit is pas mogelijk vanaf 1 september 2021. Aanvraag van een BIK-verklaring kan maximaal 4 keer per jaar, en daarbij 1 keer per kwartaal.

Voor de aanvraag moet jouw bedrijf beschikken over e-Herkenning. Pas na het verkrijgen van de juiste e-Herkenning kan de BIK worden aangevraagd. 

 • Loonheffingen afdragen om BIK-afdrachtvermindering toe te passen

Jouw bedrijf moet als inhoudingsplichtige loonheffingen voor personeel afdragen om de BIK-afdrachtvermindering te kunnen vergelden. De BIK-afdrachtvermindering kan niet worden toegepast bij bedrijven die geen werknemers in dienst hebben, bijvoorbeeld omdat ze uitsluitend werken met uitzendkrachten of de inhuur van zzp-ers.

 • Investeringen volledig betalen en tijdig in gebruik nemen

Bedrijven kunnen de BIK-afdrachtvermindering in 2021 of 2022 pas toepassen als de investering volledig is betaald. De BIK kan alleen worden toegepast op investeringen die uiterlijk op 31 december 2022 volledig zijn betaald. De investering moet binnen zes maanden na de volledige betaling in gebruik zijn genomen.

BIK-regeling nog niet definitief

De BIK-afdrachtvermindering is nu nog als voorstel ingediend. Er kan nog veel in de regeling veranderen. Het doel van de BIK is het stimuleren van investeringen door het bedrijfsleven en het behoud van banen in de laagconjunctuur als gevolg van de coronacrisis. Voor de BIK trekt het kabinet verdeeld over 2 jaar een bedrag van 4 miljard euro uit. In de politiek en de wetenschap is er veel commentaar op de regeling. Is de regeling, waar zoveel geld voor wordt uitgetrokken, effectief? In hoeverre is de BIK ‘baangerelateerd’, nu er geen verband is met behoud van werkgelegenheid? De komende maanden zal er duidelijkheid komen.

Als je als ondernemer investeringsplannen hebt, blijf de ontwikkelingen van de BIK-afdrachtvermindering volgen en benut deze nieuwe investeringsregeling.    

(Bron: Alfa)

Wil een ondernemer met een beroep op de foutenleer een vermogensbestanddeel alsnog bestempelen als privévermogen? Dan moet hij tevens rekening houden met het terugnemen van de afschrijvingen op dat vermogensbestanddeel. Daardoor is het nog maar de vraag of de ondernemer beter af is.

Een vrouw oefende via haar eenmanszaak een praktijk voor psychotherapie uit. Zij had sinds 2001 de eerste etage van haar woonhuis toegerekend aan haar ondernemingsvermogen. Het woonhuis was niet splitsbaar. Nadat de inspecteur de aangiftes inkomstenbelasting van de vrouw over 2014 en 2015 had gecorrigeerd met een bijtelling privégebruik woning, deed de vrouw een beroep op de foutenleer. Zij stelde dat het woonhuis van het begin af aan steeds tot het privévermogen had moeten behoren. De Belastingdienst gaat echter niet akkoord met deze heretikettering.

Aanslagen waren niet te hoog

De vrouw begint een beroepsprocedure om haar gelijk te krijgen. Hof Den Haag komt echter niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de vermogensetikettering. Als namelijk in deze zaak de foutenleer zou worden toegepast, zou men ook de afschrijving op het praktijkdeel van de woning moeten corrigeren. Als gevolg van deze correctie zouden de aanslagen over 2014 en 2015 op hogere bedragen komen te staan. De belastingrechter mag echter de aanslag niet verhogen. Het hof kan alleen constateren dat de inspecteur de aanslagen niet te hoog heeft vastgesteld. Alleen daarom al verklaart het hof het beroep van de vrouw ongegrond.

(Bron: Taxence)

Als het privégedeelte van een pand alleen te bereiken is via een trap die zich in het zakelijke gedeelte bevindt, is het pand volgens de rechter niet te splitsen. Het is daarom ook keuzevermogen.

In deze zaak ging het om een echtpaar dat een brood- en banketbakkersonderneming in de vorm van een vof dreef. Ze waren gezamenlijk eigenaar van het pand waarin de bakkerij werd gedreven. Op de begane grond was het winkelgedeelte en een magazijn. De kamers op de eerste verdieping en de zolder werden verhuurd aan studenten. Tot en met 2014 gaf het echtpaar het winkelgedeelte aan als ter beschikking gesteld vermogen in box I en de eerste verdieping en zolder als inkomen uit sparen en beleggen in box 3. Maar in hun aangiften inkomstenbelasting 2015 rekenden zij ook het winkelgedeelte tot box 3. De huisvestingskosten voor het winkelgedeelte trokken ze van de winst af. De inspecteur corrigeerde de aangiften, omdat het pand volgens hem splitsbaar was en het winkelgedeelte verplicht ondernemingsvermogen vormde.

Niet afzonderlijk rendabel te maken

Rechtbank Den Haag gaf aan dat er geen sprake was van een splitsbaar pand, omdat het ondernemingsgedeelte niet afzonderlijk van het woongedeelte rendabel gemaakt kon worden. In het pand was slechts één keuken en één sanitaire ruimte aanwezig en de kamer boven het magazijn kon alleen worden bereikt via een trap in het ondernemingsgedeelte. Ook voor het ondernemingsgedeelte van het pand was daarom sprake van keuzevermogen. Het echtpaar had dus het hele pand tot hun privévermogen kunnen rekenen. Doordat zij een deel van het pand ter beschikking stelden aan de vof, behaalden zij dus resultaat uit overige werkzaamheden.

(Bron: Rendement)

Als er wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan er recht bestaan op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna KIA). Dit is een aftrekpost op de winst waardoor de belastingdruk wordt verlaagd.

Onlangs heeft de rechter een belangrijke uitspraak gedaan over de KIA. Het ging hierbij om de vraag hoe om te gaan met KIA als er door een samenwerkingsverband én door een maat/vennoot (“buitenvennootschappelijk”) in hetzelfde jaar investeringen zijn gedaan.

De rechter heeft bepaald dat voor het vaststellen van de hoogte van de KIA het totaal bedrag aan investeringen van het samenwerkingsverband bij het totaal bedrag van de investeringen van de maat/vennoot zelf opgeteld moet worden. De uitkomst hiervan vormt dan de grondslag voor de hoogte van de KIA.

Deze uitspraak kan voor u van belang zijn. Wilt u optimaal gebruik maken van de KIA dan moet rekening gehouden worden met de totale investering van een samenwerkingsverband en wat u zelf nog wilt investeren in een boekjaar.

 • Als de totale investering in 2019 in de eerste schijf valt van  € 2.300 – € 57.321 heeft u recht op 28% aftrek.
 • Valt de totale investering in de tweede schijf van € 57.321 – € 106.150 dan heeft u recht op een vaste aftrek van € 16.051. Dit komt neer op een afbouw van 28% naar 15% van de investering.
 • Bedraagt de totale investering tussen € 106.150 – € 318.449 dan vindt er een verdere afbouw plaats.
 • Indien de totale investering hoger is dan € 318.449 dan heeft u geen recht op KIA.

Omdat het een vrij abstracte materie is,  geven we onderstaand een cijfervoorbeeld om dit te verduidelijken. Stel een samenwerkingsverband (maatschap of firma) bestaande uit vier leden investeert voor een bedrag van € 40.000. Daarnaast investeert een lid van dit samenwerkingsverband zelf nog voor een bedrag van € 56.000. Samengeteld bedraagt de totale investering € 96.000. Hierbij hoort een KIA van € 16.051 (cijfers 2019).

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de KIA kan besloten worden om investeringen alsnog in een jaar te doen om zo voor een hogere KIA in aanmerking te komen. Dreigt afbouw van KIA of zelfs geen aftrek dan is uitstel van een investering naar een volgend jaar wellicht raadzaam.

(Bron: HLB)

Als er wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan er recht bestaan op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna KIA). Dit is een aftrekpost op de winst waardoor de belastingdruk wordt verlaagd.

Onlangs heeft de rechter een belangrijke uitspraak gedaan over de KIA. Het ging hierbij om de vraag hoe om te gaan met KIA als er door een samenwerkingsverband én door een maat/vennoot (“buitenvennootschappelijk”) in hetzelfde jaar investeringen zijn gedaan.

De rechter heeft bepaald dat voor het vaststellen van de hoogte van de KIA het totaal bedrag aan investeringen van het samenwerkingsverband bij het totaal bedrag van de investeringen van de maat/vennoot zelf opgeteld moet worden. De uitkomst hiervan vormt dan de grondslag voor de hoogte van de KIA.

Deze uitspraak kan voor u van belang zijn. Wilt u optimaal gebruik maken van de KIA dan moet rekening gehouden worden met de totale investering van een samenwerkingsverband en wat u zelf nog wilt investeren in een boekjaar.

 • Als de totale investering in 2019 in de eerste schijf valt van  € 2.300 – € 57.321 heeft u recht op 28% aftrek.
 • Valt de totale investering in de tweede schijf van € 57.321 – € 106.150 dan heeft u recht op een vaste aftrek van € 16.051. Dit komt neer op een afbouw van 28% naar 15% van de investering.
 • Bedraagt de totale investering tussen € 106.150 – € 318.449 dan vindt er een verdere afbouw plaats.
 • Indien de totale investering hoger is dan € 318.449 dan heeft u geen recht op KIA.

Omdat het een vrij abstracte materie is,  geven we onderstaand een cijfervoorbeeld om dit te verduidelijken. Stel een samenwerkingsverband (maatschap of firma) bestaande uit vier leden investeert voor een bedrag van € 40.000. Daarnaast investeert een lid van dit samenwerkingsverband zelf nog voor een bedrag van € 56.000. Samengeteld bedraagt de totale investering € 96.000. Hierbij hoort een KIA van € 16.051 (cijfers 2019).

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de KIA kan besloten worden om investeringen alsnog in een jaar te doen om zo voor een hogere KIA in aanmerking te komen. Dreigt afbouw van KIA of zelfs geen aftrek dan is uitstel van een investering naar een volgend jaar wellicht raadzaam.

(Bron: HLB)

Als een vof zoveel investeert dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek volgens de bijbehorende tabel in de wet tot een vast bedrag leidt, moeten de vennoten dit bedrag onderling verdelen.

Een ondernemer probeerde in een zaak voor Hof Den Haag de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wel erg in zijn voordeel uit te leggen. Samen met zijn broer dreef hij een vof die in 2016 bijna € 120.000 had geïnvesteerd. Volgens de tabel in de wet was de KIA in zo’n geval gelijk aan een vast bedrag minus 7,56% van het bedrag waarmee de investering een bepaalde grens (€ 103.748 in 2016) overschreed. De ondernemer stelt dat men het laatstgenoemde begrip investering moet opvatten als de investering van de ondernemer zelf. Doordat maar de helft van de totale investering aan hem is toe te rekenen, overtreft zijn investering de grens niet en kan hij de maximale KIA claimen. Maar zelfs als dit te ver zou gaan, meent de man dat hij recht heeft op het vaste bedrag minus de helft van de vermindering. Hij motiveert zijn standpunt door te verwijzen naar een andere zaak voor Hof Den Bosch. Zie ook: ‘Fiscus hanteert verkeerde berekening KIA bij maatschap’.

Uitleg hof

Maar Hof Den Haag ziet geen reden om de ondernemer in het gelijk te stellen. De zaak waarnaar hij verwijst, gaat ook over buitenvennootschappelijk vermogen, dat hier niet aan de orde is. Bovendien constateert het hof dat de uitleg van de ondernemer in strijd is met het doel van de wet: voorkomen dat een andere samenwerkingsvorm leidt tot een hogere KIA. Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht is uitgegaan van de KIA over het totale investeringsbedrag. Pas na deze berekening vindt de verdeling onder de vennoten plaats.    

(Bron: Taxence)       

Als iemand een goed vanuit zijn privévermogen inbrengt in zijn ondernemingsvermogen, moet hij dit activeren voor de waarde in het economische verkeer. Als die waarde evenwel is aan te merken als nog niet gerealiseerd resultaat uit overige werkzaamheden, moet het te activeren bedrag worden beperkt tot het in die waarde begrepen bedrag van de voor die werkzaamheden gemaakte kosten, voor zover deze kosten niet al ten laste van het inkomen zijn gekomen.

Een systeemprogrammeur ontwikkelde in privétijd software waarmee het mogelijk was op een computer aanpassingen en verbeteringen voor ‘mainframe-aplicaties’ te ontwikkelen. Daar besteedde de programmeur enkele honderden uren gedurende twee jaar. Op enig moment is de tool tot het ondernemingsvermogen gerekend en de programmeur activeerde de tool voor € 250.000. In 2012 verkocht de programmeur licentierechten en schreef hij € 100.000 af op de tool. De inspecteur heeft deze afschrijving gecorrigeerd naar € 5.000.

Inkomsten uit andere arbeid

In geschil is de afschrijving. Het hof gaf als hoofdregel dat een belastingplichtige die een goed inbrengt vanuit zijn privévermogen, dit goed in zijn ondernemingsvermogen moet activeren voor de waarde in het economische verkeer. Dit lijdt echter uitzondering als die waarde is aan te merken als de nog niet gerealiseerde opbrengst als resultaat uit overige werkzaamheden (inkomsten uit andere arbeid). In zo’n geval moet het te activeren bedrag worden beperkt tot het in die waarde begrepen bedrag van de voor die werkzaamheden gemaakte kosten, voor zover die kosten niet reeds ten laste van het inkomen konden worden gebracht. De Hoge Raad oordeelt dat uit de uitspraak van het hof niet blijkt op welke gronden hij tot de conclusie is gekomen dat de werkzaamheden van de programmeur voor de ontwikkeling van de tool moeten worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Alleen dan kan sprake zijn van nog niet gerealiseerde opbrengst als resultaat uit overige werkzaamheden. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Bosch.

(Bron: Taxence)

Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe u deze aftrek kunt optimaliseren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een extra aftrek op de winst, waarvan de grootte afhankelijk is van de omvang van uw investeringen in een jaar. Onderstaande tabel geeft de omvang van de aftrek in 2018 weer.

Investeringsbedrag

 Meer dan  Niet meer dan  KIA
 € 0  € 2.300  € 0
 € 2.300  € 56.642  28%
 € 56.642  € 104.891  € 15.863
 € 104.891  € 314.673  € 15.863 -/- 7,56% van het gedeelte boven € 104.891
 € 314.673  –  € 0

Degressief

Uit de tabel blijkt dat de KIA voor een deel degressief verloopt, ofwel een groter bedrag aan investering levert minder KIA op.

Voorbeeld: bij een investering van € 100.000 heeft u recht op € 15.863 aan KIA. Bij een investering van € 200.000 is dit nog maar € 15.863 -/- 7,56% x (€ 200.000 -/- € 104.891) = € 15.863 -/- € 7.190 = € 8.673.

Meer of minder KIA

Investeringen groter dan € 2.300 leveren dus meer KIA op tot € 56.642 naarmate het bedrag van de investering toeneemt. Investeringen groter dan € 104.891 leveren bij een toenemend bedrag aan investering juist minder KIA op. Tussen € 56.642 en € 104.891 blijft de KIA gelijk.

Hoe optimaliseren?

U kunt uw KIA op meerdere manieren optimaliseren. Bij grotere bedragen is het raadzaam uw investeringen over de jaren te spreiden, ervan uitgaande dat u deze grotere investeringen niet ieder jaar pleegt.

Voorbeeld: u koopt in 2018 twee bestelauto’s van € 25.000 en in 2019 ook. Bij een gelijkblijvende KIA in 2019, levert dit in 2018 en 2019 een KIA op van € 50.000 x 28% = € 14.000. Samen dus € 28.000. Koopt u dit jaar vier bestelauto’s van € 25.000 en in 2019 niets, dan levert dit € 15.863 aan KIA op, ofwel € 12.137 minder.

Tip: grotere investeringen kunt u dan beter over de jaren spreiden.

Investeringen clusteren

Andersom kunt u kleinere investeringen onder € 2.300 beter clusteren.

Voorbeeld: u koopt dit jaar een laptop van € 2.000 en volgend jaar een PC van € 1.500. Investeert u verder niet, dan levert dit in beide jaren geen KIA op, omdat u onder de grens van € 2.300 blijft. Koopt u echter dit jaar de laptop én de PC en volgend jaar niets, dan levert dit € 3.500 x 28% = € 980 aan KIA op.

Heeft u vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.

(Bron: SRA)