All posts in Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, inventaris (ook bedrijfsmiddelen en gebouwen en terreinen)

Voor uw bedrijf een nieuwe investering doen van minimaal 1500 euro? Dan kunt u mogelijk korting krijgen op uw investering met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). U krijgt die korting in de vorm van een vermindering van uw loonheffing. De investeringskorting geldt voor bedrijven met medewerkers in dienst– en die dus loonheffing afdragen – en belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Welke investeringen voor de BIK

Het gaat om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (dus geen tweedehands) van meer dan € 1.500. Per aanvraag moet het totale bedrag aan investeringen minimaal € 20.000 bedragen. De BIK is van toepassing op investeringsverplichtingen die zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarnaast geldt dat de volledige bedrijfsinvestering in 2021 of 2022 moet zijn betaald en de investering binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik wordt genomen. Let op, want als een investering in het vierde kwartaal van 2020 ook in 2020 volledig is betaald, heeft u daarvoor geen recht op de BIK.

Uitgesloten van de BIK

Bijvoorbeeld verbeteringen van een bedrijfsmiddel en bedrijfsmiddelen voor de verhuur zijn uitgesloten van de BIK. Gaat u bijvoorbeeld uw asbesthoudende dak vervangen, dan wordt dat als een verbetering aangemerkt en komt dit niet voor de BIK in aanmerking.

Hoogte investeringskorting

De investeringskorting bedraagt 3,9% van het investeringsbedrag, tot en met 5 miljoen vermeerderd met 1,8% van het investeringsbedrag boven de 5 miljoen. Deze percentages zijn van toepassing als de Europese Commissie goedkeuring geeft om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK.
Geeft de Europese Commissie deze goedkeuring niet, dan zullen de percentages worden verhoogd naar 5% tot met 5 miljoen en daarboven 2,08%.

De BIK geldt (vooralsnog onbeperkt) naast de andere fiscale investeringssubsidies; de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), WBSO en de fiscale regelingen (EIA, MIA en VAMIL).

Wanneer kan ik de BIK aanvragen

Vanaf 1 september 2021 kunt u de BIK aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan dan uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling op de investering is gedaan. De BIK-verklaring kunt u maximaal 4 keer per jaar aanvragen en maximaal 1 keer per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt binnen 12 weken na de aanvraag een BIK-verklaring afgegeven. Hierop staat vermeld welk bedrag u in mindering mag brengen op de loonheffing.

(Bron: Flynth)

Het kabinet wil met een tijdelijke investeringsregeling het economisch herstel bevorderen. Op Prinsjesdag was de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-afdrachtvermindering) al aangekondigd, maar de regeling zelf was nog niet bekend. Het wetsvoorstel is op 5 oktober 2020 ingediend. Daarmee zijn de contouren van de regeling bekend. Wat worden de voorwaarden en hoe kan jij straks gebruikmaken van de BIK?

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-afdrachtvermindering) is een nieuwe investeringsregeling voor bedrijven die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022 nieuwe bedrijfsmiddelen aanschaffen. De BIK wordt verleend als een afdrachtvermindering loonbelasting. Het bedrag van de BIK is 3% van het investeringsbedrag tot een totale jaarinvestering van € 5.000.000, daarboven geldt 2,44%. De BIK geldt naast bestaande investeringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de Milieu-investeringsaftrek, de Energie-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

Belangrijke voorwaarden BIK-afdrachtvermindering

  • Aanschaffingskosten van nieuwe bedrijfsmiddelen

De BIK-afdrachtvermindering kan alleen worden toegepast op zelf aangeschafte nieuwe bedrijfsmiddelen met een minimaal bedrag van € 1.500. Per aangevraagd BIK-verklaring (zie hierna) moeten de investeringen minimaal € 20.000 bedragen. Voor de BIK-afdrachtvermindering zijn bedrijfsmiddelen nieuw als zij niet eerder zijn gebruikt. Voor zelf ontwikkelde of voortgebrachte bedrijfsmiddelen kan de BIK niet worden toegepast. Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de BIK, zoals bedrijfsmiddelen die worden verhuurd. De uitsluitingen zijn hetzelfde als die voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.  

  • Investeringsverplichting in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022

De investeringsverplichting ga je aan door het tekenen van een (koop)overeenkomst (of accepteren van een offerte) voor het bedrijfsmiddel. Het gaat dus niet om het moment van de factuur.

  • BIK-verklaring aanvragen bij RVO.nl

Bedrijven moeten een BIK-verklaring aanvragen via de website van RVO.nl. Aanvraag moet plaatsvinden binnen 3 maanden na de laatste betaling op de investering. Aanvraag van de BIK-verklaring, kan nu nog niet, dit is pas mogelijk vanaf 1 september 2021. Aanvraag van een BIK-verklaring kan maximaal 4 keer per jaar, en daarbij 1 keer per kwartaal.

Voor de aanvraag moet jouw bedrijf beschikken over e-Herkenning. Pas na het verkrijgen van de juiste e-Herkenning kan de BIK worden aangevraagd. 

  • Loonheffingen afdragen om BIK-afdrachtvermindering toe te passen

Jouw bedrijf moet als inhoudingsplichtige loonheffingen voor personeel afdragen om de BIK-afdrachtvermindering te kunnen vergelden. De BIK-afdrachtvermindering kan niet worden toegepast bij bedrijven die geen werknemers in dienst hebben, bijvoorbeeld omdat ze uitsluitend werken met uitzendkrachten of de inhuur van zzp-ers.

  • Investeringen volledig betalen en tijdig in gebruik nemen

Bedrijven kunnen de BIK-afdrachtvermindering in 2021 of 2022 pas toepassen als de investering volledig is betaald. De BIK kan alleen worden toegepast op investeringen die uiterlijk op 31 december 2022 volledig zijn betaald. De investering moet binnen zes maanden na de volledige betaling in gebruik zijn genomen.

BIK-regeling nog niet definitief

De BIK-afdrachtvermindering is nu nog als voorstel ingediend. Er kan nog veel in de regeling veranderen. Het doel van de BIK is het stimuleren van investeringen door het bedrijfsleven en het behoud van banen in de laagconjunctuur als gevolg van de coronacrisis. Voor de BIK trekt het kabinet verdeeld over 2 jaar een bedrag van 4 miljard euro uit. In de politiek en de wetenschap is er veel commentaar op de regeling. Is de regeling, waar zoveel geld voor wordt uitgetrokken, effectief? In hoeverre is de BIK ‘baangerelateerd’, nu er geen verband is met behoud van werkgelegenheid? De komende maanden zal er duidelijkheid komen.

Als je als ondernemer investeringsplannen hebt, blijf de ontwikkelingen van de BIK-afdrachtvermindering volgen en benut deze nieuwe investeringsregeling.    

(Bron: Alfa)

Verkoopt u (onroerende) goederen aan uw eigen bv? Zorg ervoor dat u dan een zakelijke prijs overeenkomt. Doet u dit niet, dan is namelijk sprake van een verkapte dividenduitkering. 

Als u met uw eigen bv zaken doet, dan is het van belang dat u daarbij altijd zakelijke voorwaarden overeenkomt. Zakelijke voorwaarden zijn voorwaarden waarmee een derde partij in dezelfde omstandigheden ook akkoord zou gaan. Verkoopt u (onroerende) goederen aan uw bv? Zorg dan voor een zakelijke prijs. Betaalt de bv een te hoge prijs? Dan is meestal sprake van een verkapte winstuitdeling. 

Wat is een verkapte winstuitdeling?

Van een winstuitdeling is sprake als een vermogensverschuiving plaatsvindt van de vennootschap naar de aandeelhouder. Het vermogen van de aandeelhouder moet door de verschuiving toenemen ten laste van het vermogen van de vennootschap. Om te kunnen spreken van een verkapte winstuitdeling, is daarnaast vereist dat de aandeelhouder en de bv zich bewust zijn van de vermogensverschuiving. 

Verkapte winstuitdeling: een voorbeeld uit de praktijk

Een ondernemer heeft in privé een woning gekocht voor € 660.000. Enkele jaren na aankoop wil de ondernemer het huis weer verkopen. De vraagprijs wordt vastgesteld op € 1.020.000. Het huis wordt niet verkocht en twee jaar later verlaagt de ondernemer de vraagprijs naar € 950.000. Vervolgens wordt het huis verkocht aan de eigen bv, voor € 850.000. Daarna wordt  het huis opnieuw te koop aangeboden voor een vraagprijs van € 675.000; de woning wordt uiteindelijk verkocht aan een derde voor € 500.000.

Volgens de Belastingdienst is het pand op het moment van verkoop aan de bv € 625.000 waard. Het verschil tussen deze waarde en de betaalde prijs van € 850.000 is volgens de Belastingdienst een verkapte winstuitdeling van de bv aan haar aandeelhouder. 

Gerechtshof: verkapte winstuitdeling

Het geschil komt bij het Gerechtshof. Volgens het Hof is inderdaad sprake van een verkapte winstuitdeling. De aandeelhouders waren zich bewust van de vermogensverschuiving die door de verkoop van het pand had plaatsgevonden. Op het moment van verkoop was al enkele jaren sprake van een negatieve marktontwikkeling. De aandeelhouders mochten er daarom niet van uitgaan dat de waarde van het pand hoger was dan de prijs die de aandeelhouders bij aankoop van het pand hadden betaald. Dit blijkt ook uit het feit dat zij het pand in eerste instantie niet verkocht kregen en uit de dalende Woz-waarde in de jaren voordat het pand aan de bv werd verkocht.

De winstuitdeling leidt tot een hogere belastbare winst, en dus heffing van vennootschapsbelasting bij de bv én tot heffing van inkomstenbelasting bij de aandeelhouder.

(Bron: ABAB)

Een B.V. kan een herinvesteringsreserve niet afboeken op nieuwe bedrijfsmiddelen als voor aanschaf van de nieuwe bedrijfsmiddelen het belang bij de aandelen in de B.V. voor meer dan 30% is gewijzigd.

Een vastgoed B.V. had een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd vanwege de verkoop van vastgoed. Op 16 december 2011 kocht de B.V. nieuw vastgoed en wenste daarop de HIR af te boeken. Begin 2011 waren onderhandelingen begonnen over de verkoop van de aandelen in de vastgoed B.V. Daarvoor was een stappenplan opgesteld op 1 juli 2011. Op 20 november 2011 was een koopbevestiging opgesteld waarin stond wie de nieuwe aandeelhouders zouden worden. Uiteindelijk vond na uitvoering van het stappenplan 2012 de levering van de aandelen in de vastgoed B.V. plaats aan de nieuwe aandeelhouders op 24 mei 2012.

Feitelijk economisch belang bij aandelen al eerder bij kopers

In geschil bij Rechtbank Gelderland is de vorming van de HIR. De rechtbank volgt de inspecteur in zijn betoog. De inspecteur stelt dat het economische risico bij de aandelen in de vastgoed B.V. feitelijk op of rond 20 november 2011 al is overgegaan op de nieuwe aandeelhouders. Dit was voordat de B.V. het nieuwe vastgoed op 16 december 2011 aankocht. De rechtbank wijst daarvoor op een e-mailbericht van 2 januari 2011 waarin al een voornemen tot overname van de aandelen stond. Dit voornemen is vervolgens verder concreet gemaakt door een uitgewerkt stappenplan van 1 juli 2011 dat later in 2011 en 2012 daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook de bank wilde dat de aandelen werden overgedragen, omdat verdere financiering voor aankoop van het nieuwe vastgoed afhankelijk was van de overdracht van de aandelen.

Al op 20 november 2011 overeenstemming koopprijs aandelen

Belangrijk verder voor de stelling van de inspecteur was ook dat de prijs van de aandelen al was bepaald op 20 november 2011. Verder kent de rechtbank gewicht toe aan het feit dat door het stappenplan vast stond welke beslissingen genomen zouden gaan worden tot het feitelijke moment van aandelenlevering. Daardoor hadden de kopers van de aandelen al vanaf 20 november 2011 het feitelijke belang bij de aandelen in de vastgoed B.V. Tot slot wijst de rechtbank nog op het bepaalde in de leveringsakte van de aandelen. Hierin staat dat de aandelen vanaf 1 januari 2011 voor rekening en risico komen van de kopers. Conclusie is dat de gevormde HIR al voor aanschaf van het vastgoed in 2011 moest vrijvallen.

(Bron: Taxence)

Als een vof zoveel investeert dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek volgens de bijbehorende tabel in de wet tot een vast bedrag leidt, moeten de vennoten dit bedrag onderling verdelen.

Een ondernemer probeerde in een zaak voor Hof Den Haag de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wel erg in zijn voordeel uit te leggen. Samen met zijn broer dreef hij een vof die in 2016 bijna € 120.000 had geïnvesteerd. Volgens de tabel in de wet was de KIA in zo’n geval gelijk aan een vast bedrag minus 7,56% van het bedrag waarmee de investering een bepaalde grens (€ 103.748 in 2016) overschreed. De ondernemer stelt dat men het laatstgenoemde begrip investering moet opvatten als de investering van de ondernemer zelf. Doordat maar de helft van de totale investering aan hem is toe te rekenen, overtreft zijn investering de grens niet en kan hij de maximale KIA claimen. Maar zelfs als dit te ver zou gaan, meent de man dat hij recht heeft op het vaste bedrag minus de helft van de vermindering. Hij motiveert zijn standpunt door te verwijzen naar een andere zaak voor Hof Den Bosch. Zie ook: ‘Fiscus hanteert verkeerde berekening KIA bij maatschap’.

Uitleg hof

Maar Hof Den Haag ziet geen reden om de ondernemer in het gelijk te stellen. De zaak waarnaar hij verwijst, gaat ook over buitenvennootschappelijk vermogen, dat hier niet aan de orde is. Bovendien constateert het hof dat de uitleg van de ondernemer in strijd is met het doel van de wet: voorkomen dat een andere samenwerkingsvorm leidt tot een hogere KIA. Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht is uitgegaan van de KIA over het totale investeringsbedrag. Pas na deze berekening vindt de verdeling onder de vennoten plaats.    

(Bron: Taxence)       

Als eigenaar van een woning of een bedrijfspand heeft u onlangs uw WOZ-beschikking voor 2019 ontvangen. De WOZ-waarde van uw bedrijfspand is bepalend voor tal van heffingen. Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv’s echter nog belangrijker geworden als gevolg van een wijziging van de regels inzake afschrijving. Bezwaar maken kan lonen!

Regelgeving afschrijving gewijzigd

Op grond van de Wet WOZ (Waardering onroerende zaken) wordt een waarde toegekend aan onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden. Daarbij kunnen sommige belanghebbenden, zoals een verhuurder of een verkoper van een pand, een belang hebben bij een hogere WOZ-waarde. Voor andere belanghebbenden, zoals een huurder of eigenaar is juist een lagere WOZ-waarde van belang. Hoe zit dat? 

De WOZ-waarde is namelijk bepalend voor de vraag of u nog op uw bedrijfspand kunt afschrijven. Voor bv’s is vanaf 2019 bepaald dat afgeschreven kan worden tot de WOZ-waarde van uw pand. Tot 2019 kon u afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. De nieuwe regeling is dus een forse beperking van uw afschrijvingsmogelijkheden.

Een voorbeeld

U bezit een bedrijfspand met een boekwaarde van € 2,4 miljoen. De WOZ-waarde wordt eveneens vastgesteld op € 2,4 miljoen. Dit betekent dat de bv niet meer op het pand mag afschrijven, de bodem is bereikt. Na een waardebepaling door een taxateur blijkt uw pand een waarde van € 2,2 miljoen te hebben. Indien na bezwaar de WOZ-waarde eveneens wordt vastgesteld op € 2,2 miljoen, kunt u nog maximaal € 200.000 op het pand afschrijven.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat u het pand jaren geleden voor € 4,5 miljoen heeft gekocht en in 40 jaar afschrijft tot een veronderstelde restwaarde van € 500.000. U mag dan in 2019 1/40 x (€ 4.500.000 -/- € 500.000) = € 100.000 afschrijven. Bij ongewijzigde omstandigheden mag dat ook nog in 2020. Daarna bedraagt de boekwaarde net als de WOZ-waarde € 2,2 miljoen en is verder afschrijven niet meer mogelijk.

U kunt binnen zes weken een bezwaar tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking indienen bij uw gemeente. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U kunt bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. Daarin staat hoe de waarde tot stand is gekomen.
U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaarschrift. De gemeente doet een uitspraak op uw bezwaarschrift. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof.

Tip! Vanaf dit jaar is het dus extra van belang dat u een te hoge WOZ-waarde aanvecht via bezwaar en eventueel beroep bij de rechter.

Wetswijziging in de maak

De huidige wet is niet voldoende ingericht op de tegengestelde belangen (verhuurder/verkoper vs. huurder/eigenaar), die zich zo nu en dan voordoen in de praktijk. Daarom is er een wetswijziging in de maak. Tot 1 maart jl. liep er een internetconsultatie en ook andere partijen zullen om hun mening worden gevraagd. In de wetswijziging wordt voorgesteld om slechts één WOZ-beschikking per pand te hebben die voor alle belanghebbenden geldt. Dat leidt tot de mogelijkheid van één juridische procedure voor alle betrokkenen. Een definitief vastgestelde WOZ-waarde is dan voor iedereen bindend. Ook zijn er minder tussentijdse wijzigingen van de jaarlijkse WOZ-waarde mogelijk.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand, over afschrijven of over bezwaar maken, neem dan contact met ons op.

(Bron: HLB van Daal)

In aanvulling op de reeds bekende belastingplannen is onlangs een amendement voorgesteld dat een beetje onder de radar is gebleven maar ook voor u de nodige gevolgen kan hebben.

Voorgesteld wordt om het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen te verlagen van 2% naar nihil voor natuurlijke personen die nooit eerder een woning in eigendom hebben verkregen. Goed nieuws dus voor starters op de woningmarkt. Verkrijgt u echter een woning terwijl u al twee of meer woningen bezit, dan stijgt het tarief van 2% naar 10%!

Ook voor de verkrijging van aandelen in zogenaamde onroerendgoedlichamen gaat het 10% tarief gelden, voor zover deze aandelen en rechten middellijk of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen.

De voorgestelde maatregel is bedoeld voor beleggers in woningen. Maar ook niet beleggers kunnen te maken krijgen met deze maatregel. Heeft u b.v. naast uw woning nog een (vakantie)woning en overweegt u om een studentenwoning voor uw kind kopen, dan moet u rekening houden met een aanzienlijk hoger bedrag aan overdrachtsbelasting. Heeft u zelf maar één woning en koopt u samen met uw partner die twee woningen bezit, een woning aan, dan geldt ook voor u het 10% tarief.

Of het amendement voldoende steun krijgt moet nog blijken. De stemming staat gepland voor deze week.

(Bron: Flynth)

Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe u deze aftrek kunt optimaliseren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een extra aftrek op de winst, waarvan de grootte afhankelijk is van de omvang van uw investeringen in een jaar. Onderstaande tabel geeft de omvang van de aftrek in 2018 weer.

Investeringsbedrag

 Meer dan  Niet meer dan  KIA
 € 0  € 2.300  € 0
 € 2.300  € 56.642  28%
 € 56.642  € 104.891  € 15.863
 € 104.891  € 314.673  € 15.863 -/- 7,56% van het gedeelte boven € 104.891
 € 314.673  –  € 0

Degressief

Uit de tabel blijkt dat de KIA voor een deel degressief verloopt, ofwel een groter bedrag aan investering levert minder KIA op.

Voorbeeld: bij een investering van € 100.000 heeft u recht op € 15.863 aan KIA. Bij een investering van € 200.000 is dit nog maar € 15.863 -/- 7,56% x (€ 200.000 -/- € 104.891) = € 15.863 -/- € 7.190 = € 8.673.

Meer of minder KIA

Investeringen groter dan € 2.300 leveren dus meer KIA op tot € 56.642 naarmate het bedrag van de investering toeneemt. Investeringen groter dan € 104.891 leveren bij een toenemend bedrag aan investering juist minder KIA op. Tussen € 56.642 en € 104.891 blijft de KIA gelijk.

Hoe optimaliseren?

U kunt uw KIA op meerdere manieren optimaliseren. Bij grotere bedragen is het raadzaam uw investeringen over de jaren te spreiden, ervan uitgaande dat u deze grotere investeringen niet ieder jaar pleegt.

Voorbeeld: u koopt in 2018 twee bestelauto’s van € 25.000 en in 2019 ook. Bij een gelijkblijvende KIA in 2019, levert dit in 2018 en 2019 een KIA op van € 50.000 x 28% = € 14.000. Samen dus € 28.000. Koopt u dit jaar vier bestelauto’s van € 25.000 en in 2019 niets, dan levert dit € 15.863 aan KIA op, ofwel € 12.137 minder.

Tip: grotere investeringen kunt u dan beter over de jaren spreiden.

Investeringen clusteren

Andersom kunt u kleinere investeringen onder € 2.300 beter clusteren.

Voorbeeld: u koopt dit jaar een laptop van € 2.000 en volgend jaar een PC van € 1.500. Investeert u verder niet, dan levert dit in beide jaren geen KIA op, omdat u onder de grens van € 2.300 blijft. Koopt u echter dit jaar de laptop én de PC en volgend jaar niets, dan levert dit € 3.500 x 28% = € 980 aan KIA op.

Heeft u vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.

(Bron: SRA)

Onder de huidige wetgeving is afschrijving op gebouwen in eigen gebruik mogelijk tot 50% van de WOZ-waarde van dat gebouw. Op gebouwen die ter beschikking worden gesteld aan derden mag maar worden afgeschreven tot aan de volledige WOZ-waarde van het gebouw. Met ingang van 1 januari 2019 gaat dit veranderen.

Wijzigingen in afschrijving op vastgoed

Vanaf 1 januari 2019 mogen ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting ook op gebouwen in eigen gebruik nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde van de betreffende gebouwen. Mogelijk krijgt uw onderneming te maken met deze afschrijvingsbeperking.

 

Verkoopwinst van € 225.000 bij aan- en verkoop kantoorpand niet belast als resultaat uit overige werkzaamheden

Categories: Nieuws, Nieuws voor het MKB (BV), Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, inventaris (ook bedrijfsmiddelen en gebouwen en terreinen)
Reacties uitgeschakeld voor Verkoopwinst van € 225.000 bij aan- en verkoop kantoorpand niet belast als resultaat uit overige werkzaamheden

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verkoopwinst van ongeveer € 223.000 die X binnen drie maanden heeft behaald met de verkoop van een kantoorpand niet belast is als resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in art. 3.91 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001. Wel is sprake van een belast resultaat uit terbeschikkingstelling als bedoeld in art. 3.92 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001.

Belanghebbende, X, is 100% aandeelhouder in bv Y, welke bv 51% van de aandelen houdt van de werkmaatschappij bv X waarin een accountantskantoor wordt gedreven. Een andere dochter van bv Y, namelijk bv Z is eigenaar van een kantoorpand dat zij verhuurt aan een andere accountantskantoor (bv U). Na het faillissement van dit accountantskantoor verkoopt bv X het pand met toestemming van de bank aan “bv Y, dan wel een daartoe in de plaats te stellen vennootschap, dan wel X in privé” voor een bedrag van € 670.000. Vervolgens vindt op 27 april 2012 de levering van het pand plaats aan X. Vervolgens neemt bv X de exploitatie van bv U over en stelt X het pand aan bv X ter beschikking. Vervolgens verkoopt X het pand aan de door bv Y opgerichte vennootschap bv A voor een bedrag van € 895.000. De levering vindt plaats op 3 augustus 2012.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verkoopwinst van ongeveer € 223.000 die X binnen drie maanden heeft behaald met de verkoop van een kantoorpand niet belast is als resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in art. 3.91 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat X ten tijde van de koop en levering van het pand het oogmerk had om het pand door te verkopen teneinde een voordeel te behalen. De verklaring die X heeft gegeven, acht de rechtbank plausibel. Wel is sprake van een belast resultaat uit terbeschikkingstelling als bedoeld in art. 3.92 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001.

(Bron: Taxlive)